I SAMARBETE MED ACOUSORT
Bildkälla: AcouSort

AcouSort går in i 2023 med stärkt kommersiell förmåga och fantastiska innovationsmöjligheter inom exosomområdet

Annons För AcouSort var 2022 ett på många sätt bra år. I takt med att pandemirestriktionerna lyftes kunde vi intensifiera vårt viktiga marknadsarbete samtidigt som vi stärkte vår kommersiella organisation genom flera betydelsefulla rekryteringar. På innovationssidan märktes framför allt det stora anslag vi fick av Europeiska innovationsrådet (EIC) för att utveckla framtidens exosombaserade diagnostik. Innan vi nu med full kraft ger oss i kast med 2023 vill vi gärna ge en översikt över vad AcouSort uppnådde under 2022.

Marknad

AcouSorts verksamhet är i huvudsak inriktad på två marknadsområden – diagnostik och cellterapi. Inom respektive marknad finns två segment som är relevanta för oss – forskning och industri. Vår primära ambition är att långsiktigt växa inom de industriella segmenten som genom sin storlek är mest intressanta ur kommersiell synvinkel. Trots detta vill vi ändå poängtera att forskningssegmenten även fortsatt kommer vara viktiga för AcouSort, inte minst då de ger oss mycket värdefulla kontakter med forskarvärlden och den snabba kunskapsutveckling som sker där.

Industriella samarbeten

Under det gångna året fortsatte vi våra pågående industriella samarbeten vilket bland annat resulterade i att vi erhöll ett nationellt patentgodkännande i USA tillsammans med en amerikansk partner samt en förlängning av vårt fleråriga samarbete med en japansk life science-parter. Båda kunderna är verksamma inom diagnostikmarknaden.

Inom diagnostikområdet fortsatte vi även vårt intressanta samarbete med Uppsalabaserade Pharmacolog. Samarbetet syftar till att undersöka potentialen i att kombinera vår teknologi med Pharmacologs för utveckling av en ny produkt för bestämning av koncentrationen av antibiotika i blod från kritiskt sjuka patienter.

Inom cellterapiområdet, som är ett nyare område för AcouSort, etablerade vi under 2022 ett helt nytt samarbete med ett globalt life science-bolag. Samarbetet kommer initialt att fokusera på automatisering av cellterapibehandling genom användning av vår unika AcouWash-teknologi. På sikt har denna satsning den ambitiösa målsättningen sänka produktionskostnader för cellterapier vilket i sin tur gör det ekonomiskt möjligt att erbjuda denna revolutionerande behandlingsmetod till ett betydligt större antal patienter.

Under året har vi även sett ett ökat intresse för att använda AcouTrap-teknologin inom nya områden. Under våren 2022 signerades ett utvecklingsavtal med ett Kalifornien-baserat bolag med syfte att utveckla en AcouTrap OEM-modul för integrerad cellhantering i deras befintliga instrument. På grund av interna omprioriteringar hos vår partner har projektet tyvärr försenats, men vi har samtidigt upplevt ett starkt ökande intresse för liknande användningsområden från både forskare och andra life science-bolag.

AcouTrap OEM-modul för integrerad cellhantering

Prestigefyllda samarbeten inom forskningsområdet

En av våra viktigaste partners inom forskningsområdet är det prestigefyllda amerikanska National Institute of Health (NIH). NIH har sedan 2017 använt AcouWash som en central komponent i deras arbete att utveckla en ny metod att övervaka cancerbehandling. Resultaten av detta arbete publicerades under 2022 i en tidskrift från Nature Portfolio, ett arbete som framgångsrikt validerar AcouWash för den avsedda applikationen. NIH planerar fortsatt arbete för att vidareutveckla applikationen – ett samarbete vi ser mycket fram emot att fortsätta vara del av.

AcouWash-teknologin har varit en viktig del av forskningen vid NIH.

I Sverige har vi under 2022 fortsatt vårt framgångsrika samarbete med Lunds universitet. Under året placerade vi en AcouWash som modifierats för att möjliggöra forskargruppens separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Målet är att använda produkten i ett projekt som omfattar klinisk utvärdering av tekniken i jämförelse mot andra CTC-isoleringsmetoder. Detta projekt har under året fått ytterligare finansiering vilket har resulterat i en inköpsorder för ett specialdesignat AcouWash system med prefokusering.

Ökade aktiviteter och stärkt organisation

Det är lätt att glömma att covid-19-pandemin för mindre än tolv månader sedan fortfarande höll världen i ett järngrepp. Olika typer av restriktioner gjorde det i princip omöjligt för AcouSort att ha fysiska möten med våra kunder. Under den tid som pandemin varade arbetade vi som alla andra företag med olika digitala verktyg för att upprätthålla relationerna med våra olika partners.

Så snart pandemin började klinga av inledde vi arbetet med att stärka vår kommersiella organisation och att intensifiera våra marknadsaktiviteter. I augusti kunde vi meddela att AcouSort rekryterat Kelley Intehar till positionen som Sales Director North America. Kelley har en tydlig kommersiell profil och har ett omfattande nätverk på den amerikanska marknaden.

I augusti återvände Agnes Michanek till AcouSort för att tillträda positionen som Commercial Director med uppdraget att accelerera försäljningen av våra lösningar inom diagnostik och cellterapi.

På aktivitetssidan vill jag gärna nämna vårt deltagande på den europeiska mässan MEDICA där vi deltog som ett av de 20 företag som Europeiska innovationsrådet (EIC) hade valt ut som särskilt intressanta. Att på detta sätt bli utvald för full sponsring av EIC var naturligtvis mycket inspirerande – och är en tydlig kvalitetsstämpel på vår verksamhet. Strax innan MEDICA reste ett team från AcouSort till Japan för att återuppta marknadsföringsarbetet på denna mycket intressanta marknad. Vid besöket träffade vi vår japanska distributionspartner och genomförde tillsammans med dem kundbesök samt deltog vid Japanese Society for Extracellular Vesicles (JSEV) konferens.

EIC satsar på AcouSorts innovation

Fortsatta satsningar på nya innovationer är centrala för att vi ska kunna utveckla framtidens teknologier. Ett fantastiskt exempel på detta är vårt arbete att utveckla banbrytande teknologier för exosombaserad diagnostik. Exosomer är nanopartiklar som gör det möjligt för mänskliga celler att kommunicera viktig information med varandra och förutspås ha potential att öppna ett helt nytt fält inom diagnostik.

I augusti 2022 beviljade EIC oss och våra projektpartners 26 miljoner kronor för att utveckla ett chip som separerar ut exosomer från blod i ett projekt vi valt att kalla AcouSome. Av de 26 miljoner kronorna går 12,2 miljoner kronor direkt till AcouSort. Projektet kommer att pågå i 36 månader och finansieras fullt ut av EU. Om projektet är framgångsrikt kan det öppna upp ett helt nytt och mycket lovande område inom diagnostik med en fantastisk kommersiell potential. Under 2022 avslutade vi också framgångsrikt projektet BioWings vars resultat till del ligger till grund för det nya AcouSome-projektet.

Under året fortsatte vi även vår produktutveckling för att steg för steg stärka vårt erbjudande till marknaden.

Utsikter

Vi går nu in i 2023 med ambitionen att bygga vidare på våra marknadssatsningar för att markant öka vår försäljning och placera AcouSort på en uthållig tillväxtbana. Parallellt med våra marknadsansträngningar kommer vi att arbeta intensivt med AcouSome-projektet som har en fantastisk potential inom såväl diagnostik som cellterapi.

 

Detta är en annons från AcouSort och ska inte tolkas som redaktionellt material från Börsvärlden

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med AcouSort. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER