Friskrivning

Samtliga besökare av webbsidan, Börsvärlden.com/Borsvarlden.com hädanefter benämnd ’SIDAN’, samt mottagare av e-postutskick hädanefter benämnt ”UTSKICKEN”, förutsätts ha tagit del av följande information:

Börsvärlden.com/Borsvarlden.com (Mediagruppen TopTraders i Sverige AB) hädanefter benämnt ’BOLAGET’ står ej under Finansinspektionens tillsyn. BOLAGET följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s nya (3 juli 2016) marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

Materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN utgör inte tillhandahållande av personlig investeringsrådgivning från BOLAGET enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN ska inte i något fall uppfattas som att BOLAGET sprider personliga investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM.

Kunder utanför Sverige
Materialet som finns på SIDAN och informationen i UTSKICKEN riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Investeringsrekommendationer avseende aktier

För det fall materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN bedöms vara en investeringsrekommendation uppfyller BOLAGET de krav som ställs enligt MAR, no 596/2014 och Förordning 2016/958 avseende tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer. Det innebär att bolaget vid alla publikationer på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN uppfyller följande lista:

Identiteten på de personer som utarbetar rekommendationer:

 • Namn på alla fysiska personer som är delaktiga i utarbetandet av rekommendationen och deras tjänstebeteckning.
 • Om en fysisk eller juridisk person som är delaktig i utarbetandet av rekommendationen verkar inom ramen för ett kontrakt, inbegripet anställningskontrakt, eller på annat sätt i fråga om en juridisk person, namnet på denna juridiska person.

Allmänna skyldigheter beträffande objektiv presentation av rekommendationer:

 • Fakta ska tydligt särskiljas från tolkningar, uppskattningar, omdömen och annan information som inte utgör fakta. Alla väsentliga materiella informationskällor ska anges klart och tydligt.
 • Om det råder tvivel om en källas tillförlitlighet ska detta anges klart och tydligt.
 • Alla framskrivningar, prognoser och riktkurser betecknas klart och tydligt som sådana och det anges vilka väsentliga antaganden som gjorts när dessa tagits fram eller använts.
 • Det anges klart och tydligt vilket datum och vid vilken tidpunkt rekommendationen färdigställdes.
 • Om den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör har underrättats om rekommendationen och om den därefter har ändrats, ska detta anges i rekommendationen.
 • Det ska i rekommendationen finnas en sammanfattning av alla värderingsgrunder eller metoder och de bakomliggande antaganden som har använts för att antingen värdera ett finansiellt instrument eller en emittent, eller bestämma en riktkurs för ett finansiellt instrument, samt en uppgift om och sammanfattning av alla eventuella ändringar av värdering, metoder eller bakomliggande antaganden.
 • Det ska finnas en uppgift om det ställe där detaljerad information om värdering eller metoder och bakomliggande antaganden finns direkt och lätt tillgänglig ifall den person som utarbetar rekommendationer inte har använt äganderättsligt skyddade modeller.
 • Det ska finnas en uppgift om det ställe där väsentlig information om de äganderättsligt skyddade modeller som använts finns direkt och lätt tillgänglig ifall den person som utarbetar rekommendationer har använt äganderättsligt skyddade modeller.
 • Det ska finnas en uppgift om innebörden av alla rekommendationer som lämnas, exempelvis rekommendationerna köp, sälj eller behåll och tidsramen för den investering som rekommendationen avser, förklarad på lämpligt sätt, samt alla lämpliga varningar för risker, inbegripet en känslighetsanalys av antagandena i fråga.
 • Det ska finnas en hänvisning till den planerade frekvens med vilken rekommendationen kommer att uppdateras.
 • Det ska finnas en hänvisning om det relevanta datumet och den relevanta tidpunkten för alla priser på finansiella instrument som nämns i rekommendationen.
 • Om en rekommendation avviker från en tidigare rekommendation som berör samma finansiella instrument eller emittent och som spridits under de senaste tolv månaderna, ska avvikelserna och datumet för den tidigare rekommendationen anges.
 • Det ska finnas en förteckning över alla rekommendationer om finansiella instrument eller emittenter som spridits under de föregående tolv månaderna, innehållande följande uppgifter för varje rekommendation: datumet för spridningen, identiteten på den eller de fysiska personer som utarbetat rekommendationen, riktkursen och det relevanta marknadspriset vid tidpunkten för spridningen, rekommendationens riktning och den tidsperiod under vilken riktkursen eller rekommen­dationen är giltig.

Allmänna förpliktelser när det gäller uppgifter om intressen och intressekonflikter:

 • Personer som utarbetar rekommendationer ska i sina rekommendationer uppge alla förhållanden och omständigheter som rimligen kan förväntas minska informationens objektivitet, inklusive intressen eller intresse­konflikter som rör dem själva eller varje fysisk eller juridisk person som arbetar för dem enligt ett anställningskontrakt eller på annat sätt och som var delaktig i utarbetandet av rekommendationen, beträffande varje finansiellt instrument eller den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör.
  • Juridiska personer ska utöver ovanstående förhållanden även inkludera alla eventuella intressen eller intressekonflikter som rör någon person som tillhör samma koncern och som är:
   • kända eller som rimligen kan förväntas vara kända för de personer som är delaktiga i utarbetandet av rekommen­dationen eller
   • kända för personer som trots att de inte är delaktiga i utarbetandet av rekommendationen har eller rimligen kan förväntas ha tillgång till rekommendationen innan den färdigställts.
  • Om en person som utarbetar sådana rekommendationer är en fysisk person ska dessa uppgifter även inkludera alla eventuella intressen eller intressekonflikter som rör någon person som är nära knuten till honom eller henne.
 • Om vederbörande äger en lång eller kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av den emittentens totala emitterade aktiekapital ska detta anges.
 • Om innehav som överstiger 5 % av det totala emitterade aktiekapitalet innehas av emittenten ska detta anges.
  • Om den person som utarbetar rekommendationen eller en person som tillhör samma koncern som den personen:
   • är marknadsgarant eller tillhandahåller likviditet vad gäller emittentens finansiella instrument, ska detta anges.
   • under de senaste tolv månaderna har varit ”lead manager” eller ”co-lead manager” för en offentlig emission av emittentens finansiella instrument ska detta anges.
   • har ingått ett avtal med emittenten om utarbetande av rekommendationen, ska detta anges.

Spridning av rekommendationer från den person som utarbetar rekommendationer:

 • Om en person som utarbetar rekommendationer sprider en rekommendation som vederbörande har utarbetat, ska personen som en del av rekommendationen uppge det datum och den tidpunkt då rekommendationen för första gången spreds.

Förfaranden för spridning av rekommendationer:

 • Personer som sprider rekommendationer som utarbetats av tredje part ska lämna följande uppgifter till de personer som tar emot rekommendationerna:
  • Deras identitet, på ett klart och tydligt sätt.
  • Alla förhållanden och omständigheter som rimligen kan förväntas minska objektiviteten när det gäller rekommen­dationens presentation, inklusive intressen eller intressekonflikter beträffande varje finansiellt instrument eller den emittent som rekommendationen direkt eller indirekt berör.
  • Det datum och den tidpunkt då rekommendationen för första gången spreds.
 • Personer som sprider en sammanfattning av eller ett utdrag från en rekommendation som utarbetats av tredje part ska säkerställa att en sådan sammanfattning eller ett sådant utdrag:
  • är tydligt och inte vilseledande,
  • benämns som sammanfattning eller utdrag,
  • innehåller en tydlig hänvisning till ursprungsrekommendationen.
 • De personer som sprider en sammanfattning av eller ett utdrag från en rekommendation som har utarbetats av tredje part ska även säkerställa att informationen beträffande den som utarbetat rekommendation görs tillgänglig antingen direkt, i själva sammanfattningen eller utdraget, eller genom hänvisning till det ställe där den informationen finns kostnadsfritt tillgänglig för de personer som tar emot sammanfattningen av eller utdraget från rekommendationen.
 • Personer som sprider en rekommendation som utarbetats av tredje part och som har ändrats väsentligt ska säkerställa att denna väsentliga ändring tydligt och i detalj anges i rekommen­dationen.
 • Personer som sprider en rekommendation som utarbetats av tredje part och som har ändrats väsentligt ska uppfylla de krav som fastställs i denna checklista vad gäller den väsentliga ändringen och i den väsentligt ändrade rekommendationen inkludera en hänvisning till det ställe där uppgifterna om den som utarbetat den ursprungsrekommendationen finns tillgängliga kostnadsfritt.

Externa skribenter och gästkrönikörer som skriver information i UTSKICKEN eller material som publiceras på SIDAN, men som inte genom ett anställnings- eller uppdragsavtalet med BOLAGET omfattas av denna FRISKRIVNING, uppmanas av BOLAGET att följa innehållet i FRISKRIVNINGEN i dess helhet.

BOLAGET har inget ansvar om externa skribenter och gästkrönikörer som saknar anställnings- eller uppdragsavtal begår överträdelser av de i FRISKRIVNINGEN angivna reglerna.

Objektiv presentation av det publicerade materialet

Källor
Materialet på SIDAN och informationen i UTSKICKEN har sammanställts utifrån källor som BOLAGET bedömt som tillförlitliga. BOLAGET svarar dock inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna eller för felaktigheter eller brister i bearbetningen därav. Mottagaren uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i materialet på SIDAN och att basera sina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Bolaget svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN. BOLAGET och dess skribenter använder vanligtvis följande informationskällor för utarbetande av materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN:

 • Emittenters respektive hemsidor eller egna informationsmaterial
 • Emittenters investeringsmemorandum, prospekt och teasers
 • Grafer och olika data från mjukvaruplattformar och mäklare som Hitta Kursvinnare, Avanza, Nordnet och Börsdata m.fl
 • Pressmeddelanden och nyheter från bolag som arbetar med nyhetsbevakning och kommunikationsbyråer, exempelvis Finwire, Cision, beQuoted, Laika Consulting, Nyhetsbyrån Direkt m.fl
 • Enkäter, sentimentsundersökningar eller dylikt från sociala medier eller forumplattformar som Twitter och Facebook(-grupper)

För det fall att informationskällor som väsentligen avviker från de nu nämnda används anges detta direkt i det berörda materialet på SIDAN och i informationen i UTSKICKEN.

Metoder för utarbetande av materialet på SIDAN och information i UTSKICKEN

Skribenter på SIDAN och författare till UTSKICKEN använder sig i huvudsakligen av följande metoder vid utarbetandet av det publicerade materialet:

Materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN, i de fall det kan anses ge uttryck för en åsikt avseende ett finansiellt instrument, är enbart ett uttryck för skribentens egna subjektiva åsikt. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Kundens investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att kunden får tillbaka det investerade kapitalet. Läsaren av materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta dessa risker vid investeringsbeslut.

För det fall begreppen ”Köp”, ”Sälj” eller ”Avvakta” används i materialet på sidan innebär dessa:

Köp = Att skribenten utifrån det angivna materialet anser att sannolikheten för en prisökning för det analyserade finansiella instrumentet i fråga är högre än motsvarande sannolikhet för en prisökning för indexet OMXS30.

Sälj = Att skribenten utifrån det angivna materialet anser att sannolikheten för en prisminskning för det analyserade finansiella instrumentet i fråga är högre än motsvarande sannolikhet för en prisminskning för indexet OMXS30.

Avvakta = Att skribenten utifrån det angivna materialet inte anser sig ha tillräcklig information för att göra ett välgrundat beslut om sannolikheten för en framtida prisriktning för det analyserade finansiella instrumentet i fråga och därmed intar en neutral inställning.

Redigerat material
Om den emittent som materialet på SIDAN eller i informationen i UTSKICKEN direkt eller indirekt berör har underrättats om innehållet i materialet och om informationen därefter har ändrats anges detta direkt i det berörda materialet på SIDAN eller i informationen i UTSKICKEN.

Kurs
Materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN baseras på den kurs som gäller för aktuell emittent samma dag som materialet sprids.

Periodicitet och tidigare publicerat material
BOLAGET följer och bevakar olika emittenter löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på uppföljningar av tidigare publicerat material. Information om tidigare publicerat material kan fås på begäran. För det fall att det skulle publiceras material om ett bolag som tidigare, under de senaste tolv månaderna, förekommit på SIDAN eller i informationen i UTSKICKEN anges detta särskilt i det aktuella materialet.

Förteckning över tidigare publicerat material
Av följande länk framgår allt material som publicerats på SIDAN under den senaste tolvmånadersperioden.

Mångfaldigande och spridning
Materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN får inte mångfaldigas utan BOLAGETS medgivande. Materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

För det fall materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN i sin helhet utarbetats av tredje part framkommer det direkt i materialet en hänvisning till vart ursprungsmaterialet går att finna kostnadsfritt samt vem som ursprungligen författat materialet.

För det fall materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN innehåller en sammanfattning av eller ett utdrag från material som utarbetats av tredje man framkommer det direkt i materialet en hänvisning till vart ursprungsmaterialet går att finna kostnadsfritt samt vem som ursprungligen författat materialet. 

Intressekonflikter

Materialet på SIDAN eller informationen i UTSKICKEN är skrivet för allmänheten och utgör inte personlig rådgivning. BOLAGET har antagit en instruktion (Instructions for Handling Conflicts of Interest) med syfte att hantera potentiella intressekonflikter.

Det kan förekomma att BOLAGET, dess ledamöter, dess anställda, dess uppdragstagare, närstående till dessa eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier/positioner, i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet på SIDAN eller i informationen i UTSKICKEN. Detta anges direkt i det berörda materialet på SIDAN eller i informationen i UTSKICKEN

För det fall att BOLAGET ingått avtal med emittenten om utarbetande av det publicerade materialet anges detta direkt i det berörda materialet på SIDAN eller i informationen i UTSKICKEN.

Ingen av ovan nämnda personkategorier innehar positioner, långa eller korta, som överstiger 0,5 procent, i enlighet med metoden för beräkning av positioner (EU) nr 236/2012 och kapitlen III och IV i förordning (EU) nr 918 212, av det utestående aktiekapitalet i de analyserade bolagen.

Senast uppdaterad 2017-02-20.