I SAMARBETE MED ACOUSORT
Bildkälla: AcouSort

AcouSort perfekt positionerat för att bidra med nödvändig innovation inom diagnostik och cellterapi

läkemedel AcouSorts teknik är perfekt positionerad för att spela en avgörande roll i morgondagens sjukvård. Hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och cancer står för cirka 70 procent av världens samtliga dödsfall och det finns ett enormt behov av att förbättra diagnostik och behandling av dessa sjukdomar. AcouSort kan genom sina unika lösningar för cellhantering bidra till såväl snabbare diagnostik genom patientnära analyser som effektivare och säkrare produktion av cellterapier.

Med snabbare diagnostik kan rätt behandling sättas in tidigare i ett sjukdomsskede, vilket ofta innebär att patientens prognos förbättras och med en effektivare produktion av cellterapier kan fler patienter få möjligheten att behandlas med dessa idag mycket kostsamma terapier. 

Kärnan i vår teknik är akustofluidik (en kombination av ljudvågor och mikrofluidik) som har den unika förmågan att flytta utvalda celltyper från en vätska till en annan. Tekniken innebär att vi kan separera de olika komponenterna i ett blodprov, isolera extracellulära vesiklar eller tvätta celler för att avlägsna föroreningar utan någon fysisk kontakt med provet.

AcouSort kan bidra till att göra cellterapier tillgängliga för fler patienter

Världen står inför en revolutionerande ökning av kliniskt godkända cellterapier under de kommande åren. CAR-T-cellterapi används redan i vården för att behandla ett antal cancersjukdomar, och för närvarande är ytterligare nästan 3000 cell- och genterapier under utveckling. Den begränsande faktorn för en bred användning av nya terapier är inte deras behandlingsresultat utan den komplexa och dyra tillverkningsprocessen. Dagens manuella hantering är arbetskrävande och medför en hög risk för bakteriell kontaminering under produktionen, något som gör terapin dyr vilket i sin tur begränsar antalet patienter som kan erbjudas en potentiellt livräddande behandling. Det är uppenbart att branschen är i stort behov av innovation för att verkligen ta fart.

De flesta större Life Science-instrumentföretag har därför aktiva program kring automatisering av cellterapibehandlingen för att sänka tillverkningskostnader och säkerställa kvalitet. Det är exakt inom detta avgörande område som vi ser en stor potential för AcouSort att förbättra produktionen av cellterapier som erhållit marknadsgodkännande.

Patientnära diagnostik är ett viktigt vapen för att bekämpa sjukdomar

För att bättre kunna bekämpa de dödligaste sjukdomarna i världen (hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och cancer) samtidigt som världens befolkning i många länder antingen växer eller åldras, behövs snabbare och effektivare diagnostik. Ett av de viktigaste stegen för att möjliggöra detta är att flytta de diagnostiska analyserna närmare patienten och därmed omgående kunna agera på analysresultaten. För de flesta diagnostiska tester kräver detta en integrerad och automatiserad provbehandling, vilket är precis vad AcouSorts unika provberedningsmoduler levererar.

Från forskning till försäljning av OEM-moduler

AcouSorts strategi bygger på att tillsammans med våra life science-partners utveckla OEM-moduler som integreras i våra partners system för diagnostik eller produktion av cellterapier. Utvecklingen av nya system för diagnostik tar cirka tre till fem år, medan utvecklingen av produktionssystem för cellterapier kan göras något fortare.

Genom att samarbeta med våra partners kring utvecklingen av en kommersiellt mogen produkt genererar AcouSort intäkter redan under det gemensamma utvecklingsarbetet. Den verkligt stora intäktspotentialen kommer dock först när våra partners produkter kommer ut på marknaden. Samtliga av våra OEM-moduler är förbrukningsartiklar, vilket innebär att vår försäljning kommer att öka i takt med marknadspenetrationen av våra partners produkter. 

Under 2022 stärkte vi vår kommersiella kapacitet avsevärt och vi vänder oss för närvarande primärt mot marknaderna i Nordamerika, Europa och utvalda marknader i Asien. Genom samarbeten med ledande Life Science-företag kommer vår teknik att eliminera manuella hanteringssteg samtidigt som vi sparar tid, pengar och i slutändan räddar liv.

Vår innovation öppnar upp nya och intressanta områden

AcouSort bedriver också ett långsiktigt innovationsarbete där partnerskap med ledande universitet driver vår utveckling inom akustofluidik för automatiserad provberedning och provbearbetning. AcouSort är idag primärt fokuserat på marknaderna för diagnostik och cellterapi, men våra akademiska forskningssamarbeten visar att det finns en rad andra områden som potentiellt skulle kunna vara intressanta för vår teknik.

Ett av våra mest spännande projekt är AcouSome-projektet som är ett fullt finansierat EU-projekt med två huvudsakliga kommersiella innovationsmål. Det mest grundläggande målet är att ersätta de glasbaserade och piezoaktiverade separationsmodulerna med moduler tillverkade i plast. Om det lyckas kommer denna innovation att avsevärt sänka tillverkningskostnaden på våra separationsmoduler, vilket banar väg för engångsapplikationer inom patientnära diagnostik. Projektet har också som mål att utveckla en robust och lättanvänd enhet för att isolera extracellulära vesiklar från helblodprover.

Torsten Freltoft, Vd

AcouSort genomför för närvarande en företrädesemission för att finansiera bolagets tillväxtsresa. Du kan läsa mer om emissionen här 

För att läsa mer om AcouSort, besök bolagets hemsida 

Om du är intresserad av att investera i AcouSort, klicka här för att komma till AcouSorts profilsida på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med AcouSort. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER