I SAMARBETE MED PHOENIX BIOPOWER
Bildkälla: Phoenix BioPower

Energiomställningen kräver mer el – ny teknik möter behovet av reglerbar produktion

energi För varje ny vindkraftsanläggning som uppförs ökar behovet av reglerbar och planerbar energi som inte är beroende av väder och som därmed går att styra. Phoenix BioPower AB utvecklar en innovativ teknik som är nära dubbelt så effektiv som dagens lösningar. Nu genomför bolaget en nyemission och tar sikte på den första kommersiella anläggningen.

Industrins omställning för att nå klimatmålen genom enorma satsningar på elektrifiering gör att elbehovet i Sverige väntas öka kraftigt under de kommande åren. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv kommer landet ha ett elbehov på nästan 300 TWh år 2050. Detta innebär att behovet kommer vara mer än dubbelt så stort som det är i dag. När sol- och vindkraftverk byggs i större utsträckning, ökar behovet av reglerbar produktion.

- Nästan alla vägar i energiomställningen bär till elektrifiering och behovet av reglerbar energi ökar med varje ny vindkraftsanläggning som tas i bruk. Att rakt av ersätta fossila bränslen med väderberoende sol- och vindkraft fungerar inte. Det måste finnas alternativ som möter de stora svängningarna på elmarknaden när väderberoende tekniker inte producerar; produktionen behöver kunna regleras i större utsträckning nu än någonsin tidigare, säger Henrik Båge, VD Phoenix BioPower.

Brist på reglerbar elproduktion
Phoenix BioPower menar att energiomställningen till stor del handlar om elektrifiering.

‑ När en stor del av utbyggnaden av elproduktionen innefattar väderberoende lösningar ökar behovet av reglerbar produktion kraftigt, produktion som kan möta behovet om där det behövs och när det behövs, säger Henrik Båge.

Phoenix BioPower utvecklar en teknik som är mer effektiv vid omvandling av biomassa till elektricitet än dagens lösningar främst baserade på ångpannan. BTC – Biomass-fired TopCycle – levererar planerbar el och med tekniken gör bolaget biokraft mer lönsam. Den har en hög verkningsgrad, låg produktionskostnad och är mer effektiv jämfört med dagens teknik.

‑ BTC-tekniken kan även åstadkomma negativa utsläpp mer kostnads- och energieffektivt än konventionell biokraft. Med negativa utsläpp minskar mängden koldioxid i atmosfären, säger Henrik Båge.

Henrik Båge, VD Phoenix BioPower

Läs mer om BTC-tekniken här

El till 10 000 svenska hushåll
Nästa steg på vägen mot en storskalig implementering består i uppförandet av den första kommersiella anläggningen för BTC-tekniken. Bolagets målsättning är att påbörja uppförandet inom två år och driftsätta inom sex. Den planerade anläggningen utgör den minsta enheten i bolagets portfölj med en kapacitet på 10 MWe el, vilket i Sverige motsvarar el till ungefär 10 000 hushåll.

- Anläggningarnas storlek gör det enkelt att placera dem nära konsumtionen, där behovet är som störst. Ett flertal sådana anläggningar skulle innebära trygg elförsörjning för en lång rad hushåll och industrier och minska behovet av elöverföring avsevärt, säger Henrik Båge.

Goda förutsättningar för BTC-tekniken

Mellan den 13 och 30 juni genomför Phoenix BioPower en nyemission om 15 Mkr, med en möjlig utökning om ytterligare 16 Mkr. Kapitalet ska gå till att möta de närmast kommande stegen i att uppföra den första kommersiella anläggningen. Därefter är tekniken redo för expansion i Norden och globalt.

- Efterfrågan på biokraft växer sig allt större, såväl i Sverige som internationellt. Då BTC-tekniken kan tillmötesgå det växande elbehovet betydligt mer effektivt än dagens lösningar, ser vi att vår teknik kommer spela en central roll i det framtida energisystemet, avslutar Henrik Båge.


Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp vid full teckning: 15 269 005 SEK. Vid överteckning har Styrelsen rätt att besluta om tilldelning av maximalt 3 000 000 B-aktier, motsvarande 16,8 MSEK, totalt 32 MSEK.  

Teckningstid: 13 juni – 30 juni 2023

Emissionskurs: 5,60 kr/aktie

Bolagsvärde, före emission: 106,7 MSEK

Läs mer om emissionen här

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Phoenix BioPower . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER