I SAMARBETE MED METACON
Bildkälla:

Metacons unika och patenterade vätgasteknologi genererar stort intresse runtom i världen

Intervju Örebrobaserade Metacon, som sedan hösten 2018 är noterade på NGM Nordic SME, är ett globalt energiteknikbolag som utvecklat en patenterad teknologi som ligger till grund för ett eget utbud av produkter och lösningar som producerar både elkraft och värme med vätgas som bränsle. Metacons patenterade teknik har rönt stort intresse runtom i världen, bolaget ligger verkligen helt rätt i tiden med tanke på att intresset för vätgas ökar starkt. Efterfrågan på Metacons produkter har det senaste året ökat närmast explosionsartat och trenden visar inga tecken på att avta.

Metacon etablerades i Karlskoga 2011. Kärnan i bolagets affärsidé är dess patenterade teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process. Metacons målgrupp är diversifierad och omfattar såväl transportsektorn som industrin, vidare bör telekomindustrin lyftas fram där bolagets produkter kan alstra el till telekommaster. Utöver dessa målgrupper är både den kommersiella fastighetssektorn såväl som den privata en stor potentiell marknad.

–Vår patenterade ångreformeringsprocess kan omvandla biogas eller andra kolväten till vätgas, som i sin tur kan användas som fordonsbränsle samt till att framställa el och värme. Vår teknologi används bland annat för att etablera vätgastankstationer och för att bygga vätgasgeneratorer för industrin samt även för kraftvärmesystem s k CHP, säger Chris Törnblom, vd på Metacon.

Metacons teknik är redo för global lansering

De globala klimatmålen har definitivt gynnat vätgasutvecklingen. Behovet av att konvertera biogas eller andra kolväten till vätgas har ökat explosionsartat och EU planerar att investera flera miljarder i utbyggnad av vätgasinfrastruktur. Många politiker och företag runtom i världen initierar dessutom omfattande vätgasinvesteringar sedan de upptäckt energiformens fördelar.  Samtliga dessa faktorer har förstås bidragit till Metacons snabba tillväxt.

–Vi har sålt våra produkter till ett antal olika länder för demonstrationssyften. Vi befinner oss nu i förberedelsefas för aggressiv förestående kommersialisering. Coronapandemin har förstås komplicerat vår globala etableringsstrategi, men vi har nyttjat tiden till att ytterligare utveckla och förfina vår teknologi, säger Chris Törnblom.

Emission under hösten

Fram till den 5 oktober genomför Metacon en företrädesemission på ca 80 miljoner kronor. Under den senaste halvårsperioden har flera viktiga steg tagits runt om i världen för att realisera pla­nerna på att införa vätgas som ersättning för fossila bränslen inom många olika tillämpningsområden. Såväl näringslivet som politiker är överens om att vätgas är en förutsättning och en central pusselbit för att vi ska kunna uppnå de globala målen för begränsad temperaturökning.

–Vår ursprungsplan var att genomföra en emission först 2021, men det stora globala intresset för vår teknologi gör att vi känner att vi behöver agera nu för att kunna tillvarata marknadens omfattande potential. Därför genomför vi emissionen redan i höst. Den globala marknaden för vätgasrelaterade teknologier växer mycket snabbt, vi satsar därför på att utöka vår försäljningsorganisation och att inleda samarbete med fler lokala tillverkare runtom i världen, säger Chris Törnblom.

En av Metacons främsta konkurrensfördelar är att bolaget har en helt unik patentskyddad teknologi som på ett effektivt sätt framställer vätgas. Det ger bolaget en unik position på en minst sagt het och expansiv marknad. Intresset för Metacon har varit stort även från aktiemarknadens sida. Sedan Chris Törnblom tog över VD-posten för drygt två år sedan har antalet aktieägare gått från ett par hundra till ca tiotusen.

–Vi har en stark produktportfölj som är resultatet av många års intensivt utvecklingsarbete. Nu är vi redo att etablera oss brett på den globala marknaden säger Chris Törnblom.

Utökar försäljningsorganisationen och inleder samarbete med lokala tillverkare

Metacons affärsmodell baseras på att etablera starka partnerskap med distributörer, försäljningsnätverk och tillverkare på lokala marknader runtom i världen. Eftersom regelverket varierar i olika länder kan lokala tillverkare vara av strategiskt intresse för Metacon. Dessa aktiviteter innebär att arbetet med att stärka bolagets globala försäljningsorganisation intensifierats.

–Viktiga fokusmarknader för oss är Japan, Tyskland, Sydkorea och USA. Sverige ligger dessvärre relativt långt efter resten av världen i sin vätgasutveckling. Vår målsättning är förstås att även svenska politiker inom kort ska få upp ögonen för vätgas som energiform. Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå de tuffa globala klimatmålen i tid, säger Chris Törnblom.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Metacon. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER