I SAMARBETE MED CAPITAL ICONS
Bildkälla: Capital Icons

Intervju med Stig Norberg, VD Capital Icons

#Femsnabba Börsvärlden möter Stig Norberg VD, Capital Icons, som berättar om framtiden, deras utmaningar och mjuklanseringen av den digitala handelsplattormen Property Exchange

1. Var befinner ni Er just nu och hur ser närmsta året ut?

Just nu pågår en emission om 35 MSEK som till 85 % kommer att finansiera våra tre första investeringar i bolagsform som vi äger till 100 % för proof of concept. Dessa investeringar skapar positiva kassaflöden redan efter tillträdet till Capital Icons. Vi mjuk lanserar också den digitala handelsplattormen Property Exchange vilken kommer vara ett fundament för oss. Jämsides med emissionen om 35 MSEK för vi även diskussioner med ett engelskt finansiellt institut för att nå målet med en fastighetsportfölj på 1 miljard kronor innan årsskiftet men även för att stärka likviditet, minska kassaflödesrisker och öka tillväxttakten i portföljbolagen.

Att aktivera tredje fasen i den kommersiella plan med fler investerarkontakter genom olika samarbeten, skapa nätverk av fastighetsutvecklare, bearbetning av sociala medier och proof of concept för Property Exchange intjäningsförmåga är nästa stora utmaningar men vi känner oss mycket trygga på det sätt vi byggt upp verksamheten med en ordentlig grund. Utöver detta kommer närmsta året att präglas av ytterligare dryga 10 investeringar i nya portföljbolag inom fastighetsmarknaden.

Vi har stark tro på att vår övergripande affärsplan samt de affärer som nu är förhandlade och klara för signering, ger oss rätt förutsättningar för en spännande och värdeskapande resa för Capital Icons aktieägare. Vi är redan ett publikt bolag med drygt 1 000 aktieägare, varav ca 100 juridiska, och vi har ansökt hos Euroclear om att bolagets aktier registreras där senast 30/6.

2. Varför Capital Icons?

Det finns en stor mängd attraktiva fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Ovanstående i kombination med ett stort underliggande behov av bostäder ger oss slutsatsen att det finns utmaningar med dagens finansieringsmodeller och därmed också stora möjligheter för Capital Icons.

Exempel: En fastighetsutvecklare avser att uppföra ett projekt med en total uppförandekostnad om 50 mkr. Banken beviljar ett lån på 30 mkr. Resterande 20 mkr måste alltså fastighetsägaren finansiera genom eget kapital eller juniora (efterställda) lån, vilket är problematiskt för många fastighetsägare. Även om fastighetsägaren i fråga har tillgång till dessa 20 mkr så har denne ofta parallella projekt som kräver finansiering.

Det är alltså i gapet mellan bankens lån och den totala uppförandekostnaden som Capital Icons kommer in. Capital Icons ger fastighetsutvecklaren möjlighet att hitta investerare som är villiga att toppfinansiera projekt, fastighetsbolag eller fastighetsbestånd med goda avkastningsmöjligheter – utan höga förvaltningsavgifter, krångliga strukturer, dyra mellanhänder och anonyma fondstrukturer.

3. Berätta lite om hur ni skapar värde i dagens fastighetsmarknad?

Vårt mantra är Property Exchange - Byggd för att hjälpa smarta investerare att investera smartare och för fastighetsutvecklare att dra nytta av tillgång till relevanta kompetenser, en bredare finansieringspool och intressant förvaltning. Fastighetsutvecklare har exempelvis tillgång till juridisk- ekonomisk- och värderingskompetens genom Capital Icons.

Med Property Exchange kan du investera i en diversifierad portfölj av fastigheter av institutionell kvalitet. Vi kombinerar digital infrastruktur med expertis för att minska avgifter och maximera långsiktig avkastningspotential. Fastigheter har traditionellt varit en av de mest eftertraktade tillgångsklasserna för professionella investerare – nu är den tillgänglig för fler!

Capital Icons konceptet tar fastighetsinvesteringar in i 2000-talet för både investerare och fastighetsutvecklare. Med hjälp av digitala verktyg river vi barriärer som hittills separerat en stor del av investerar- och fastighetsutvecklarsegment från varandra och ger dem möjlighet att göra lönsamma affärer tillsammans. 

Enkelt uttryckt tillåter vi alla investerare att “slå över sin viktklass”, samtidigt som fastighetsutvecklare får bredare och lättare tillgång till utvecklingsfinansiering.

4. Vilka är Era största utmaningar?

Bland annat beroende på att omkostnaderna växer när man hanterar olika, flera och nya investerare har många fastighetsutvecklare valt att hålla sig till bara en eller ett par olika investerare. Utvecklaren har då valt att gå efter de investerare som främst möter de ekonomiska kraven. Detta minskar då möjligheterna för både fastighetsutvecklaren och även för investeraren att växa.

Idag talar man mycket om sk tokenization i den digitala världen, dvs där man delar upp tillgångar i tokens och handlar med dem. Det är vad Captital Icons skapar möjlighet för fast genom att man blir aktieägare i portföljbolag som äger fastighetsprojekt.

Vi ska alltså utmana en konservativ modell på marknaden.

En utmaning är självklart timingen också med ett oerhört tragiskt krig i Europa och en pandemi som inte vill släppa greppet globalt när det kommer till vår emission. Men utmaningar skapar också möjligheter för duktiga, drivna och hungriga organisationer.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Ett expansivt, engagerat och transparent bolag som kommer att göra bra affärer i såväl en uppåtgående som nedåtgående fastighetsmarknad utifrån en digital handelsplattform. Genom att Capital Icons även investerar direkt i sina portföljbolag, mellan 10-30 %, så tar vi både ägaransvar och del av den värdeökning som skapas till aktieägarna. Vi kommer att investera i fastigheter och projekt som är väl anpassade för vår affärsmodell i våra portföljbolag, deras investerare och samtidigt ska våra satsningar vara hållbara så att vårt klimatavtryck minimeras. Vill man ha en spännande kombination av trygg värdeutveckling på fastigheter och samtidigt hävstångspotential i en digital marknadsplats så är Capital Icons rätt val.

 

Mer info om Capital Icons på deras hemsida:

www.capitalicons.com

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Capital Icons. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER