I SAMARBETE MED FLOWOCEAN AB
Bildkälla: Flowocean AB

Intervju med Cristoffer Kos, vd för Flowocean AB

#Femsnabba Flowocean genomför nu en nyemission för att accelerera konceptcertifieringen av deras unika flytande havsbaserade vindkraftslösning. I denna intervju förklarar företaget det ökande globala behovet av denna teknologi och betonar fördelarna med deras innovativa koncept. Med sikte på en börsintroduktion våren 2024 delar de sina kortsiktiga mål, inklusive certifiering och samarbetsavtal, samt sin långsiktiga vision att bli en ledande teknisk leverantör inom branschen

1. Flowocean gör nu en nyemission, vad är bakgrunden till den?

 – Det finns en starkt växande global marknad för flytande havsbaserad vindkraft. Bara i Sverige utvecklas projekt idag för över 200 TWh el där flytande fundament krävs eller övervägs på grund av vattendjupen, det är mer än hela Sveriges nuvarande totala elproduktion. EU vill fördubbla mängden vindkraft de kommande 7 år och har identifierat havsbaserad vindkraft som en mycket viktig strategisk del i utökningen och omställningen av vårt energisystem. 

I kontakt med potentiella slutkunder har vi förstått att de fundamentslösningar för flytande vindkraft som finns på marknaden idag inte är tillräckligt kostnadseffektiva och att det därmed finns ett stort behov för vårt unika innovativa koncept. De lösningar som är certifierade och testade i pilotprojekt på marknaden idag har ännu inte börjat produceras kommersiellt. Det finns därmed en stark ”window of opportunity” för oss på marknaden. Vi vill därför vara snabba i vår kommersialisering för att kunna nå stora marknadsandelar tidigt.

Nästa steg inför kommersialisering är att vi konceptcer­tifierar vårt flytande fundamentskoncept. Certifieringen är förutsättning för att få avtal på plats och samarbete med en totalentreprenör som säljer och levererar våra fundamentslösningar mot slutkund. Arbetet är inlett och både det interna teamet och nödvändiga externa resurser står redo för genomförande.

Syftet med denna emission är att intensifiera arbetet med certifieringen och förbereda bolaget inför en kommande IPO våren 2024.

2. Varför ha vindkraftverk på flytande fundament ute till havs?

 – Den frågan har jag fått många gånger. Om du har varit ute till havs med båt har du säkert märkt att vindarna är mycket starkare när man kommer ut från kusten. Faktum är att vindarna inte bara är  starkare utan också mer stabila över året. Detta resulterar i att ett vindkraftverk kan producera mer än dubbelt så mycket el på ett flytande fundament långt ute till havs än vad samma kraftverk hade producerat på land.

71 procent av världens yta består av vatten och över 80 procent av vindenergin ute till havs i Europa ligger på djupt vatten där bottenmon­terade fundament inte fungerar, helt enkelt för att det är för djupt och därmed för kostsamt att bygga där. Med flytande vindkraft kan vindkraft installeras på djupt vatten långt från kusten där de inte syns eller hörs från land och konkurrens med andra intressen såsom turism och fiske är mindre. Detta är en viktig faktor som ökar acceptansen från allmänheten och möjliggör storskalig och stabil elproduktion från vindkraft.

3. Hur ser er resa ut på kort och lång sikt?

 – Vi har påbörjat arbetet med att konceptcertifiera vår lösning och målsättningen är att bli klar senast hösten 2024, vilket är ett avgörande steg i bolagets resa framåt. För att säkra resurser för slutförande av certifiering och intensifiering av vår affärsutveckling planerar vi att under våren 2024 genomföra en ytterligare emission och efterföljande notering på Spotlight Stock Market.

Under 2025 beräknar vi att ha ett samarbetsavtal på plats för fullskaligt pilotprojekt med en totalentreprenör och slutkund. Därefter förväntas intäkter att börja genereras och succesivt skalas upp kommande år.

I förlängningen ser vi oss som en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar globalt.

4. Vad gör er lösning unik?

 – Vår patenterade lösning som bygger på unik användning av stålvajrar i kombination med två turbiner, är utvecklad från grunden för att vara kostnadseffektiv, stabil och klimatsmart. Vi har minimerat mängden stål, transport och logistik, samt gjort montering och installation så enkel som möjligt. Sammantaget innebär det att fundamenten kostar mindre att bygga, installera och underhålla. Då en betydande del av en vindkraftsparks utsläpp är kopplade till produktion av stål, genererar vårt koncept mindre utsläpp vid tillverkning. Genom att flytaren med turbinerna på fritt kan snurra runt bojen, hamnar turbinerna alltid i optimal vindritning.

5. Vad kan aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – Vi har valt en skalbar affärsmodell som bygger på licensiering där en totalentreprenör får komplett ansvar för leverans mot slutkund. Denna affärsmodell innebär att vi kan skala upp försäljning utan stora investeringar och kapitalbindning i tillverkning och garantier.  Detta innebär att vi kan bli kassaflödes positiva i närtid och därefter få en snabb uppskalning likt ett SaaS-bolag snarare än ett traditionellt industribolag.  

Vi har flera tydliga triggers i närtid såsom certifiering och samarbetsavtal. Vi agerar dessutom i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver stor tillgång till utsläppsfri el som därmed måste byggas ut i snabb takt. EU har identifierat havsbaserad vindkraft som strategiskt viktig för denna omställning. Detta skapar en gynnsam miljö för utveckling av flytande havsbaserad vindkraft och inte minst för Flowocean som är väl positionerade med en konkurrenskraftig lösning.

Sammantaget ser vi därför möjlighet till snabb tillväxt och därmed en bra avkastning för aktieägarna.


För kontakt och mer information se

Flowocean AB
Skivfilargränd 4
721 30 VÄSTERÅS
Tel 021-41 50 00
E-post: info@flowocean.com

Hemsida

Memorandum

Anmälan

LinkedIn

Yotube

Cristoffer Kos
VD, Flowocean AB
+46(0)-729 950 601 (SE)
cristoffer.kos@flowocean.com

Finansiell rådgivare
För mer information om pågående emission och planerade presentationer från ledning, kontakta:

Företagsfinansiering Fyrstad AB
 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Flowocean AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER