I SAMARBETE MED ALLIGATOR BIOSCIENCE
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Søren Bregenholt, vd för Alligator bioscience

#femsnabba Alligator bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikföretag i klinisk fas som fokuserar på att utveckla effektiva antikroppsmediciner för svårbehandlade cancerformer. I denna intervju berättar vd:n Søren Bregenholt bland annat om deras nyckelkandidat, mitazalimab, en CD40-agonist som för närvarande utvärderas i en fas 2-studie för bukspottkörtelcancer.

1. Kan du kortfattat beskriva Alligator Bioscience och era huvudsakliga mål?

 – Alligator är ett forskningsbaserat biotech-bolag i klinisk fas som utvecklar best-in-class antikroppsläkemedel för svårbehandlade cancerformer. Vårt specialområde är utvecklingen av tumörriktade immunterapier, framför allt agonistiska mono- och bispecifika antikroppar. Tumörriktad innebär att läkemedlet är utvecklat på ett sätt som gör att dess farmakologiska effekt lokaliseras till tumören, vilket resulterar i maximal effekt för att döda tumören och samtidigt minimal eller ingen påverkan på den omgivande vävnaden för en optimal säkerhetsprofil.

Vi är främst aktiva i de tidiga och mellersta faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé och utvecklingen till och med kliniska studier i fas 2, vilka är viktiga värdeskapande utvecklingsstadier för biotech-bolag. Alligator arbetar med att identifiera innovativa verkningsmekanismer för läkemedel, producera och optimera nya läkemedelskandidater, utvärdera preklinisk effekt och säkerhet, samt genomföra bekräftande kliniska studier hos cancerpatienter. Vårt mål är att utveckla innovativa immunterapier som ger en betydande förbättring av patienters livskvalité, genom att kombinera immunstimulerande behandlingar med andra mer klassiska behandlingsmetoder.

Vår konkurrenskraftiga projektportfölj består av flera lovande läkemedelskandidater, däribland de två kliniska kandidaterna mitazalimab och ATOR-1017. I portföljen finns även ATOR-4066, ett pre-kliniskt program som utvecklats med hjälp av vår patenterade teknologiplattform Neo-X-Prime™, som möjliggör en mycket stark, effektiv och specifik aktivering av immunsystemet. För att maximera värdet av vår unika förmåga att utveckla antikroppar strävar Alligator efter att bygga partnerskap kring vår teknologi och våra kandidater med internationella läkemedelsföretag, och vi har flera program som utvecklas med samarbetspartners.

2. Varför är de kliniska data för mitazalimab som presenteras senare under kvartalet så viktiga för Alligator och för behandling av cancer i allmänhet?

  – Den kliniska fas 2-studien OPTIMIZE-1 utvärderar vår nyckelkandidat mitazalimab, en CD40-agonist, i kombination med kemoterapi i första linjens behandling av patienter med bukspottkörtelcancer. Även om CD40-agonister hittills inte har kunnat påvisa en positiv risk/nyttoprofil - genom att antingen ha effekt med biverkningar, eller vara säkra utan att visa effekt - är mitazalimab den första CD40-agonisten som börjat visa sig både säker och mycket effektiv. Hittills har interimsresultaten visat att mitazalimab i kombination med kemoterapin mFOLFIRINOX har potential att ge betydande kliniska fördelar jämfört med standardbehandling.

Om den kommande topline-datan är positiv kommer den att bidra till det växande kliniska underlaget som visar att mitazalimab inducerar en relevant aktivering av immunsystemet, och därigenom förbättrar tumörsvaret på kemoterapi samt ger långvariga fördelar för patienter med spridd bukspottkörtelcancer.

Denna data kommer att underlätta arbetet med att identifiera rätt läkemedelsföretag att samarbeta med för att så snabbt som möjligt få ut mitazalimab till patienter med bukspottkörtelcancer, men även andra i indikationer, så att vi kan utnyttja mitazalimabs fulla kommersiella potential.

Vi tror starkt på att mitazalimab kan förändra behandlingsparadigmet för bukspottkörtelcancer. Det finns ett betydande medicinskt behov för nya immunterapier som mitazalimab eftersom bukspottkörtelcancer är relativt vanligt förekommande men har en av de lägsta överlevnadstalen. Faktum är att det rent generellt finns ett stort medicinskt behov för nya immunterapier. Trots anmärkningsvärda genombrott de senaste åren är färre än hälften av cancerpatienterna lämpade för befintliga immunterapier, och av dessa patienter är det enbart en av fem som svarar på behandling en längre tid. Trots de senaste decenniernas framsteg är vägen mot att bota cancer fortsatt långt borta, och där ser vi att kombinationsterapier är vägen framåt.

Målet är därför att utveckla nya behandlingar som både kan öka antalet patienter som svarar på behandling och öka behandlingens effekt och varaktighet. Ett annat mål är att bredda antalet cancerindikationer där immunterapi skulle kunna ge klinisk nytta. CD40-terapier kan kombineras med standardbehandlingar för en unik möjlighet att möta båda dessa medicinska och biologiska behov, framför allt en kandidat som mitazalimab med sin mycket fördelaktiga säkerhetsprofil.

3. Vad får Alligator ut av sina många partnerskap?

  – Vårt nätverk av strategiska partnerskap med internationella läkemedelsföretag ger Alligator flera betydande fördelar. De viktigaste fördelarna är att vi får en extern validering av våra teknologiplattformar samt möjligheten att minska riskerna i utvecklingen av läkemedelskandidater genom att kombinera den gemensamma kunskapen och resurser. Genom att arbeta med partners har vi underlättat snabb preklinisk utveckling, vi maximerar antalet indikationer som vi kan rikta in oss på inom vår pipeline och vi utökar vår patienträckvidd så mycket som möjligt.

Dessa partnerskap ger också Alligator ekonomiska fördelar. I de fall där vi gemensamt utvecklar nya cancerläkemedel med hjälp av Alligators patentskyddade teknologiplattformar baserat på kriterier som fastställts av våra partners,  är vi berättigade till milstolpsbetalningar för utveckling, godkännande och försäljning samt ytterligare royalties om läkemedelskandidaten vidareutvecklas eller kommersialiseras. Det senare innebär en potential för dessa projekt att utvecklas till distinkta affärsverksamheter och därmed även kunna generera betydande intäkter.

I andra samarbeten är målet att utlicensiera en lovande läkemedelskandidat till partners vid strategiska utvecklingstillfällen, vilket ger Alligator intäkter på kort till medellång sikt och maximerar den kliniska nyttan och värdet av läkemedelskandidaten på lång sikt till förmån för patienter, bolaget och våra aktieägare.

4. Berätta om din vision för Alligator - var ser du företaget om fem år?

  – Många biotechföretag strävar efter att bli fullfjädrade kommersiella företag - på Alligator vill vi fortsätta att fokusera på det vi gör bäst; att upptäcka och utveckla innovativa och effektiva läkemedel för att bekämpa svåra cancerformer. Vi har gjort enastående framsteg med vår ledande kandidat mitazalimab i bukspottkörtelcancer. Som nästa steg i utvecklingen arbetar vi för att säkra en stark partner för att driva mitazalimab genom en klinisk fas 3-studie och vidare till kommersiell lansering. Om allt går bra kan mitazalimab  vara godkänt för behandling av bukspottskörtelcancerpatienter 2028, och intäkter från milstolpar och royalties kan genereras från 2030. Under denna tidsram förväntar vi oss även att börja utvärdera mitazalimab i nya indikationer.

De intäkter ett eventuellt partneravtal med mitazalimab medför skulle användas till att fortsätta den kliniska utvecklingen av andra läkemedelskandidater i tidigare utvecklingsstadier i vår pipeline och till att fortsatt nyttja våra mycket kraftfulla teknologiplattformar. Vår kandidat ATOR-4066 representerar en viktig möjlighet bortom mitazalimab, med potential att ta CD40-baserade terapier till nästa nivå. En rimlig uppskattning är att Alligator år 2030 kommer att ha tre kandidater i de mellersta faserna av klinisk utveckling, och fem kandidater i olika partnerskap.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – Alligator är ett bolag med ett målinriktat team av världsledande forskare inom immunonkologi som arbetar för att utveckla verkligt innovativa immunterapier som kan förbättra livet för patienter med svårbehandlade cancerformer. Vår nyckelkandidat mitazalimab har möjlighet att bli en stor framgång och efter det följer nästa generation av innovativa molekyler redo att säkra fortsatt värdeskapande. Därutöver medför vår teknologi och tidiga pipeline betydande framtida valmöjligheter.


 

Hemsida

Linkedin

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Alligator bioscience. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER