I SAMARBETE MED CANDLES SCANDINAVIA
Bildkälla: Candles Scandinavia

Intervju med Viktor Garmiani, vd för Candles Scandinavia

#Femsnabba Candles Scandinavia ger inblick i bolagets unika framgångsfaktorer och pågående strategiska omställning för att möta framtidens utmaningar. Med fokus på miljövänliga doftljus och utvidgning av produktutbudet planerar företaget att bibehålla sin ledande position inom branschen samtidigt som det siktar på en betydande internationell tillväxt.

1. Vilka är Candles Scandinavia och vad gör er unika?

Candles Scandinavia grundades av mig och min fru Nina 2010, med en vision om att kunna producera miljövänliga doftljus i stora kvantiteter. Vad som började som ett experiment i vårt garage med olika vaxtyper har utvecklats till att vi idag är ett världsledande bolag inom storskalig och kostnadseffektiv produktion av helt vegetabiliska och naturliga doftljus. Vårt fokus på miljövänlighet och hållbarhet är en inriktning som skiljer oss från majoriteten i branschen som använder traditionella vaxbaser baserade på paraffin (en restprodukt från petroleum). Utöver kärnverksamheten med doftljus har vi nyligen utvidgat vårt sortiment genom produktion av andra rumsdofter, som doftspray och doftpinnar, vilket breddar vårt erbjudande och möter kundernas behov på ett mer heltäckande sätt. Denna utvidgning av produktutbudet lägger också grunden för vår fortsatta internationella expansion.

2. Var befinner ni er just nu?

Verksamhetsåret 2023/2024 (brutet räkenskapsår) är ett strategiskt viktigt omställningsår för Candles Scandinavia. Efter flera år av kraftig tillväxt behövde vi se över våra strategier för att kunna ta bolaget till nästa nivå och därigenom säkerställa framtida tillväxt men på ett än mer lönsamt sätt. Därför fattades ett flertal viktiga beslut vid inledningen av verksamhetsåret som vi nu håller på att implementera:

  • Renodling av verksamheten: Fokusera uteslutande på kärnverksamheten, som innefattar produktion av helt vegetabiliska doftljus samt andra rumsdofter inom affärsområdet Private Label (försäljning till tredje part som i sin tur säljer till slutkund genom modellen Business-to-Business-to-Consumer).
  • Investeringar i ökad produktion: För att möta den ökade efterfrågan och höja effektiviteten har vi genomfört stora investeringar i 13 automationsrobotar och två nya produktionslinor. Fullständig implementation beräknas vara färdig senast midsommar 2024 och innebär en kapacitetshöjning med mer än 500%.
  • Organisationsförändringar: I syfte att anpassa verksamheten för såväl vår automatiserade produktionsanläggning som vår internationalisering har ett flertal organisatoriska anpassningar skett. Internationellt har det på säljsidan tillsatts nya landsansvariga och i produktion har personalstyrkan optimerats till följd av automatiseringen. Sammantaget förväntas optimeringen av personalstyrkan bidra till lägre personalkostnader och därmed högre lönsamhet.

Mer än halvvägs igenom omställningsåret kan jag konstatera att vi följer den plan vi har satt. I enlighet med vår prognos beräknar vi att omställningsåret (verksamhetsåret 2023/2024, brutet räkenskapsår) kommer medföra att vår omsättning minskar något, men att vi bibehåller en EBITDA marginal på cirka 2%. Märk väl att denna minskning i omsättningen följer av vårt långsiktiga strategiska beslut att avveckla de delar som inte tillhör kärnverksamheten och att tillväxten beräknas tillta redan vid nästa verksamhetsår (2024/2025).

Utöver ovan har vi även på kort tid etablerat oss i nya länder genom egen personal och kommunicerat flera nya kundavtal. Att vi därtill för många nya kunddialoger borgar för en väldigt god framtid.

3. Hur ser närmaste åren ut?

Utifrån vad vi vet idag ser det ljust ut. Omställningen av strategin löper på enligt plan, statistiken visar på att vi är helt rätt positionerade och att vår marknad växer vilket också bekräftas av de många kunddialoger vi för. Våra strategiska satsningar på automation inom produktion bidrar till både högre effektivitet och ökad konkurrenskraft vilket i sin tur kommer leda till en bättre lönsamhet. Vår höga aktivitet internationellt innebär att nya länder öppnas upp genom egen personal vilket skapar en bra grund att ta avstamp ifrån. I enlighet med vår kommunicerade treårsprognos (verksamhetsåret 2024/2025 och framåt) ska vi ha en årlig tillväxt om 30% med ett positivt EBITDA och där målet är att EBITDA marginalen skall nå mellan 15–17% under perioden. Därtill ska vi även ha egen försäljningsrepresentation i minst 15 länder och löpande kundintäkter från minst 20 länder. Min förväntansbild är att allt det arbete vi gör just nu under omställningsåret kommer bidra till att vi följer den prognos vi har satt.

4. Vilka är era största utmaningar?

Bolaget växer snabbt, samtidigt som vi har fokus på lönsamhet. Att då också hela tiden få rutiner, processer och framförallt företagskulturen att klaffa kan stundtals vara utmanande. Det gäller att ha med alla på tåget, få med nya kollegor in i den kultur vi har skapat och vårt sätt att driva och utveckla bolaget. I takt med att vi växer ser jag även en risk i att vi tappar vår entreprenöriella själ vilket i mångt och mycket varit motorn i den tillväxtresa vi har haft. Därför kommer jag personligen lägga mycket av min tid och energi på just den punkten.  

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Vi är mer än halvvägs igenom omställnings- och positioneringsåret vilket kommer betyda enorma möjligheter för Candles Scandinavia när vi är klara. Som jag beskrev i ett tidigare sammanhang markerar detta verksamhetsår, omställningsåret, klivet upp på nästa platå. Som aktieägare kan du förvänta dig i enlighet med vår prognos en mängd aktiviteter under kommande tre år och att få vara med på en internationell tillväxtresa med god lönsamhet.

 

Läs mer om Candles Scandinavia

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Candles Scandinavia. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER