I SAMARBETE MED SPECTRUMONE AB
Bildkälla: Stockfoto

Investeringsmöjlighet i det globala IT-bolaget SpectrumOne AB (publ)

Investeringsmöjlighet “Under resterande del av 2020 samt under 2021 kommer vi att fortsätta fokusera på potentiella nya strategiska förvärv och att vidareutveckla SpectrumOne, i kombination med att finansiera en internationell expansion genom ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.” VD-Hosni Teque-Omeirat

SpectrumOne är ett globalt IT-bolag som bland annat erbjuder en avancerad plattform för Data Management, Analytics & Business Intelligence. SpectrumOne gör det möjligt att snabbt aktivera och agera på data, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till Data Science som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt.

SpectrumOne äger, förutom dotterbolaget SpectrumOne AS och rättigheterna till den egenutvecklade plattformen SpectrumOne, utvecklings- och- försäljningsbolaget Cloud Explorers AS, affärsdataleverantören BizWell AB, IT-bolaget Qbim AB, marknadsföringsbolaget The Trigger Company AB och IT-bolaget Å-data Infosystem AB som tillsammans utgör SpectrumOnes erbjudande.

Vision och strategi

SpectrumOne har lyckats förflytta analysprocessen till en plattform som gör det möjligt att enkelt genomföra analyser och dra slutsatser genom att använda sig av relevanta KPI:s. Bolaget avser nu att ta detta ett steg längre genom AI (artificiell intelligens) och Machine Learning, innebärande att de slutsatser kunderna i dag försöker få fram manuellt ska genereras av plattformen själv. Detta genom all information kunden ackumulerat tillsammans med andra databaser genom Data Analytics och Business Intelligence. Dialoger som sker med både existerande och potentiella kunder visar tydligt att behovet och intresset för Prism på marknaden är mycket stort. SpectrumOnes målsättning är ta tillvara på det momentum som Martech-branschen upplever och använda timingen för att driva etableringen av SpectrumOne framåt mot att initialt bli den ledande aktören på den europeiska marknaden. Målet är att skala upp verksamheten globalt på såväl marknaden för större bolag som på marknaden för små och medelstora bolag. Detta ska göras till låg kostnad och med en kvalitet som garanterar ett långvarigt värde och målet är att bli det bästa Martechbolaget i Europa.

”Nu finns en spännande möjlighet att fortsätta vara en del av SpectrumOnes tillväxtresa. Vi befinner oss i en fantastisk position på en växande marknad. Vi tittar i dagsläget på flera intressanta europeiska bolag inom fältet och med ytterligare kapital kan vi växa snabbare och ta en starkare position på marknaden. Jag välkomnar därmed dig som optionsinnehavare att investera i vår verksamhet och fortsätta ta del av SpectrumOnes starka tillväxt.”  


Erbjudandet i korthet

Nyttjandeperiod: 9-23 november 2020.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 2 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs SpectrumOne cirka 65 MSEK före emissionskostnader.

Top-down-garanti: SpectrumOne har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av den totala emissionslikvid TO 2 kan inbringa.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 19 november 2020 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal utestående aktier i SpectrumOne: 192 444 885.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 385 MSEK.


Emissionslikvidens användande

Teckningsoptioner av serie TO 2 (cirka 65 MSEK i bruttolikvid)

Återbetalning aktier Cloud Explorers AS: Cirka 38 %

Återbetalning av konvertibellån: Cirka 26  %

Nya strategiska förvärv och rörelsekapital: Cirka 36 %


 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med SpectrumOne AB . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER