I SAMARBETE MED HUMLE SMÅBOLAGSFOND
Bildkälla: Stockfoto

Petter Löfqvist om Humle fonders nya storsatsning

Intervju Investmentbolaget Atle storsatsar i samband med dess nylansering av varumärket Humle Fonder. Ett spännande tillskott på den svenska fondmarknaden där det blir allt ovanligare att man ser nya offensiva fondsatsningar. Petter Löfqvist – en av de mer framstående småbolagsförvaltarna i Sverige - har varit på plats i några veckor hos Humle Fonder efter att ha rekryterats ditt i början av året. Han har en lång framgångsrik karriär bakom sig av förvaltning av svenska och nordiska småbolagsaktier och skall nu sätta sin prägel på bla Humles Småbolagsfond

Börsvärlden har i veckan träffat Petter för en lite längre intervju för att få ett lite bättre grepp på hur han lyckats skapa sin överavkastning under en så pass lång tid som 13 år.  

Vad var det som fick dig att nappa på erbjudandet att ta över förvaltningen av de båda Sverigefonderna som numera ligger under Humle Fonder?

Atle och jag hade ett gemensamt tankesätt vad gäller hur man på ett trovärdigt sätt ska skapa ett svensk/nordiskt fonderbjudande för 2020 talet. Det handlar om en investeringsprocess som tar hänsyn till hållbarhetsrisker, men kanske framförallt hållbara möjligheter och investerar kundernas pengar på ett hållbart sätt som har förutsättning att generera långsiktig överavkastning mot marknaden och konkurrenter.

De flesta fondaktörer har ju såklart denna ambition, men för mig var det viktigt att Atles ambition för det första inte är opportunistisk utan långsiktig.

Det handlar såklart också om att skapa den bästa avkastningen för våra kunder. Man gör inget avkall på avkastningen genom att investera i hållbara bolag. Tvärtom. Det är de bolag som har identifierat sina risker och möjligheter vad gäller hållbarhet som har kvalitet, vilket stämmer med min investeringsfilosofi.

Att ha möjlighet att vara med och bygga ett hållbart fondbolag, med ett varumärke som har historia och tradition, i en miljö där jag kan vara med att påverka utvecklingen gjorde i slutändan valet ganska enkelt.

Vilken investeringsfilosofi tar du med dig in i det utvecklingsarbete och förvaltningsuppdrag du nu skall genomföra för de här båda Sverigefonderna?

Jag är väldigt fundamental i mitt sätt att se på investeringar, jag har använt mig av samma tänk genom hela min karriär som bevisligen fungerat väldigt bra om man ser till min historik. Jag är övertygad om att över tid är det bolagens förmåga att generera vinsttillväxt som styr värdet. Egentligen är det då ganska enkelt att slå börsen över tid – sätt ihop en portfölj med bolag som alla, enligt dig, har förutsättningar att slå de flesta andra bolagen på börsen vad gäller vinsttillväxt. Låt alla bolagen i portföljen ha meningsfulla vikter i portföljen och se till att få mer rätt än fel över tid så har du väldigt bra förutsättningar att generera en bättre avkastning än börsen.

Du nämner att du genererat bättre avkastning än börsen i din förvaltning – vilken överavkastning är det vi talar om?

Om vi säger såhär, tittar vi på mina senaste tre fonder jag förvaltat hos tidigare arbetsgivare hade t ex en fond på mina fyra år som ansvarig förvaltare en avkastning på 89 procent vilket var 15 procent över index. En annan hade under mina fem år en avkastning på 96 procent, nio procent bättre än jämförelseindex. Slutligen nu senast på Danske Bank där jag under mina nästan tre år skapade en avkastning på 73 procent vilket var 21 procent bättre än index. Denna historik ska man dock veta är ingen garanti för framtida avkastning men ändå ett visst bevis på att jag historiskt haft bra framgång med min förvaltningsfilosofi.

Hur hittar du då bolag till din portfölj?

Jag letar efter vad jag kallar hållbar kvalitativ tillväxt. Bolag med en kvalitet i ledning, finansiell historik, måluppfyllelse, strategisk och marknadsmässig position. Korrelationen med bra finansiell historik och kvalitet i dessa parametrar har historiskt sett visat sig vara hög. I min värld fångar man upp denna typ av information genom att vara nära bolagen. Träffa bolagsledningarna så ofta det går för att fånga upp inte bara det som skrivs i pressreleaser och kvartalsrapporter. Man ska inte underskatta värdet i det mänskliga mötet.

I min process att sätta ihop portföljen tar jag hänsyn till hur övertygad jag är om värdepotentialen dvs hur mycket värde det aktuella innehavet kan bidra med i portföljen, risken för förlust om det inte går som jag tänkt och likviditeten i aktien. Utifrån detta sätter jag en vikt på bolaget som varierar mellan en och fem procent av det totala portföljvärdet, vilket innebär att jag har ca 35—45 bolag i de fonder jag förvaltar.

Fokuserar du din analys och investeringar mot några särskilda branscher och sektorer eller försöker du följa marknaden i ett bredare perspektiv?

Ur mitt perspektiv går det som småbolagsförvaltare inte att fokusera inom någon specifik bransch. Småbolagsmarknaden förändras hela tiden. Vem hade till exempel trott i oktober 2015 att Sinch som noterades med ett marknadsvärde på knappt två miljarder kronor sex år senare skulle vara ett av stockholmsbörsens 20 största bolag! Hexpol som å andra sidan hade varit småbolagsmarknadens favorit från 2008 stannade sin tillväxtresa på börsen ungefär vid samma tidpunkt. Det handlar om att ständigt vara nyfiken och inte fastna i gamla sanningar.

Däremot kan jag säga att utifrån min investeringsfilosofi kommer det att vara vissa typer av bolag jag inte investerar i. Läkemedelsutvecklingsbolag till exempel, där värdet bygger på sannolikhetsviktade bedömningar av eventuella lyckade forskningsprojekt eller råvarurelaterade bolag där försäljnings- och vinsttillväxten är beroende av underliggande priser på råvaror. Sedan har jag också generellt svårt för investmentbolag som är investerade i noterade bolag på den marknad som jag själv investerar i, den svenska småbolagsmarknaden.

Träffar du alla bolag du investerar i?

Ja, vi träffar alla bolag vi investerar i. Som jag tidigare nämnt är det i min syn en förutsättning för att kunna krypa bolagen under skinnet och få möjlighet att ställa de frågor som är relevanta för att bedöma den långsiktiga tillväxtpotentialen utifrån bolagets strategiska position. Dessutom är mötena en förutsättning för vårt hållbarhetsarbete som bygger på att dela med oss av vår syn på hållbarhetsrisker och möjligheter som vi bedömer ha påverkan på bolagets förutsättningar.

Du nämnde tidigare att du har ungefär 35-45 bolag i fonderna som riktmärke – hur har du kommit fram till just det intervallet av antal bolag?

Humle Småbolagsfond skall bestå av cirka 35-45 innehav och Humle Sverigefond något färre. Anledningen är att vi investerar i lite färre bolag i Sverigefonden är att vi inte behöver ta hänsyn till likviditetsaspekten i samma utsträckning.

Jag har arbetat med denna koncentration av bolag egentligen under hela min karriär. Skapar man en portfölj utifrån mitt tidigare resonemang, där varje bolag skall ha möjlighet att bidra till avkastningen och man skall ta hänsyn till att ett enskilt bolag inte ska bidra med för mycket enskild risk, har jag hamnat i denna koncentration av bolag.

Har du möjlighet att investera i nordiska aktier i någon av fonderna eller är det bara i svenska aktier som ni kan investera i?

Vi har mandat att investera en del av Humle Småbolagsfond på de nordiska börserna. Humle Sverigefond skall däremot vara investerad i bolag noterade i Sverige.

Du har ju förvaltat aktier under många år nu. Är det något i din syn på förvaltning som har ändrats under de här åren?

Egentligen har min syn på förvaltning inte ändrats i grunden. Jag är väldigt fundamental i mitt angreppssätt till aktier. Däremot har marknaden förändrats. Vi har levt i en konstant räntenedgångsmiljö sedan jag började som fondförvaltare 2009. Det har såklart gynnat värderingen hos tillväxtbolag. Dessutom har centralbanker runt om i världen stimulerat marknaderna och tryckt räntan mot noll de senaste tio åren. Under samma period är vi inne i en digitaliseringsrevolution där förutsättningar för bolagen kraftigt har förändrats och det har dykt upp nya branscher, företeelser och framförallt tillväxtmöjligheter.

Under mina 20 år i den här branschen har jag har konstant fått ändra uppfattning om vilka typer av bolag och branscher som har förutsättningar att växa de kommande tre till fem åren, från att ha fokuserat på traditionella verkstads- och konsumentbolag som drev tillväxt genom ökad globalisering till att idag fokusera på vad en ökad global medelklass ställer för krav på digitala tjänster, vårdkvalitet och att vi vänder den globala uppvärmningen.

Det finns ju en hel del fallgropar i samband med aktieinvesteringar. Vilka ser du som de vanligaste utmaningarna vi har då vi skall investera i aktier?

Det har ju skrivits åtskilliga böcker om detta tema. En vanlig fallgrop är att investera i saker man inte förstår, mot sin egen övertygelse. Du måste förstå varför du investerar i ett bolag och förstå varför du äger det. Att investera utanför sin egen investeringsstrategi kan bli oerhört kostsamt. Antingen köper du vid fel tillfälle, säljer för tidigt eller missar att sälja överhuvudtaget och blir sittande med något du egentligen inte vill äga.

Försök inte tajma marknaden – det är omöjligt! Har du ett investeringscase där du ser en värdepotential på lång sikt, vänta inte på rätt tillfälle att komma in, det kanske aldrig kommer. Köp dig in successivt. Var beredd att alltid omvärdera dina investeringar. Du kommer ha fel som investerare. Våga erkänna när det blir fel och se då till att ersätta din felaktiga investering med något du tror på mer.

Humle teamet, från vänster: Daniel Bodin, Patrik Johansson, Petter Löfqvist, Mikael Eidvall och Fabian Briem

Att förvalta aktier ur ett mer hållbart perspektiv står ju högt upp på agendan nu för många förvaltare precis som hos er. Känner du att du har behövt ändra ditt angreppssätt utifrån din investeringsstrategi när du skall ta hänsyn till att allt fler investerare vill se att hållbarheten verkligen står i fokus i förvaltningen?

Vad gäller bolagens och marknadens medvetenhet om hållbarhet har det förändrats extremt mycket under de senaste åren. Om jag raljerar lite så har bolagen gått från att pliktskyldigt för 10 år sedan lagt in någon bild längst bak i sina bolagspresentationer om deras initiativ för att minska sitt miljöavtryck genom att koldioxidkompensera medarbetarnas flygresor och källsortera medarbetarnas kontorsavfall. Idag är alla bolag medvetna om att samhället, kunder och investerare ställer krav på att alla bolag gör vad de kan för att förbättra sitt avtryck mot miljön, samhället och medarbetare genom att väldigt aktivt införa processer och arbetssätt för att uppnå detta.

För att knyta tillbaka till vad jag sade tidigare om kvalitet. Bolag som inte tar sitt hållbarhetsansvar på allvar saknar i mina ögon kvalitet och kommer att tappa konkurrenskraft över tid. Mitt jobb som förvaltare handlar ju om att skapa bästa möjliga avkastning för mina fondandelsägare. Jag är helt övertygad om att hållbarhet är en kvalitetsfaktor som bidrar till en bättre avkastning och därför lägger vi stora resurser på att förstå våra bolags hållbarhetsförutsättningar men arbetar också aktivt med att föra en kontinuerlig dialog om inte bara bolagets strategiska tillväxtmöjligheter utan en diskussion utifrån deras långsiktigt hållbara strategiska tillväxtmöjligheter och risker.

Vad står begreppet hållbarhet för enligt dig om man skall koppla det till fondförvaltning?

Som investerare har vi ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle, miljömässigt och socialt. Min syn är att som småbolagsinvesterare är det bästa man kan göra att verka genom ett aktivt ägarskap diskutera och påverka bolagen att kontinuerligt bli bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Förstå bolagen utifrån deras förutsättningar att bidra till en långsiktigt bättre värld. Investera i de bolag som enligt dig har de bästa förutsättningarna antingen utifrån var de står idag eller utifrån de möjligheter de står inför.

Hållbarhet innebär ju inte som många tror att du måste ge avkall på avkastning. Tvärtom, det ger förutsättning att hitta de bolag som kvalitetsmässigt har de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och som jag alltid försöker framhålla - mitt sätt att se på investeringar är att vinsttillväxt och bolagsvärde över tid går hand i hand.

Allt fler produkter på den finansiella marknaden försöker få någon form av hållbarhetsprofil. Hur har ni hanterat den utmaningen? Gör ni på Humle Fonder något unikt just kring hållbarhet eller hur har ni valt att möta den ökade önskan från investerare att kunna investera hållbart?

En önskan om att vara hållbar är en väldigt bra startpunkt i sig. Men, det är kombinationen av en stark affärsposition och hållbarhet som kan ge det extra till avkastningen. Hållbarhet är ju ett vitt begrepp och det är ett enormt tryck utifrån att vara hållbar. Regleringar ökar och rapporteringskraven ökar.

Jag vet inte om vi gör något unikt just i frågan om hållbarhet men vi har en genuin och äkta passion för svenska och nordiska småbolag. Vi vill göra skillnad som investerare genom att påverka. Jag tror inte bara på att investera i de bolag som alltid har högst hållbarhetsbetyg hos Sustainalytics eller någon annan dataleverantör. Vi träffar väldigt många bolag varje år. Att vara nära bolagen och kunna föra en diskussion kring bolagens hållbarhetsposition och hållbarhetsrisker vet vi gör skillnad. Vi gör analysen själva utifrån ett investeringsperspektiv och infogar hållbarhetsaspekterna i vårt investeringsbeslut. På så sätt är vi övertygade om att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en god avkastning över tid.

Hur ser du på den ganska tuffa konkurrens som finns på den svenska fondmarknaden för bla vanliga Sverigefonder? Vilken position och roll kan ni spela genom er nylansering av era båda Sverigefonder?

Marknaden där ute blir alltmer tudelad i termer av storlek och i termer av aktiv mot passiv förvaltning. Det regulatoriska trycket drabbar alla förvaltare, stora som små. Vi är av uppfattningen att äkta aktiv förvaltning spelar roll, särskilt i tillgångsslag som inte går att replikera passivt. Nordiska småbolag är tex inte möjligt att perfekt replikera passivt varför vi har en roll att fylla med vårt fokus på aktiv förvaltning av hållbara nordiska småbolag.

Fördelen för oss på Humle Fonder är att vi är en del av Atle och därmed kan dra nytta av Atles resurser. Dessutom sätter det ju Humle Fonder i ett större sammanhang både ur ett finansiellt perspektiv och kommersiellt perspektiv.

Vi förvaltar idag cirka 2.4 miljarder kronor och det gör oss till vad man skulle kunna säga en ”mindre förvaltare”. Fördelen med det är att vi kan investera i riktiga småbolag. Vi har möjlighet att bygga meningsfulla positioner i bolag som är små och där likviditeten är sämre. Samtidigt är vi tillräckligt stora och har ett kontaktnät som gör oss relevanta som ägare.

Vår ambition är att fortsätta bygga på samma förvaltningsfilosofi som jag har använt under hela min karriär som förvaltare sedan 2009. Investera i bolag som vi bedömer har stark kvalitet utifrån ledning, finansiell historik, strategi och marknadsposition. Det är oftast dessa bolag som lyckats väl historiskt och som oftast också har förutsättningar att fortsätta öka sina vinster snabbare än marknaden som helhet. Vinster och aktiekurser tenderar över tid att hänga ihop, varför det är viktigt att försöka identifiera och investera i vad vi kallar förutsägbar kvalitativ tillväxt.

Vi har ambitiösa tillväxtmål för Humle Fonder. Fokus är att fortsätta bygga på den fina historik som Humle Fonder har tillbaka till 2008 där jag ska tillföra något från min erfarenhet från att ha förvaltat nordiska småbolagsaktier ungefär lika länge och jobbat i den svenska finansmarknaden sedan 1998. Jag har de senaste åren jobbat väldigt intensivt med att integrera hållbarhetsanalys i portföljförvaltningen och kommer att ta med dessa erfarenheter och göra det på riktigt under Humle Fonders flagga.

Till sist - vad kan förhoppningsvis en investerare förvänta sig från er om man väljer att investera i någon av era fonder?

Att vi leverera vad vi kallar ”rätt avkastning”. En förvaltning med förutsättningar att generera långsiktig överavkastning med en stark förankring i aktiv hållbar förvaltning.


 Kort fakta om Petter:

  • Petter Löfqvist 46 år gammal, numera bosatt i Stockholm.
  • Aktuell som ny förvaltare på Humle Fonder.
  • Uppväxt i en fastighetsentreprenörsfamilj.
  • Stor passion för aktier – investerat i aktier sedan högstadiet.
  • Ekonomistudier på Handelshögskolan i Göteborg.
  • Tidigare verksam på bla Carnegie, Arthur Andersen, finska Evli Bank, Alfred Berg (Länsförsäkringar) och nu senast Danske Bank.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Humle Småbolagsfond. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER