I SAMARBETE MED METACON
Bildkälla: Stockfoto

Kraftigt ökande efterfrågan på Metacons produkter!

Nyemission Metacon är moderbolag i en koncern verksam inom utveckling och marknadsföring av produkter avsedda för framställning av vätgas, och för kraftvärmeproduktion. Dessa enheter genererar värme, elektricitet och vätgas ur biogas eller andra kolväten. Utvecklingsarbetet och den inledande serieproduktionen av Bolagets produkter sker i Metacons majoritetsägda dotterbolag Helbio S.A. Helbio är en avknoppning från Universitetet i Patras, Grekland.

Du hittar information om erbjudandet här

Under det senaste halvåret har flera viktiga steg tagits runt om i världen för att realisera planerna på att införa vätgas som ersättning för fossila bränslen. En snabb övergång till vätgas anses nu samstämmigt från flera håll inom såväl samhällsanalytikerkåren som forskarvärlden vara en förutsättning för att uppnå de uppsatta målen för begränsad global uppvärmning.

Under samma period har efterfrågan på Metacons produkter ökat kraftigt. För att möta den expansiva marknadsutvecklingen har Bolaget nu beslutat att erbjuda en möjlighet att investera i framtidens vätgasteknologi.

                                                                                                                                                                                Carl Christopher Tornblom - VD & Koncernchef

Varför investera i Metacon?

• Koncernens know-how
Metacons dotterbolag Helbio har sedan länge bedrivit forskning avseende katalysatorer och avancerade reformers för effektiv vätgasproduktion. Helbio deltar sedan flera år i större internationella utvecklingsprojekt, vilka har lett till att kännedomen om bolaget och dess teknik idag är god.

• Efterfrågan på Metacons produkter
Vätgas kommer spela en betydande roll i omställningen till grön energi, vilket understryks av EU:s omfattande satsning på vätgasutbyggnaden. Efterfrågan på Metacons produkter har den senaste tiden ökat kraftigt.

• Täta kontakter med den japanska industrin
Ett av de länder som särskilt uppmärksammat vätgasens betydelse som ett rent drivmedel och lämpat för hållbara energisystem är Japan. Därför har Metacon sedan 2014 ett helägt dotterbolag i Yokohama. Dess medarbetare marknadsför bolagets produkter och bevakar landets utveckling inom vätgastillämpningar.

• Unik teknik
Bolaget var tidigt ute med avancerade lösningar för reformering av kolväten. Under de senaste två-tre åren har fler och fler insett att vätgasbaserade energisystem är ett realistiskt och flexibelt alternativ till fossil energi. Olika typer av vätgasframställning erbjuds av olika aktörer idag, men Metacon erbjuder en unik teknik som omvandlar metan till vätgas, elektricitet och värme.

Läs mer om erbjudandet här

Erbjudandet i sammandrag 

Företrädesrätt - För varje aktie i Metacon som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs - 2,06 SEK per ny aktie.
Emissionsbelopp - 80 MSEK.
Avstämningsdag - 17 september 2020.
Teckningsperiod - 21 september 2020 – 5 oktober 2020.
Handel med teckningsrätter - 21 september 2020 – 1 oktober 2020.
Handel med BTA - Från och med den 21 september 2020 fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske omkring vecka 45, 2020.

Läs mer om erbjudandet här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Metacon. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER