I SAMARBETE MED MTI INVESTMENT SE
Bildkälla: Daar es Salaam, Pontus Engström, vd MTI Investment

MTI Investment Emission: Stärker investmentbolaget för starkare kassaflöde och hållbarhet

Annons MTI Investment, med fokus på tillväxt i Östafrika, genomför en nyemission för att stödja sina utvecklingsplaner och hållbar tillväxt. Bolaget har framgångsrikt positionerat sig genom investeringar i snabbväxande sektorer och strävar efter att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet.

MTI Investment, ett framstående investmentbolag med fokus på Östafrika, har genomgått betydande förändringar sedan sitt grundande år 2014. Bolaget, grundat av Trond Randøy, Pontus Engström och Neema Mori, strävar efter att vara en aktiv och långsiktig ägare i företag med hög tillväxtpotential, och lönsamhet. Med betydande erfarenhet och starka nätverk har MTI Investment etablerat sig som en nyckelaktör inom investeringslandskapet i Östafrika.

Bakgrund:

Under de senaste åren har MTI Investment riktat in sig på tillväxtbolag i Östafrika och har expanderat sina investeringar från Tanzania till Kenya. Bolaget har byggt upp viktiga relationer med olika intressenter i regionen, inklusive universitet, företag, juridiska rådgivare, ambassader och riskkapitalbolag. Genom sitt starka nätverk har MTI skapat en stabil plattform för att identifiera och utnyttja investeringsmöjligheter. Genom sitt strategiska cirka 50 procentiga ägande i acceleratorsplattformen Techbridge i Kenya har MTI under 2023 stärkt sin närvaro ytterligare, och med grantfinansiering från bl.a. Norec sker en expansion även i Tanzania.

Utveckling och strategi:

Fram till nyligen var MTI Investment fokuserat på att ta marknadsandelar, men under senare tid har fokus skiftat mot att generera positiva resultat i befintliga portföljbolag och nya investeringar. För att diversifiera och minska riskerna har bolaget satsat på företag och investeringsmöjligheter som kan generera omedelbar likviditet. Exempel på detta inkluderar investeringar i företaget Mtaji och projektet Tanswed, vilka förväntas bidra till både ägaravkastning och årlig ränta. I tillägg har ledningen under 2023 deltagit i flera grant ansökningar, varav man vunnit bland annat grants från NOPEF och Norec.

Motiv för företrädesemission:

Motivet bakom den föreslagna företrädesemissionen är att möjliggöra genomförandet av MTI Investments utvecklingsplaner för sina portföljbolag samt att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i snabbväxande bolag och högavkastande lånefinansiering. Den förbättrade makroekonomiska situationen, tidigare framgångsrika investeringar och omstruktureringar inom portföljen har skapat en gynnsam miljö för att genomföra emissionen.

Användning av emissionslikviden:

Vid full teckning av företrädesemissionen tillför den MTI Investment en bruttolikvid om 16,4 MSEK. Nettolikviden, cirka 15,1 MSEK efter emissionskostnader, avses användas för nya investeringar i kassaflödesgenererande investeringar såsom Mtaji, men även projekt inom förnyelsebar energi. Cirka 10 procent förväntas gå mot befintliga innehav, 20% mot bolagets rörelsekostnader. Enligt styrelsens bedömning kommer nettolikviden täcka bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolvmånadersperioden.

Sammanfattning:

MTI Investment SE står inför spännande möjligheter och utmaningar i Östafrika. Genom företrädesemissionen strävar bolaget efter att stärka sin finansiella ställning, möjliggöra fortsatt tillväxt och hållbarhet samt maximera avkastningen för sina aktieägare. Med en tydlig strategi och starka relationer ser MTI Investment fram emot att fortsätta sitt positiva bidrag till regionens ekonomiska utveckling.


Erbjudandet i korthet:
Teckningsperiod: 29 november – 15 december 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med teckningsrätter: 29 november – 12 december 2023.
Teckning med företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs MTI Investment cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,7 MSEK.
Teckningsförbindelser: Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

Läs mer om emissionen här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordet

Teckna via Mangold

Teckningssedel med företrädesrätt

Teckningssedel utan företrädesrätt

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med MTI Investment SE. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER