I SAMARBETE MED PEXA
Bildkälla: Erik Ekbo, vd PExA

PExAS metod bryter ny mark genom att möjliggöra mer precis diagnostik och effektivare läkemedel för lungsjuka patienter

vd-intervju Lungsjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och diagnostiseringen av lungsjuka sker ofta i ett sent sjukdomsstadium. Det Göteborgsbaserade Life Science bolaget PExAs innovativa metod möjliggör tidigare diagnostik och kan därmed förlänga livet, förbättra livskvaliteten och potentiellt också rädda livet på lungsjuka patienter runtom i världen. Metoden skänker stort hopp och innebär ett paradigmskifte i behandlingen av lungsjuka patienter.

PExA har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. Med PExAs teknologi är det möjligt att identifiera tidiga biomarkörer som indikerar olika typer av lungsjukdomar, exempelvis KOL och astma. Bolagets banbrytande teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder. PExAs långsiktiga mål är att teknologin ska kunna integreras i diagnostiska instrument för folksjukdomar, exempelvis lungcancer och KOL. 

PExA grundades 2014, är noterat på Spotlight och inledde 2016 sin kommersialiseringsprocess. Den ursprungliga idén och forskningen bakom PExA metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft. En efterföljande analys av partiklarna gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera biokemiska förändringar i sammansättningen och identifiera potentiella biomarkörer för lungsjukdomar. 

Kan användas för att diagnostisera folksjukdomar 

–Vi har utvecklat en enkel och icke-invasiv metod för insamling av mikroskopiska partiklar. Vår metod underlättar utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Vår vision är att PExA kommer bidra till ett bättre liv för patienter med luftvägssjukdomar genom att underlätta utvecklingen av snabbare och mer tillförlitlig diagnos, uppföljning och behandling, säger Erik Ekbo, vd på PExA. 

PExAs teknologi valideras nu i det globala forskarsamhället och kan användas brett för att identifiera många olika typer av lungsjukdomar. När teknologin validerats under en period på forskarmarknaden är PExA redo att inleda utvecklingen av diagnostiska instrument som baseras på bolagets banbrytande metod. Om metoden kan användas för att diagnostisera folksjukdomar öppnas en potentiell mångmiljardmarknad upp. I maj 2021 fick PExA en stor order från ett globalt kontraktsforskningsbolag. Beställningen innebär att kunden hyr fem PExA system i tio månader med option om förlängning.  

–Vi driver en smart och genomtänkt affär gentemot den globala forskarmarknaden, som har fördelen att forskarna köper instrument från oss och genomför studier som syftar till att identifiera biomarkörer för specifika sjukdomar.  Vi behöver därmed inte bära några kostnader för att söka efter potentiella biomarkörer. Vår metod har redan nått en viss kommersiell spridning bland forskare runtom i världen och intresset för metoden är stort. Precisionsmedicin och AI-baserad sjukvård vinner just nu mycket mark och vi är väl positionerade på marknaden, säger Erik Ekbo. 

Han har noterat ett ökat intresse för bolagets teknologi från läkemedelsindustrins sida. Såväl forskare som läkemedelsindustrin betraktar PExA prover som en möjliggörare och nyckelspelare i utvecklingen av framtidens precisionsmedicin. 

Samverkansprojekt kan bana väg för kommersiellt genomslag på intensivvårdsmarknaden 

PExA ingår i ett samarbetsprojekt mellan Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik och avdelningen för Thoraxkirurgi vid Lunds universitet som tillsammans har beviljats cirka 1,8 miljoner kronor från Vinnova, Swelife och Medtech4health. Projektet pågår till 2023 och har som mål att skapa ett system som kan bevaka lungornas hälsotillstånd i realtid under respiratorbehandling och därmed kunna upptäcka och varna för allvarliga sjukdomsförändringar i luftvägarna i ett tidigt skede. Ett sådant system saknas idag inom sjukvården. Systemet skulle möjliggöra mer individanpassade och effektiva åtgärder för patienter inom intensivvården och har potentialen att reducera antalet vårddygn, med stora kostnadsbesparingar för sjukhus och samhället i stort.  

–Om samverkansprojektet blir framgångsrikt så innebär det att vi tar viktiga kliv mot att nå ut till den globala intensivvårdsmarknaden med vår metod.  Det kan utvecklas till en avgörande kommersiell milstolpe för oss, säger Erik Ekbo.  

Memorandum och anmälningssedel:

 https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-pexa-ab/

PExAs hemsida:

 http://www.pexa.se/


Text: Annika Wihlborg 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med PExa. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER