I SAMARBETE MED PHOENIX BIOPOWER
Bildkälla: Phoenix BioPower

Phoenix BioPower genomför unitemission

Annons Phoenix BioPower, ett företag i framkant inom biokraftindustrin, har just inlett en spännande fas i sin kommersialisering och genomför därför en unitemission för att utveckla teknikplattformen.

Teknikplattformen omfattar tre huvudområden: gasturbinteknik, förgasningsteknik och anläggningsteknik. För närvarande pågår flera utvecklingsprojekt med målsättningen att ha en kommersiell anläggning i drift innan decenniet är slut. Med en solid grund av 21 beviljade internationella patent fördelade över sju patentfamiljer, två nya patentansökningar samt ytterligare innovationer under utveckling, är Phoenix BioPower redo att utveckla och kommersialisera plattformen för den globala marknaden.

BTC-teknikens Potential

Traditionella metoder för att generera el från biomassa är inte tillräckligt effektiva och belastande för miljön. Med BTC-tekniken har Phoenix BioPower utvecklat en banbrytande teknik som integrerar biomassaförgasning med en avancerad gasturbin, högt arbetstryck och ånginjektion. Resultatet är en kraftproduktionsprocess som kan producera nästan dubbelt så mycket el från samma mängd biomassa jämfört med äldre tekniker som ångpannor.

Det som gör BTC-tekniken ännu mer imponerande är dess förmåga att integrera koldioxidinfångning från rökgasen. Detta innebär att BTC-tekniken kan bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen och främja en mer hållbar framtid.

BTC tekniken för högeffektiv biokraft utvecklas för tre storlekar, 10, 40 resp 100 MW eleffekt. Storlekarna bottnar i både tekniska krav och begräsningar i kombination med en djuplodande marknadsanalys av dagens flotta av anläggningar, tillgång på lokal biomassa och regleringar kring biokraft i nyckelmarknader. Som jämförelse producerar en 10MW anläggning el för ca 8–10 000 hushåll och fjärrvärme för ca 3 000 villor.

Förväntade Framsteg

För att driva BTC-tekniken mot kommersialisering och att uppnå sitt mål att driftsätta den första kommersiella anläggningen före utgången av detta decennium har Phoenix BioPower genomför bolaget nu en unitemission. Emissionen är en strategisk finansieringsåtgärd som kommer att ge bolaget de nödvändiga resurserna för att fortsätta med utvecklingsprojekten och realisera teknologins fulla potential.

Företaget har redan en imponerande patentportfölj med 21 beviljade internationella patent och fler patentansökningar och innovationer är på gång. Denna teknologiska grund, tillsammans med bolagets djupa expertis inom området, positionerar Phoenix BioPower som en föregångare inom biokraftindustrin.

Visionen om en Hållbar Framtid

Phoenix BioPower har en långsiktig vision att vara en vital aktör i den globala energiomställningen och att göra en mätbar skillnad på global nivå. Genom att erbjuda högeffektiva biokraftverk och integrerad koldioxidinfångning bidrar de aktivt till att minska de negativa påverkningarna av klimatförändringarna.

VD har ordet
Viktiga framsteg i teknikutvecklingen

Från hösten 2023 har vi nått flera framsteg inom teknikutvecklingen, särskilt inom förgasning och förbränning. Våra initiala tester i vår kallförgasningsrigg i Piteå avslutades framgångsrikt innan vintern, där vi validerade vårt nya hybrid koncept under högtrycksförhållanden. I Stockholm utförde vi förbränningstester som demonstrerade vår tekniks förmåga att hantera mycket olika bränslen, från vätgas till syntesgas från biobränslen, med samma system. Med denna grund förbereder vi oss nu för att uppnå så kallad TRL5, validering i relevant miljö, en kritisk milstolpe inför uppskalning och för industriella investerare.
Henrik Båge, VD

 


Erbjudandet i korthet

 • Total volym i erbjudandet/emissionen: maximalt 9 436 086 kr
 • Pris per unit: 9,00 kr
 •  Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Teckning sker med stöd av uniträtter. För varje innehavd aktie erhålls en uniträtt. 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit.
 • Varje unit består av tre aktier av serie B och en teckningsoption, TO 1 BV.
 • Avstämningsdag: 19 juni, 2024
 • Optionen ger rätt till att teckna en aktie av serie B till 6,00 kr under perioden 1 juli till 31 augusti 2027 För fullständiga optionsvillkor hänvisas till Optionsvillkor TO 1 BV i Bilaga A vilka avser TO 1 BV
 • Teckningsperiod/anmälan: Teckning sker på anmälningssedel till Aktieinvest FK. Anmälan kan ske per web med BankID, e-postad skannad påskriven kopia eller per post. Anmälan med BankID görs på: www.aktieinvest.se/emission/phoenixbiopower2024
 • Anmälningssedel för fysisk anmälan finns att erhålla från bolaget eller via Aktieinvest FK. anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post till; Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7785, 103 96 Stockholm, eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se
 • Första teckning 24 juni, 2024, från kl 9:00
 • Sista teckning 8 juli, 2024, kl 23:59
 • Tilldelningsbeslut beräknas ske 12 juli, 2024, följt av utskick av avräkningsnotor.
 •  Efter fullgjord inbetalning registreras aktier och teckningsoptioner hos Euroclear och Bolagsverket varefter de levereras till respektive depå eller aktiekonto

Teaser

Informationsmemorandum

Anmälningssedel utan företräde

Hemsida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Phoenix BioPower . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER