Bildkälla: Stockfoto

Qlife - Contributing to a better life

Månadens analys Vi lever i ett samhälle vars sjukvård är väldigt utsatt. Detta kunde inte ha blivit tydligare än under Covid-19 pandemin. Sjukvårdens försök att hålla de fysiska besöken låga ledde till en mångfald problem där människor inte kunnat behandlas eller testas för olika potentiella sjukdomar Tänk om det fanns ett enklare och mer decentraliserat sätt att testa sig? Tänk dig att kunna testa dig i ditt eget hem? Qlife har utvecklat en lösning för detta problem.

 

Qlife erbjuder sjukvården och inom ett par år även privatpersoner en teknik med tillhörande plattform som möjliggör för patienter att själv mäta och analysera olika biomarkörer med svar direkt i sin smartphone efter att testet genomförts.

Möjligheten att testa biomarkörer och dela resultat med berörd vårdpersonal direkt från hemmet är enligt mig nästa naturliga steg inom sjukvårdens utveckling. Jag förutspår att det inom några år är lika självklart att ha tillgång till en "Egoo" (decentraliserat test-verktyg) som det i dagens samhälle är att ha tillgång till en termometer, nässpray och huvudvärkstabletter i det egna hemmet, allt för att avlasta vården och slippa uppsöka hälsocentraler och sjukhus i onödan.

Bolaget i korta drag 
Qlife Holding AB är en medicin-teknisk koncern som strävar efter att revolutionera marknaden för kliniska biomarkör- och virustester. Genom att möjliggöra tester i hemmet som ett komplement till tester i vården underlättas tillgången till viktig hälsoinformation, vilket bidrar till bättre behandling och potential att förebygga sjukdomar.

Qlife Holding bildades i oktober 2019 och erhöll samma år certifieringen ISO 13485:2016, vilket innebär att Qlife lever upp till alla krav för tillverkning och försäljning av in-vitro diagnostiska analysatorer och reagens. IVD-produkter är produkter som ger medicinskt användbar diagnostisk information från prov tagna ur människokroppen. Qlife Holding genomförde den 2 mars 2020 en börsnotering vid Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. De första kapslarna i företagets produkt, Egoo.Health Platform, CE-märktes för professionell användning i början av 2020. Företaget har patentskydd som räcker fram till 2039 för sin detekteringsenhet för biomarkörer och ytterligare patentansökningar för Qlifes Egoo.Health-plattform behandlas för närvarande av patentmyndigheterna på flera stora internationella marknader, såsom USA, Kina och Japan (Qlife, 2021).

Egoo.health har dessutom samma krav som övrig sjukhusutrustning och håller även samma höga kvalité. I bolagets Q4 rapport 2020 skriver man att testen körs från antingen smartphone eller dator och resultaten visas omedelbart. Det är sedan valfritt att dela data med en läkare, sjukhus eller annan vårdpersonal - i enlighet med GDPR. Egoo är därför den första anpassade diagnostikplattformen som möjliggör självtestning hemma för ett brett utbud av kliniska biomarkörer.Tidigare händelser och kommande triggers
Händelser under 2021
- Det danska patentverket ger bolaget patentskydd som räcker fram till 2039 för sin detekteringsenhet för biomarkörer.
- CE-märkning för Qlifes PCR test SARS-CoV-2 (Covid-19) för professionell användning godkänns.
- Qlife erhöll order från Danmarks smittskyddsmyndighet Statens Serum Institut (SSI).
- Qlife tecknade exklusivt europeiskt distributionsavtal med Aidian. Avtalet gäller initialt för tre år och värdet för de första 12 månaderna beräknas uppgå till cirka 40-50 MSEK men kommer mest troligt öka i takt med att produktionskapacitet ökar och fler biomarkörstest CE-märks.
- Riktad nyemission på 90msek till kursen 42kr med bland annat 4:e AP fonden som emissionstagare, Qlife avser att använda emissionslikviden för att finansiera en kraftig uppskalning av produktionskapaciteten (cirka 60 procent) och FoU vilket inkluderar investeringar i nya test och regulatoriskt arbete för att godkänna nya test (cirka 40 procent).
- Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson valdes in i styrelsen. Mette-Marie Harild kommer ifrån en VD post på ett av världens största medtechbolag Medtronic.
- Qlife har lämnat in en vetenskaplig studie av bolagets COVID-19-test till tidskriften Natures Scientific Reports för publicering. Studien visar potentialen i Qlifes mobila testplattform Egoo.Health och COVID-19-tester, som kan leverera exakt samma kliniska kvalitet som laboratorietester på 30 minuter, betydligt snabbare än “svar inom 48h” som annars är vanligt vid laboratorietest.

Kommande händelser under H2 2021
- Den vetenskapliga studien bör publiceras i tidskriften Natures Scientific Reports innan årsskiftet. Studien är just nu under “major revision”, vilket betyder att studien behöver revideras inför publicering. Detta är mer regel än undantag inför vetenskapliga publiceringar, och bör enligt mig godkännas och sedan publiceras under Q4 2021.
- Presentation av partner för produktion av Egoo.health bör komma kring Q4 2021 / Q1 2022 då Qlife skriver i Q2 rapporten 2021 att de inte har ingått något slutligt avtal, men tror att de har hittat rätt partner och testar för närvarande deras kvalitet. Hittills är de nöjda med resultatet och planerar att flytta över all produktion av Egoos från mitten av 2022, förutsatt att de skriver ett avtal.
- Uppskalning av produktionsnivå av kapslar från 5000 till 20000 per månad till slutet av 2021.
- Bolaget förväntar sig att anställa flera personer under H2 2021 och gå från 42 till ca 60 anställda.
- Bolaget förväntar sig en ökad försäljning under H2 2021, främst genom distributionsavtalet med Aidian som estimeras vara värt 40-50 msek de första 12 månaderna.
Händelser under 2022
- Uppskalning av produktionsnivå av kapslar från 20000 till 150000 per månad.
- Uppskalning av produktion av Egoo.health från ca 100 enheter per månad till 800-2000 enheter per månad efter att avtal slutits med produktionspartner.
- CE hemmabruk SARS-CoV-2 kapsel.
- CE hemmabruk Hemoglobin/CRP kapsel (Arbetet med att få Hemoglobin / CRP CE märkt för hemmabruk är pågående med inget slutdatum kommunicerat). Ja antar dock att detta bör godkännas under 2022.
Händelser under 2023
- Avtal med partner för försäljning inom detaljhandel till privatpersoner för hemmabruk.
- Digitaliserad försäljning och marknadsföring riktad mot privatpersoner.
Mål och ambitioner
På längre sikt är Qlifes mål att expandera och i sinom tid äga en stor del av den växande konsumentmarknaden för självtestning. För att nå dit har bolaget tagit fram en strategi som sträcker sig fram till 2023 då man vill nå ut till detaljhandeln. Strategin är att inledningsvis lansera produkterna i de nordiska länderna, följt av övriga Europa, USA och resten av världen. Under 2022 kommer fokus att ligga på att sälja inom väldefinierade kliniska segment av kroniskt sjuka patienter där det finns ett stort behov av frekvent övervakning för att sedan, som jag tidigare nämnde, även kliva in på retail marknaden under 2023. Qlife kommer kontinuerligt att utveckla ytterligare biomarkörer för användning inom olika sjukdomsområden och hälsotillstånd (Qlife, 2021).

Produkter

Hemoglobin / CRP - Hemoglobin är proteinet i de röda blodkropparna som behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre. Syre behövs för funktioner såsom blodbildning, ämnesomsättning och energiproduktion. Det gör att brist på röda blodkroppar kan ge många olika symtom, men kan oftast behandlas med läkemedel förutsatt att det upptäcks. CRP mäter inflammation i kroppen, det är inte en specifik sjukdom utan snarare en varningssignal som kan hjälpa oss att upptäcka allvarliga tillstånd i ett tidigt skede.
SARS-CoV-2 - Ett CE-märkt (för professionellt bruk) PCR-test som uppfyller Folkhälsomyndighetens krav. PCR är en DNA-baserad metod som används för att upptäcka arvsmassa från virus, i det här fallet SARS-CoV-2, dvs Covid-19. PCR-test är det säkraste testet för att identifiera en pågående covidinfektion och framhålls ofta som “the golden standard” inom test. Ett test tar bara ~30 minuter och allt som krävs är internetmottagning för att du ska kunna få resultaten direkt till din smartphone eller dator.
PKU - Qlifes PKU-test mäter fenylalanin i blodet. PKU är en sällsynt ärftlig ämnesomsättningssjukdom som utan behandling gör att nivåerna av fenylalanin blir så höga i blodet att hjärnan och nervsystemet skadas. Behandlingen innebär en individuellt anpassad diet och rekommendationen är att mäta fenylalanin minst 1 ggr/månad som vuxen och ~varannan vecka upp till 12 års ålder (van Wegberg et al, 2017). Qlifes test gör det möjligt att mäta nivåerna direkt från hemmet på daglig basis.
Utöver dessa produkter har man exempelvis även ett Cancer / ALAT samt Influensa A/B test i sin pipeline med planer på att utveckla ännu fler tester av diverse biomarkörer i framtiden.
Marknad
Qlifes affärsmodell står på två ben, där bolaget kommer att ha engångsintäkter i form av instrumentförsäljning av hårdvaran “Egoo” som förväntas säljas för minst 795 euro, motsvarande 8 000 kronor. Därtill kommer återkommande försäljning i form av kapslar, där patienten förväntas betala 10-20 euro per kapsel som används vid varje enskilt test. Det motsvarar omkring 100-200 kronor. Detta resulterar i att en nöjd kund till Qlife kommer bidra med intäkter över en längre tidsperiod.

Bolagets förväntade bruttomarginal förväntas ha en stark korrelation till volymerna som Qlife säljer, vidare förväntar Qlife sig ha att kunna nå en bruttomarginal om 75 procent vid en försäljning av över 2 000 instrument per år. I den löpande försäljningen beräknas patienten betala 10-20 Euro per kapsel för varje enskilt test. Det är dock enligt mig inte en omöjlighet att dessa kostnader skulle kunna subventioneras av staten alternativt ingå i högkostnadskydd för den enskilde patienten i framtiden.

Marknaden för kroniska sjukdomar
Ett av de områden som Qlife riktar sig mot med sina tester är biomarkörer för kroniska sjukdomar såsom PKU, ledgångsreumatism samt cancer. Qlife uppskattar att det finns drygt 300 000 kroniskt sjuka patienter i Norden och över 3,5 miljoner patienter i Europa. Enligt Qlifes beräkningar utifrån pris samt en användning av 1-2 test i veckan per patient besitter Qlifes test en potentiell marknadspotential på 48 miljarder kronor.
Marknaden för CRP-tester
Ett annat område där Qlife riktar sig mot är den globala marknaden för CRP-test(C-reaktiva protein-test) vilket värderades till nära 50 miljarder SEK under 2020 med en förväntan om fortsatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 0,3% från 2021 till 2028.

Hur planerar Qlife att nå marknaden?
Initialt är planen att nå marknaden via sjukhus, vårdcentraler, specialistkliniker och laboratorier, som i sin tur rekommenderar eller förser patienten med produkten. Qlife arbetar aktivt med att öka kännedomen för deras produkter genom ett antal valideringsprojekt i samarbete med sjukhus och institutioner för att validera tekniken i en medicinsk kontext samt bygga partnerskap med ”key opinion leaders” (KOL) och patientgrupper.

På sikt är bolagets strategi att med Egoo-plattformen adressera den ökande efterfrågan från privatpersoner som vill vara proaktiva kring sin hälsa samt monitorera förstadier till sjukdomar. Qlife planerar därmed att kapitalisera på de starka trenderna inom självmätande instrument och så kallade ”wearables” vilket är en marknad som sett exponentiell tillväxt de senaste åren. Egoo särskiljer sig genom att erbjuda användaren kliniskt relevant data medan de flesta andra motsvarande instrument och verktyg oftast ger användaren vag och mångtydig data som i sin tur behöver följas upp med ytterligare test för att vara användbar inom vården. Därtill är Qlifes ambition att under de kommande 3-5 åren utöka sin produktportfölj med test för ytterligare 10-15 biomarkörer inom specialiserade områden. När bolaget om några år lanserar Egoo-systemet i konsumentsegmentet och ytterligare geografiska marknader så finns möjligheten till minst tio gånger så stor försäljningspotential.

Potential
Qlife är ett bolag som enligt mig ligger helt rätt i tiden, en tid där mänskligheten aldrig tidigare varit så medveten om vikten av god hälsa som idag. Potentialen för Qlife’s Egoo-health bör inte enbart ses för vilka tester det lyckas erbjuda idag, utan bör främst ses för vilka tester det kan erbjuda imorgon!
Målet är att bli en enhörning med 1 000 anställda och en inkomst på mer än 1 miljard dollar inom fem år -  Thomas Warthoe
VDn och grundaren Thomas Warthoe och hans bror Peter som är medgrundare planerar att avsluta sina karriärer på topp, de nämner i en nyhetsbrev att Qlife är deras sista företag och att de känner press på att göra Qlife framgångsrikt. Ambitionen är att skapa ett världsomspännande företag som gör skillnad!
En globaliserad värld
Vi lever i en globaliserad värld, att ta sig från ena sidan jordklotet till det andra går på mindre än 24 timmar. Under 2020 fick mänskligheten lära sig att detta även gäller för sjukdomar. Vikten av att kunna utföra tillförlitliga och snabba tester från hemmet har aldrig varit större.
De marknader som Qlife verkar inom idag har en marknadsstorlek med ett kombinerat värde nära 100 miljarder SEK på årsbasis, och man får heller inte glömma att Qlife har ambitionen att under de kommande 3 – 5 åren utöka sin produktportfölj med test för ytterligare 10 – 15 biomarkörer inom specialiserade områden. Något som kommer resultera i större potential för egoo.health-plattformen och därmed leda till ökad intjäningsförmåga.
Qlife hade innan dess IPO 2020 målsättningen att sälja över 3000 Egoo-instrument och mer än 100 000 kapslar under de första två åren efter CE-märkningarna. I och med bolagets avtal med det marknadsledande Aidian har sannolikheten ökat avsevärt för att ovanstående målen uppnås med lätthet, något som innebär intäkter på drygt 34 MSEK till 60 MSEK - beroende på pris per Egoo-enhet samt pris per kapsel. Något som kan ses som ett base case scenario.
Gör vi antagandet att Qlife under kommande åren framgångsrikt bygger en stark säljorganisation och på så sätt kan påvisa sina styrkor är det inte orimligt att anta att bolaget kan att komma ta marknadsandelar om 2-5% inom enbart CRP och test riktade mot kroniska sjukdomar. En marknadsandel om 2 - 5 % av ovan nämnda marknader skulle innebära årliga intäkter på 2 - 5 miljarder. Hur stor marknadsandel bolaget kommer äga inom ett par år beror till stor del på ledningens driv och ambitioner - något som det inte är brist på.
Teknisk analys 

Historik och förklaring bakom tidigare kursrörelser
Aktien för Qlife har haft en gedigen resa, från att ha omsatt väldigt låga volymer till att dagligen omsätta miljontals kronor i och med nyheten om licensavtal angående COVID-19 tester för Egoo.Health-plattformen. Detta resulterade snabbt i en uppgång från 7 SEK till en tillfällig all time high (ATH) nivå på 23,4 SEK runt juni 2020.
Under januari 2021 steg Qlife snabbt mot ATH på 60 SEK efter att bolaget offentliggjort att bolagets Egoo.health-plattform fått CE-märkning för covid-tester, detta resulterade i stor hausse vilket senare bildade ett gap mellan 28,7 SEK och 29,9 SEK.
Nutid och framtida kursrörelser
På senare tid senare tid har Qlife dock inte lyckats tillgodose marknadens konstanta behov av nyheter eller triggers vilket har resulterat i senaste månadernas nedåtgående trend. Aktien var på väg ner mot gapet (28,7 SEK - 29,9 SEK) som bildades tack vare CE-märkningen för bolagets COVID-19 tester, men studsade istället upp efter att ha testat stödet vid 30-31 SEK.
Tekniska stöd i aktiekursen
Nästa starka stöd efter 30-31 beräknas vara omkring de tidigare ATH-nivåerna från juni 2020 vid 22-24 SEK. Vid återtest av dessa historiskt starka nivåer borde köparnas intresse för Qlife återkomma och resultera i antingen en ny uppåtgående trend eller en konsolidering i aktien mellan 22-28 SEK.
Tekniska motstånd i aktiekursen
Qlifes aktie har i dagsläget ett motstånd omkring 36 +- 1 SEK samt ett större motstånd omkring 40 +- 1 SEK. Om aktien klarar av att etablera sig ovanför dessa nivåer finns nästa motstånd vid 47 +- 1,5 SEK, bryts dessa nivåer har Qlife inga större motstånd förrän ATH nivåerna vid 60 SEK.


 info@borsvarlden.com


Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper såsom aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga. Detta är en analys som är skriven av en extern person som inte är associerad med Börsvärlden.


Källor 

Qlife Holding AB. (2021). Om oss. Hämtad 2021-10-16.
https://qlifeholding.com/sv/om-oss

van Wegberg, A., MacDonald, A., Ahring, K., Bélanger-Quintana, A., Blau, N., Bosch, A. M., Burlina, A., Campistol, J., Feillet, F., Giżewska, M., Huijbregts, S. C., Kearney, S., Leuzzi, V., Maillot, F., Muntau, A. C., van Rijn, M., Trefz, F., Walter, J. H., & van Spronsen, F. J. (2017). The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet journal of rare diseases, 12(1), 162. https://doi.org/10.1186/s13023-017-0685-2

 

 


 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER