I SAMARBETE MED SCANDIDOS
Bildkälla: ScandiDos

ScandiDos stärker positionen för framtidens cancerterapi

Annons ScandiDos planerar en nyemission för att stärka sin position som ledande inom kvalitetssäkring av strålbehandling för cancerpatienter. Med fokus på tekniskt ledarskap och patientens säkerhet, strävar bolaget efter att fortsätta sin banbrytande utveckling inom området och därigenom förbättra livet för cancerpatienter världen över.

ScandiDos är en välkänd aktör inom kvalitetssäkring av strålbehandling för cancerpatienter, etablerat 2001 med över 50 länder som kunder. Med fokus på patientens säkerhet driver de utvecklingen inom kvalitetssäkring genom sitt eget varumärke Delta4. Bolaget, baserat i Uppsala, Sverige, är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 2014.

Visionen är att vara ledande partner för säker och exakt strålbehandling till varje cancerpatient, med målet att bibehålla tekniskt ledarskap inom 3D-mätområdet för kvalitetssäkring av strålbehandling och därigenom förbättra livet för cancerpatienter globalt.

Strålbehandling är en komplex process som involverar diagnos, planering och genomförande av strålning mot tumören. ScandiDos har utvecklat mätsystem för kvalitetssäkring (QA) för att säkerställa att strålbehandlingen når tumören med önskad dos och undviker överdosering av kritiska organ.

Avancerade behandlingstekniker som IMRT och VMAT ökar komplexiteten, vilket gynnar ScandiDos som är ledande inom uppmätning av stråldoser och QA.

Affärsmodellen innebär försäljning av helhetslösningar där kunder kan anpassa systemet efter sina behov, med löpande intäkter från support och uppdateringar av mjukvaran. Tack vare egenutvecklad elektronik har bolaget historiskt sett haft en hög bruttomarginal på cirka 75 procent.

Framtida kapitalbehov och användning

ScandiDos planerar en nyemission för att säkra 17,6 MSEK i kapital, vilket syftar till att bevara företagets teknologiska ledarskap inom 3D-mätning för strålbehandling. Cirka 25% av det nya kapitalet kommer att riktas mot fortsatt utveckling av 3D-mätfantom och marknadsaktiviteter i tillväxtmarknader. Drygt 10% av kapitalet avsätts för kortsiktiga omstruktureringskostnader och organisationsanpassningar. Huvuddelen, 65%, kommer att användas för att stärka rörelsekapitalet för att möjliggöra fokus på lönsamma affärer och återbetalning av skatteanstånd. Styrelsen tror att detta kapital kommer att täcka företagets rörelsekapitalbehov och strävar mot lönsamhet framöver. En icke-fulltecknad emission kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller kräva alternativa finansieringslösningar.

Med en stor marknadspotential, ett bibehållet fokus på att ligga i framkant inom vår nisch, och med fortsatt strikt kostnadskontroll ser vi mycket goda förutsättningar att skapa en stabil lönsam affär framöver. Nyemissionen som vi nu genomför är ett led i att befästa vår starka position inom 3D-mätning vid strålbehandling och till expansion på tillväxtmarknader. Genom kapitaltillskottet ser vi med tillförsikt på Bolagets utveckling.

Gustaf Piehl VD, ScandiDos AB

 

FYRA SKÄL ATT TECKNA AKTIER I SCANDIDOS AB

  •  ScandiDos verkar på en robust och växande marknad. Huvudsakliga drivkrafter inom strålbehandling är att bota patienter med mer exakt strålning levererad vid färre  behandlingstillfällen. Detta innebär högre krav på noggrannhet som i sin tur kräver ökat behov av kvalitetssäkring, vilket är vad ScandiDos levererar.
  • ScandiDos är ett väletablerat och välkänt bolag i strålbehandlingsbranschen med global närvaro. Bolaget har en världsledande teknologi inom 3D-mätning och utvald leverantör till mer än 800 ledande strålbehandlingskliniker i över 50 länder. Därutöver har det regulatoriska tillstånd att sälja sina produkter på alla större marknader. Bolaget har väl utbyggda försäljningskanaler direkt och indirekt försäljningskapacitet i såväl Europa, USA, Kina och Japan, vilket ger en stark marknadsnärvaro med goda eftermarknadsaffärer.
  • ScandiDos har som mål att fortsätta växa affären. Tillväxten bedöms framför allt att ske i utvecklingsländer så som Kina, övriga Asien, Östeuropa och Mellanöstern där det sker stora investeringar i utökad behandlingskapacitet och där nyetablering av kliniker är väsentligt högre än i mogna marknader.
  • ScandiDos har vid försäljning starka bruttomarginaler. Det kostnadsbesparingsprogram som ledningen genomför innebär att verksamheten effektiviseras, med sänkta rörelsekostnader, för att skapa lönsamhet i verksamheten under kommande år.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Avstämningsdag: Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 mars 2024, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 mars 2024. Avstämningsdag var den 27 mars 2024.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i ScandiDos AB ägde företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 4 april – 23 april 2024.

Teckningskurs: En krona och sextio öre (1,60 SEK) per aktie.

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 4 april – 18 april 2024.

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Nasdaq First North från och med den 4 april 2024 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Handel i BTA kommer temporärt att pågå till och med den 15 maj 2024.

Antal aktier i erbjudandet: Högst 11 402 217 aktier.

Emissionsvolym: Vid fulltecknad emission tillförs ScandiDos 18,2 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,6 MSEK.

Värdering av bolaget: Med en teckningskurs om 1,60 SEK blir värderingen av ScandiDos AB 73 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 2,15 SEK den 18 mars 2024 vilket var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebär det en rabatt om 25 procent

 

Mer om företrädesemissionen här

Teckna aktier

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med ScandiDos. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER