I SAMARBETE MED SMOLTEK
Bildkälla: Pexels, Kehn Hermano

Smoltek redo när hela världen investerar i grön vätgas

Nanoteknik Grön vätgas är centralt för en fossilfri framtid och enorma investeringar görs världen över. I Sverige uppmärksammas främst Hybrits och H2 Green Steels nya stålverk och vätgasfabriker. Investerare har dock en glad överraskning att vänta om de tittar närmare på Smolteks satsningar på grön vätgas. Bolaget utvecklar just nu ett överlägset material, med målet att minska åtgången av den extremt dyra ädelmetallen iridium med 95%, som ingår i elektrolysörens cellstack. Detta på en marknad som förväntas växa från dagens 3 miljarder kronor till 65 miljarder kronor år 2030.

Under 2022 samt under inledningen av 2023 har Smoltek Hydrogen gjort löpande framsteg inom den tekniska utvecklingen av bolagets egenutvecklade nanofiberbaserade cellmaterial till elektrolysörer; Smoltek Electrolyzer Cellmaterial (ECM). Elektrolysören är den utrustning som producerar vätgas och en av de vanligaste typerna – PEM-elektrolysörer – innehåller stora mängder iridium. Redan idag kan iridium kosta 2 miljoner kronor per kilo, och priset förväntas gå upp fyra–fem gånger innan decenniet är slut. Här skapar Smoltek Hydrogens nya material stora värden då det ska kunna minska mängden iridium med upp till 95 procent.  

Tillsammans med en industriell partner har man tagit fram demonstratorer (prototyper) för att testa materialet i olika konfigurationer och långtidsresultat väntas bli klara nu under senvåren. Smoltek Hydrogen har även tecknat avtal om utvärdering av cellmaterialets potential med en ledande tillverkare av elektrolysörer. Bolaget utvärderar även olika metoder för industriell tillverkning av materialet, med fokus på att kunna skala upp produktionsprocessen för kolnanofibrer.

Grön vätgas – en jätteinvestering över hela världen

Det förväntas ske en extremt stark tillväxt av grön vätgasproduktion i hela världen, och det görs storskaliga satsningar på uppbyggnad av produktion och distribution av grön vätgas. För att göra detta möjligt sker det, bland annat inom EU, en kraftfull ackumulering av öronmärkt kapital för investeringar i elektrolysörer och relaterade tekniska innovationer med potential att förbättra prestandan vid grön vätgasproduktion. Den globala elektrolysörmarknaden bedömdes vara värd omkring 55 miljarder kronor år 2022 och förväntas öka till ett värde omkring 650 miljarder kronor år 2030*. Och enbart marknaden för cellmaterial till anodsidan i PEM-elektrolysörer spås nå ett värde omkring 65 miljarder kronor år 2030**.

Ovanstående stora satsningar gör att Smoltek Hydrogen ser goda möjligheter att ingå strategiskt partnerskap under 2023, för att stärka sin position samt öka möjligheterna att snabbare skala upp tillverkning av bolagets cellmaterial.

­– Vi arbetar nu för fullt med att testa kompletta elektrolysörceller i samarbete med en stor tillverkare av insatsmaterial till elektroysörer. Utöver samarbete på tekniksidan intensifierar vi nu arbetet med att identifiera och diskutera med potentiella kommersiella partners, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen.

Hon fortsätter: – Vi är i kontakt med flera industriella bolag inom vätgasbranschen. Det är såväl material- och komponenttillverkare som tillverkare av kompletta elektrolysörer och bränsleceller. Men också renodlade investeringsbolag, i syfte att hitta en optimal teknisk, kommersiell och finansiell väg till marknad.

Utveckling av ett revolutionerande cellmaterial
Smoltek är ett svenskt nanoteknikbolag med ursprung från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Inom bolagets affärsområde för vätgas har koncernbolaget Smoltek Hydrogen utvecklat ett högpresterande cellmaterial till elektrolysörer, det system som använder förnybar el för att spjälka vatten till syre och fossilfri vätgas. Cellmaterialet, som kallas Smoltek ECM, är avsett för anodsidan i cellen i PEM-elektrolysörer – en marknad som växer exponentiellt i och med de enorma investeringar som nu görs världen över för att kunna tillverka grön vätgas.

– Det unika med Smolteks material är att det är tredimensionellt, tack vare kolnanofibrerna, och skapar två separata egenskaper, säger Ellinor Ehrnberg.

Den första egenskapen är att kraftigt minska mängden av extremt dyrt iridium (katalysatorpartiklar) i elektrolysörcellen och målet är satt till 95 procent. Något som också är branschens målsättning för att kunna skala upp produktionen av elektrolysörer till den nivå man ser är möjlig. Rent tekniskt skriver man dock att målet är att minska mängden iridium från 2,0 mg/cm2 till 0,1 mg/cm2 i elektrolysörcellen, något som Smoltek Hydrogen bedömer att de kommer lyckas med. Dock återstår att utveckla färdiga kostnadseffektiva produktionsmetoder och korrosionsskydd innan cellmaterialet är klart.

Den andra egenskapen cellmaterialet har är att katalysatorpartiklarna kan packas mycket tätare än i dagens material. Det medför att den elektriska strömmen genom elektrolysören blir mycket högre. Målet är att uppnå en strömtäthet på 6 ampere per kvadratcentimeter, i stället för bara 2 som är det vanliga idag. Detta möjliggör utveckling av PEM-elektrolysörer som producerar tre gånger så mycket vätgas per yta och som därmed kan tillverkas två tredjedelar mindre! En sådan storleksminskning kan sänka investeringskostnaden för att bygga en vätgasanläggning med omkring 50% – denna typ av kraftfulla elektrolysörer ställer dock krav på att exempelvis membranet är utvecklat för så höga strömmar.

 

Smolteks cellmaterial är avsett för anodsidan i elektrolysörcellen och består av ett poröst transportlager (PTL) med Smolteks egenutvecklade iridium-beläggning.

Vätgasbranschen växer exponentiellt

Från att ha varit en liten småskalig bransch expanderas nu produktionskapaciteten av elektrolysörer så snabbt det bara är möjligt. Marknaden för elektrolysörer förväntas nå 650 miljarder kronor* redan år 2030 och inom EU har till exempel industridrakar som MAN, Bosch, och Siemens meddelat om stora satsningar inom tillverkning av elektrolysörer.

– Det råder inte längre tveksamhet kring den gröna vätgasen då den bedöms vara den enda realistiska lösningen för att nå storskalig fossilfrihet inom bland annat stålproduktion, tillverkning av gödsel och cement, samt fartygstransporter. Det är också det enda sättet att transportera solenergi producerad i avlägsna ökenområden till andra delar av världen. Dessutom bedöms grön vätgas vara en av lösningarna inom bland annat tunga lastbilstransporter, långväga tågtransporter där tillgång till elektricitet saknas samt som balansering av energi från sol- och vindkraft, berättar Ellinor Ehrnberg.

Smolteks övergripande målsättningar för vätgastekniken

Smoltek Hydrogen har i dialog med partners kommit fram till att prototyper i fullskalig storlek inte är aktuellt förrän utrustning för volymproduktion ska specificeras och testas. Då är det planerat för bolaget att beställa en pilotanläggning, en så kallad Lab Coater, där samtliga industriella processteg är inkluderade.

– I nuläget bedöms det vara omkring två år bort innan denna är i gång. Däremot i det fortsatta arbetet med vidareutveckling av materialets egenskaper i samarbete med kunder är prototyper i labbstorlek tillräckligt, förklarar Ellinor Ehrnberg.

Därför uppför nu Smoltek Hydrogen ett eget laboratorium, H2LAB, som kommer stå klart i slutet av april. Där kommer bolaget på egen hand kunna belägga provbitar av cellmaterialet med korrosionsskydd och iridium med egenutvecklade metoder. Även externa aktörers metoder kommer kunna testas i labbet. Färdiga provbitar testas därpå i ett enklare förfarande där enbart anodsidan studeras, i så kallade halvceller.

– De mest lovande konfigurationerna monteras samman till kompletta celler, eller helceller, där även membran och katodsidan inkluderas, utvecklar Ellinor Ehrnberg.

Hon fortsätter: – Dessa helceller kommer sedan testas i ett system avsett för testning av elektrolysörceller där dels materialets olika prestandaparametrar studeras vid olika driftsförhållanden, dels kommer långtidstester kunna köras för att utvärdera korrosionsskydd. Denna utrustning är en så kallad ETS (Scribner 600 PEM Water Electrolysis Test System) och innebar en investering på runt 2 miljoner kronor inklusive tillbehör.

De framsteg som löpande uppnåtts inom den tekniska utvecklingen av Smolteks cellmaterial, kombinerat med den återkoppling som bolaget har fått från partners och andra aktörer inom den gröna vätgasindustrin, innebär att Smoltek Hydrogen idag har en starkare tilltro till den disruptiva prestandan för bolagets cellmaterial.

– Detta innebär att vi initialt siktar på att kunna nå marknadsandelar omkring 5%. Marknadsandelar runt 20–30% innebär en omsättning på 15–20 miljarder kronor, detta förutsätter dock samarbete med en stor global industriell partner med starka synergier med Smoltek Hydrogen, både kommersiellt och tekniskt, samt en vilja att satsa stort – och att Smoltek Hydrogen lyckas uppfylla samtliga tekniska, volymproduktionsrelaterade och finansiella milstolpar som krävs, avslutar Ellinor Ehrnberg.

Ellinor Ehrberg, vd Smoltek Hydrogen


Faktaruta:

Smoltek Hydrogen är en del av Smoltek-koncernen – ett svenskt nanoteknikbolag noterat på Spotlight Stockmarket under kortnamn SMOL. Bolaget har utvecklat en unik patentskyddad kolnanofiberteknologi som kan lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget inriktar sig idag på två affärsområden; vätgas med teknik till elektrolysörer och halvledare med teknik för kondensatorer.

Läs mer på: www.smoltek.com

* Källa: Global Market Insights: https://www.gminsights.com/industry-analysis/electrolyzer-market

** Källa: Marknadsstorlek avseende cellmaterial till elektrolysörer för vätgasproduktion baseras på kombinerad marknadsdata från Reuters två event Hydrogen 2022 Conference in June (8-9) och Hydrogen North America in October (12-13), samt data från https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/. En grov uppskattning av den totala adresserbara marknaden för Smolteks cellmaterial för anodsidan av PEM-elektrolysörer: 40% av marknaden utgörs av PEM-elektrolysörer (Fortune Business Insight, 2021), varav hälften beräknas utgöras av anodsidan, och hälften av denna antas vara insatsmaterial som skulle kunna ersättas av Smolteks cellmaterial. Sammantaget är detta cirka 10% av den totala marknaden för elektrolysörer.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Smoltek. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER