I SAMARBETE MED HAMLET BIOPHARMA
Bildkälla: Hamlet BioPharma

Teckna aktier i Hamlet BioPharmas företrädesemission

Annons Hamlet BioPharma har nyligen fått så kallad Fast Track status från amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för sin läkemedelskandidat Alpha1H. Nu genomför bolaget en nyemission på ca 40 MSEK för att bland annat säkra finansieringen för snabbspåret och utvecklingen av läkemedlet Alpha1H. Vid full teckning tillförs bolaget genom emissionslikviden cirka 80,6 MSEK.

Hamlet BioPharma: Snabbspår från FDA för framtidens läkemedelsinnovation mot cancer 

Hamlet BioPharma har en omfattande portfölj på 15 projekt, där huvudfokus ligger på utvecklingen av effektiva läkemedelskandidater för att bekämpa cancer och infektioner. I november i fjol fick bolaget ett så kallat fast-track från FDA för sin läkemedelskandidat mot cancer i urinblåsan, Alpha1H som befinner sig på väg mot fas III.

Att bolaget valde cancer i urinblåsan som första indikation för Alpha1H har goda skäl. Cancer i urinblåsan, en vanlig, kostsam och svårbehandlad sjukdom, saknar effektiva läkemedel för både tidig och avancerad sjukdom. Patienternas livskvalitet påverkas drastiskt, och återfallsfrekvensen är hög, vilket ökar risken för spridning och död.

”Det här bevisar att vår läkemedelsutveckling är viktig och att våra resultat uppfyller de krav som ställs av FDA för fortsatt läkemedelsutveckling. FDA har gjort bedömningen att vår substans Alpha1H har stor potential för denna patientgrupp”

Catharina Svanborg, grundare och ordförande i Hamlet BioPharma.

Framgångsrik utveckling och stort intresse på cancersidan

Alpha1H behandling är inriktad på en av de mest frekventa formerna av cancer, som drabbar urinblåsan. Läkemedelskandidaten är en peptid som snabbt dödar tumörceller och visar imponerande resultat i laboratorium, djurmodeller och behandling av patienter. De kliniska studierna indikerar att tumörerna minskar i storlek hos över 80 procent av patienter som behandlats under en månad. Resultaten har rönt stort intresse och publicerats i ansedda internationella tidskrifter. 

Alpha1H och HAMLET dödar många olika typer av cancerceller och har visat goda behandlingseffekter mot flera typer av cancer. Bolaget arbetar därför också med att bredda användningen av Alpha1H till att omfatta flera cancerindikationer.

Immunterapi som alternativ till antibiotika

Parallellt med Alpha1H fokuserar Hamlet BioPharma på att utveckla nya läkemedel för behandling av infektion och inflammation. Bolaget utvecklar immunterapi mot bakteriella infektioner som ett alternativ till antibiotika. Två Fas II studier inom immunterapi pågår; en med fokus på smärta i urinblåsan, som är ett svårbehandlat smärttillstånd och en mot urinvägsinfektioner. Användningen av substansen anakinra, som är patenterad av bolaget för behandling av smärttillstånd i urinblåsan och akut cystit, öppnar möjligheter att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. Nyligen publicerades resultat i djurmodell som visar kraftfulla effekter mot svåra urinvägsinfektioner, som är mycket vanliga. 

”Vi har koncentrerat vår forskning kring cancer och infektionssjukdomar och har totalt tre pågående kliniska fas-II studier”, säger Gabriela Godaly, professor och forskare knuten till bolaget.

Emissionen

För att säkra fortsatt framgång och kommersialisering genomför Hamlet BioPharma en nyemission som är avsedd att finansiera förberedelser inför kliniska fas III-prövningar av Alpha1H för behandling av cancer i urinblåsan. Kapitalet är även tänkt att användas för att finansiera de pågående Fas II-studierna av bolagets immunterapi för patienter med smärtsyndrom eller återkommande infektioner i urinblåsan.

Kommersiell strategi och partnerskap

För att nå marknaden och möta framtidens utmaningar samt utveckla sina innovationer efter nyemissionen siktar Hamlet BioPharma på att ingå partnerskap med stora läkemedelsföretag. Denna strategi öppnar även för intäkter genom upfront-, milestone- och royaltybetalningar.

En viktig anledning till att Hamlet BioPharma kan upprätthålla en så pass stor portfölj är att det finns stora synergier i arbetet med de olika kandidaterna. Samtliga kandidater genomgår det formella programmet för läkemedelsutveckling och den infrastruktur som byggts upp är applicerbar på alla kandidaterna.

Totalt har Hamlet BioPharma tre projekt i klinisk fas. Dessutom har alla projekten i bolagets pipeline tydliga behandlingseffekter i djurmodeller för infektioner eller cancer, och kan därmed utvecklas vidare mot kliniska studier. För en översikt av bolagets samtliga projekt se tabellen nedan.

Hamlet BioPharmas Pipeline


Teckna aktier på något av följande vis:
Aktieägare med företrädesrätt för förvaltarregistrerade konton (depå):

  • Anmäl din teckning genom din förvaltare (t.ex. din bank). Om du har Avanza eller Nordnet kan du besöka vår hemsida där länkar till dessa förvaltare finns tillgängliga. På hemsidan finns även prospekt och fullständig information om företrädesemissionen tillgänglig.

Aktieägare utan företrädesrätt för förvaltarregistrerade konton (depå)

  • Anmäl din teckning genom din förvaltare i enlighet med dennes instruktioner för att teckna utan företrädesrätt.

Mer information om emissionen

Teckning av aktier för direktregistrerade konton (VP-konton): 

  • Alternativ 1: Du som är direktregistrerad aktieägare får hem en betalningsavi från Euroclear där du kan anmäla din teckning.
  • Alternativ 2: Fyll i anmälningssedeln digitalt på vår hemsida, spara blanketten och mejla till emissioner@vatorsec.se

Besök våran hemsida


Detta brev ska betraktas som marknadsföringsmaterial och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hamlet BioPharma AB (publ) ("Hamlet BioPharma" eller "Bolaget"). Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hamlet BioPharma har endast skett genom det prospekt som publicerades av Hamlet BioPharma den 22 januari 2024. Läsare rekommenderas att läsa prospektet för en beskrivning av de risker som är förknippade med en investering i Bolaget. Denna informationsbroschyr får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Hamlet BioPharma. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER