I SAMARBETE MED TENORIS ONE
Bildkälla: Tenoris One, Henric Nordin

Tenoris One ser ett gap i marknaden och siktar på att slå sig in på den svenska fondmarknaden!

Fond Efter att ha funderat under en längre tid så bestämde sig till slut duon Henric Nordin och Jacob Andersson att starta fondverksamhet under slutet av år 2020. Henric och Jacob lärde känna varandra under studietiden i Lund där de båda pluggade ekonomi. Vägarna skiljdes åt efter studietiden men sedan oktober ifjol arbetar de tillsammans med fonden Tenoris One. En fond som de beskriver som en ”allvädersfond” som skall fylla ett gap - som de tycker sig se - på den svenska fondmarknaden inom segmentet lågriskinvesteringar, där målet är att generera en attraktiv avkastning till låg risk över tid.

Börsvärlden har i veckan som gått träffat Henric Nordin för en intervju för att få höra lite mer om den nystartade och spännande satsningen Tenoris One. 

Vad fick er att våga satsa på att starta Tenoris One?

- Det är en kombination av flera faktorer. Dels arbetar vi med beprövade metoder och känner oss därmed trygga i vår förmåga att skapa avkastning med låg volatilitet. Med ”känner oss trygga” menar jag att vi känner att vi har större kontroll över vår avkastning än vad en typisk aktiefond har, som till större grad får förlita sig på aktiemarknadens utveckling. Utöver det ser vi att det uppstått ett gap i utbudet av lågriskinvesteringar med rimlig avkastning. Gapet beror uteslutande på de låga räntorna som medför att t ex sparkonton, obligationer etc. är långt mindre attraktiva än vad de tidigare varit. Så annorlunda uttryckt tycker vi att vi har en bra produkt och tror att det finns en betydande marknad för den, vilket gör att satsningen känns helt rätt.    

 Berätta lite mer om fondens inriktning och profil?

-Tenoris One investerar i huvudsak enligt en modell som vi arbetat efter sedan 2007. Jag och Jacob har under flera år funderat över att göra något mer än att bara investera själva enligt modellen. När vi väl bestämde oss för att paketera vårt sätt att arbeta kändes fondalternativet som den absolut bästa vägen. Fondens inriktning kretsar kring en idé om att erbjuda en fond som kan skapa avkastning oavsett marknadsförutsättningar och som har låg risk, alltid. Den är svaret på vad vi själva vill investera i och är något som vi tycker saknas på marknaden idag.

Hur skall ni lyckas slå igenom, eller rättare sagt, nå ut med er strategi i en så tuff omvärld som vi har idag med en allt större konkurrens och ökade regelkrav? Vad är det som gör er så övertygade att ni startar trots så ovissa förutsättningar?

-Bra fråga! Vi har givetvis funderat länge och väl på detta. Grunden i att lyckas med en fond är som vi ser det att fonden presterar väl och en bra marknadsföringsplan för hur vi skall nå ut med vårt budskap och erbjudande. Om en fond inte presterar väl över tid så hjälper inte marknadsföring. Med det sagt fokuserar vi på att få en bra start, alltså att lyckas få till rätt blandning av risk och avkastning. Trots hård konkurrens så tycker vi att vårt erbjudande är, om inte unikt, så tillräckligt ovanligt för att stå ut i mängden. På flera sätt är det som ni säger väldigt tuffa förutsättningar för mindre aktörer just nu, men ur ett annat perspektiv så tycker vi att tillfället att starta en fond som vår är ganska bra. Jag syftar då på att börsen står på all-time-high och att det råder en slags börs- och investeringsfeber som nästan får mig att tänka på åren innan IT-kraschen. I en sådan miljö kan vi erbjuda ett alternativ för den som vill minska risken i en del av sin portfölj.    

Vilken investeringsstrategi följer ni och berätta gärna hur ni kom fram till just den strategin?

-Vi har en multistrategi som i huvudsak bygger på programmeringsgenererade investeringsbeslut, byggda på ett stort antal faktorer kopplade till teknisk analys. Vi investerar i långa och korta positioner i en bred portfölj av tillgångar. Exakt hur vi kommer fram till vad vi ska investera i är dels väldigt komplicerat att förklara och givetvis också vår ”secret sauce”. Vad vi gör är däremot enkelt då vi i grunden gör två saker. Det ena är att vi har skapat en portfölj av tillgångar som är lämpliga för oss att investera i, främst ur kriterierna att de inte korrelerar för mycket med andra tillgångar i portföljen och att de normalt uppvisar tydliga trender. Det andra vi gör är att kontinuerligt göra beräkningar på dessa tillgångar för att försöka lista ut om tillgången befinner sig i en positiv eller negativ trend. När vi hittar en trend så investerar vi i den. Vi har som sagt investerat på det här sättet i snart 15 års tid och känner oss därför trygga i att det fungerar. Strategin är skapad helt utifrån att det skall vara möjligt att skapa avkastning i alla former av konjunkturer och marknadsförutsättningar. Genom att investera väldigt brett, i allt från aktier till ädelmetaller, industrimetaller, jordbruk, valutor etc. och dessutom följa både positiva och negativa trender så skapar vi förutsättningar för låg korrelation med den rådande konjunkturen och även då låg korrelation med t.ex. börsen. Portföljsammansättningen innebär också att den leder till en mycket låg volatilitet (risk).   

Hur ni kom fram till sammansättningen i ert portföljbyggande dvs varför en blandning av just tillgångar såsom tex råvaror, metaller, index och valutor?

-Utöver vad som redan beskrivits, så är sammansättningen av vår portfölj kombinerad utifrån att uppnå bästa möjliga kombination av avkastning och risk. Vi lägger en stor del av vår energi på att kombinera tillgångar som skapar önskad avkastning men samtidigt kan hantera olika worst case scenarion. Vi utvärderar kontinuerligt tillgångar för fonden. Just nu har vi en relativt bra blandning av tillgångar där korrelationen är låg mellan de flesta men inte alla beståndsdelar i portföljen.  

 Skall man i första hand se er produkt som ett komplement - att den är en del i en väldiversifierad portfölj?

-Ja , vi ser vår fond som ett sätt att sänka risken i sin totala portfölj. Hur stor andel av en portfölj kan jag inte säga, men då vi har som målsättning att ha en standardavvikelse under 5 % så är fonden inte långt ifrån en ränteplacering räknat i risk. En investerare som t.ex. har 25 % i räntor för att minska sin totala risk kan med det resonemanget kanske vara intresserad av att titta på att ersätta en del eller hela räntepositionen med Tenoris One.  

Hur trygga är ni att kunna leverera er målavkastning på 7-12 % med en så pass låg standardavvikelse som ni siktar på? Var ligger hemligheten i att lyckas med i princip aktie avkastning till en så låg risknivå?

-Med ödmjukhet inför uppgiften så känner vi oss trygga i att risknivån blir så låg som det är tänkt, då den är relativt enkel att kontrollera för oss. Avkastningsmålet är inte taget ur luften, utan baserat på våra egna erfarenheter. Målet är satt på rullande 12 månader och ambitionen är att klara det från start. Vi värderar jämn avkastning långt högre än maximal avkastning där vårt mål som sagt är att uppnå 7-12 % löpande (CAGR), inte i snitt över en längre tidsperiod.    

Hur aktiva är ni i er förvaltning? Hur snabbfotade är ni i ert arbete med fondens tillgångar?

-Vi är mycket aktiva ur perspektivet att vi följer utvecklingen noggrant och räknar väldigt frekvent för att säkerställa att vi har rätt positioner. Omsättningshastigheten varierar mycket, vi kan äga en tillgång i en vecka, en månad eller ett år eller mer beroende på dess utveckling. Jag skulle säga att vi är relativt snabbfotade, ser vi en möjlighet så agerar vi direkt. Beslutsvägarna är mycket korta. I genomsnitt gör fonden uppskattningsvis 5-10 affärer per månad.  

Använder ni derivat tex optioner i någon omfattning i er förvaltning?

-Vi arbetar främst med ETC:er (exchange traded commodities) och Index futures. 

Ge lite exempel på trender som fångat ert intresse under de senaste åren?

-Vi investerar i huvudsak efter trender som vi räknar fram och så att säga konstaterar. Fondens utveckling är ganska lite kopplad till vår egen bedömning av vad som kommer ske i världen. Det ser vi som en styrka, men gör såklart mig som förvaltare lite tråkigare att intervjua. Vi gynnas av tydliga rörelser som uppstår genom trender, men konstaterar ofta först i efterhand vad det var som drev trenden.  

Är det något ur ert perspektiv som ser särskilt intressant ut just nu att investera i?

-Generellt sett kan vi konstatera att många av världens börser fortsatt ligger i positiva trender. Vi ser som många andra en stor risk i att värderingarna många gånger tycks frikopplade från verkligheten. Personligen är jag mycket skeptisk till lågränteexperimentet som vi är inne i sedan nu 12-13 år, det är oroande. Med det sagt så är jag i grunden positiv till börsen, om man investerar med ett längre tidsperspektiv och som alltid med pengar man har råd att förlora. Det sistnämnda känns särskilt viktigt just nu.  

Hur ser ni på begreppet hållbarhet relaterat till er förvaltning av fonden?

-När det gäller commodities så investerar som sagt främst i ETC: er (Exchange Traded Commodities). Det innebär att vi inte investerar direkt i tillgångar, vi spekulerar alltså kring en prisrörelse men påverkar inte efterfrågan på tillgången. Vi har ännu inte investerat i en enskild aktie för att vi tror på just det bolaget, men om vi gör det i framtiden så har vi ingen uttalad hållbarhetsaspekt att ta hänsyn till i vårt förvaltningsmandat. Däremot kan vi konstatera att hållbarhet är en global megatrend. Då våra investeringar grundar sig i att hitta starka trender är hållbarhet något vi kommer värdera högt vid kommande bolagsanalyser, men som en del av flera variabler.

  Hur ser fördelningen ut för hur ni sprider era investeringar globalt i fonden? Några särskilda regioner som ni föredrar? 

-Vi investerar normalt 10-20 % i börsen, då fördelat på aktier och index i USA, Tyskland och Sverige. Resterande delar av portföljen är kopplad till råvaror och räntor, vilka vi ser som globala. Vi behöver därmed inte ta stor hänsyn till regioner.

Hur många innehav och positioner har ni normalt i fonden?

-Jämfört med de flesta fonder tror jag vi uppfattas som att vi har en mycket koncentrerad portfölj. Normalt har vi 10-20 positioner. Antalet positioner är baserat på att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning. Ett vanligt misstag att göra som investerare är att tänka att ju fler positioner jag har, desto mer diversifierad är jag. Det stämmer inte, i synnerhet inte när det gäller aktier. Korrelationen på aktiemarknaden är så pass hög att det finns en gräns för hur mycket man kan sänka sin gräns genom diversifiering. Det gör att skillnaden mellan att äga t.ex. 10 bolag, 30 bolag eller 100 bolag blir rätt liten i praktiken. Om man däremot investerar i tillgångar som inte korrelerar så uppnår man med ett ganska lågt antal tillgångar mycket lägre risk.  

Vilka utmaningar ser ni i er förvaltningsstrategi och är det något börsklimat som är mer utmanade än något annat?

-Det som är vår största utmaning är förmodligen att hitta den rätta balansen mellan vår tydliga målsättning om låg risk och ändå bibehålla en rimlig avkastning. Som jag varit inne på tidigare så tror jag att vi är ganska duktiga på att hålla kontroll över risken i vår fond, avkastning är däremot svårare att ”bestämma över”, där lämnas alltid en viss del åt slumpen.   

Slutligen - varför skall man välja att investera i Tenoris One?

-Om man är ute efter en placering som erbjuder en bra riskjusterad avkastning, med relativt sett mycket låg potentiell nedsida men samtidigt en möjlighet till bra uppsida, då kan Tenoris One vara intressant. Annars tycker jag själv att det faktum att vi investerar 80-90 % utanför börsen gör fonden intressant i tider då många tycker att börsen är högt värderad.

Läs mer här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Tenoris One. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER