I SAMARBETE MED ZIGNSEC
Bildkälla: ZignSec

ZignSec satsar på tillväxt genom företrädesemission

Annons ZignSec, en ledande aktör inom RegTech, genomför nu en företrädesemission för att stärka sin marknadsnärvaro och tekniska kapacitet.

BAKGRUND & MOTIV

ZignSec är en RegTech-koncern som tillhandahåller en heltäckande KYB/KYC och compliance-plattform. Plattformen erbjuder lösningar som används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för ”onboarding” av såväl bolagskunder som konsumenter och samtidigt säkerställa regelefterlevnad i den ständigt föränderliga miljön av regulatoriska krav, både på lokal och global nivå, inom bland annat kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt. ZignSec fokuserar i nuläget på att utveckla en fokuserad uppsättning av standardiserade lösningar som är skräddarsydda till specifika branschers behov som exempelvis; finansiella tjänster, inlösande banker, spelbolag och andra starkt reglerade områden som berör digitala B2C och B2B-tjänster.Motivet för Företrädesemissionen är att stärka ZignSecs marknadsnärvaro och positionera Bolaget för fortsatt tillväxt, särskilt i Europa, Latinamerika och Asien-Stillahavsregionen. För att stödja denna process avser företaget uppgradera sin tekniska kapacitet avsevärt genom att stärka kärnprodukter och teknisk plattform, investera i sitt globala säljteam, öka sina digitala marknadsföringsinsatser, samt genomföra ytterligare satsning inom teknologi och utveckling för att stärka och förnya bolagets kärnprodukter och tekniska plattform. Vidare anses den stärkta finansiella ställningen ha en positiv inverkan på den rådande strategiska översynen som just nu sker utav Bolaget.

VD ORD

Kära befintliga och potentiella nya aktieägare, 

Som VD för ZignSec vill jag först och främst uttrycka min uppskattning för det stora engagemang jag upplever gentemot bolaget. Just nu genomför vi en företrädesemission som ska försäkra oss att vi når våra mål och ge den ekonomiska styrkan för att stärka vårt sälj- och teknikteam. Jag bjuder därmed in er att investera idag för att vara en del av vår resa mot att förbättra kundkännedomen och driva branschen framåt.

ZignSec är väl positionerat för att kapitalisera på växande globala behov, drivna av strängare regleringar inom penningtvätt (AML), kundkännedom (KYC) och företagskännedom (KYB). Vi är i en unik position för att utvidga vår verksamhet i växande marknader som Latinamerika, APAC och Afrika, och dra nytta av vår mångsidiga och starka produktportfölj. 

Under hela min karriär har jag konsekvent tillämpat bästa affärspraxis för att förbättra, expandera och skala företag, vilket är mitt främsta mål med ZignSec.

Glenn MacDonald, vd ZignSec

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 28 MSEK efter avdrag för emissionskostnader:  

  • Teknik och utveckling
  • Sälj och marknadsföring
  • Rörelsekapital för utveckling av nya kundprojekt
  • Driftkostnader och andra allmänna kostnader

EMISSIONSERBJUDANDET I KORTHET

Erbjudande & emissionsvolym
Företrädesemissionen omfattar högst 134 069 970 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ZignSec motsvarande totalt cirka 33,5 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier
Den som på avstämningsdagen den 15 maj 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Pre-money värdering

Cirka 22,3 MSEK

Teckningsperiod
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 17 maj – 31 maj 2024.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 20 maj 2024 till och med 28 maj 2024.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

ZignSec har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 31,8 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från befintliga och externa investerare om cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 43,2 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 25,1 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.


Teckna med Avanza

Teckna med Nordnet

Aqurat Fondkommission

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med ZignSec. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER