A1M Pharma – VD Tomas Eriksson kommenterar den avslutade nyemissionen och företagets framtid

Börsvärldens prenumeranter fick nyligen ta del av ett emissionserbjudande från Life Science-bolaget A1M Pharma. Motivet till emissionen var att finansiera en ny offensiv klinisk satsning. A1M, som i och med den genomförda emissionen har passerat en viktig milstolpe, står nu rustade med en välfylld kassa för att möta framtiden. Vi följer i detta reportage upp nyemissionen med en intervju där VD Tomas Eriksson svarar på ett antal frågor!

Annons

Hej Tomas! A1M Pharma har nu efter intensivt arbete stängt er största emission hittills. Hur utföll denna?

- Teckningsgraden blev 65,1 procent, och innebär att bolaget tillförs 63 MSEK efter emissionskostnader. Det gör att vi nu står starkt rustade inför inledningen av den offensiva kliniska plan som vi lade fram i prospektet.

Vad kommer emissionslikviden att användas till och hur länge beräknas pengarna räcka givet de mål ni satt upp?

- Likviden kommer främst att användas till färdigställandet av återstående prekliniska säkerhetsstudier med vår läkemedelskandidat ROSGardTM, tillverkning av kandidaten i stor skala i enlighet med GMP till våra kommande kliniska studier samt därefter inledning av kliniska studier inom skydd mot njurskador i samband med strålbehandling, Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT).

- Likviden kommer även att användas till planering inför klinisk fas I/II inom havandeskapsförgiftning samt fortsatt arbete inom våra projekt i tidig preklinisk fas. Om teckningsoptionerna utnyttjas i hög utsträckning kommer den totala likviden att räcka ännu längre.

A1M Pharma tar nu steget till en ny högre division på Life Science-scenen. Detta genom ett listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North samtidigt som ni på forskningsstadiet tar steget från preklinisk fas till Fas 1. Vad ser ni för fördelar med att ta steget till First North och vad kommer detta att innebära för A1M:s aktieägare?

- Listbytet kommer, förutsatt att bytet godkänns av First North, dels att göra oss mer synliga för både aktieägare och andra intressenter, och dels kommer det att vara lättare för institutionella och internationella investerare att investera i bolaget. Dessutom kommer det att ställas högre krav på oss som bolag vilket innebär en ökad transparens gentemot våra aktieägare.

Skulle du kort för de av våra läsare som inte vet skillnaden mellan forskningstermerna preklinisk fas och Fas 1 kunna förklara dessa begrepp?

- Rent praktiskt omfattar preklinisk fas den period av upptäckt, tester och studier i djurmodell som krävs innan Läkemedelsverket kan godkänna en ansökan om studier i människa. Fas I är den första fasen då en ny substans ges till en människa, vanligtvis i form av en säkerhetsstudie i friska frivilliga.

Börsvärlden upplever att A1M i och med det stora kassatillskottet passerat en väldigt viktig, för att inte säga avgörande milstolpe i företagets utveckling. Vad händer nu? Kan du berätta om vad aktieägarna kan vänta sig under resterande delen av 2017 samt på längre sikt?

- Jag håller med om att vi nu har skapat goda förutsättningar för att ta bolaget till en ny nivå, från utvecklingsbolag till ett läkemedelsbolag i klinisk fas. Under resten av 2017 kommer vi att fokusera på det prekliniska arbete som återstår samt förberedelser inför kommande kliniska studier, medan vi under 2018 räknar med att kunna inleda vårt kliniska program.

Har du som VD för A1M Pharma några egna avslutande ord om framtiden ni ser för bolaget inom de närmsta åren?

- Vi har redan visat prekliniskt att A1M-baserade substanser har en stark skyddseffekt mot allvarliga njurskador, och nu siktar vi på att inom en relativt snar framtid visa detta även i människa. Lyckas vi med det skulle det kunna leda till en betydande uppvärdering av bolaget samt väsentligt förbättrade möjligheter för oss att teckna licensavtal och bredda vår verksamhet ytterligare. Jag känner mig tacksam för möjligheten att tillsammans med ett starkt team och engagerade aktieägare leda bolagets utveckling som har potential att bidra till ett friskare liv för många människor med ett stort medicinskt behov.

Kostnadsfri prenumeration
Annonser