Bildkälla: Stockfoto

Absolicon: Rapportkommentar Q4'23 - Kalqyl

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 0,63 MSEK (0,72) och EBIT uppgick till –55,48 MSEK (-21,56). Den stora minskningen i EBIT var hänförlig till stora nedskrivningar i kvartalet. EBITDA förbättrades y-o-y från -20,31 MSEK till -14,98 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 8,74 MSEK (-34,70), vilket innebar att likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,96 MSEK (26,46). Det positiva kassaflödet var hänförligt till den genomförda nyemissionen som tillförde Absolicon 23,83 MSEK efter emissionskostnader.


Försäljning av produktionslina

I början av december 2023 undertecknade ZESA ett avtal om samarbete för massproduktion av koncentrerade solfångare. Avtalet innebär en första betalning om 0,1 MEURO och beskriver även stegen för en etablering av en produktionslina i Zimbabwe. Det totala värdet av produktionslinan uppgår till cirka 4,0 MEURO. Den återstående betalningen ska inledas inom nio månader från den första betalningen, villkorat av att köparen fullt ut kan finansiera produktionslinan.


Fördröjda betalningar

Absolicon har ännu inte erhållit några inbetalningar för de tre sålda produktionslinorna till Phoenix i Kanada, CPS i Egypten och ZESA i Zimbabwe. Det råder fortsatt osäkerhet om när betalningarna kan komma att inbetalas, även om Absolicon uppgav att de får positiva signaler från CPS och ZESA att inbetalningar ska inkomma. Inbetalningen från Phoenix ligger fortsatt längre fram i tiden.


Outlook

Enligt Byström ligger fokus på att hålla nere kostnaderna samt på försäljning framgent. Mycket hänger på att betalningarna för de sålda produktionslinorna betalas in under året, vilket är utgångspunkten i våra estimat. Det är nu upp till bevis för Absolicon att bevisa sin affärsmodell och att de kan slå om till lönsamhet. Försäljningsbeloppet för en produktionslina ligger på cirka 45,0 MSEK med en kommunicerad bruttomarginal om 50 procent, vilket gör att bolaget kan slå om till lönsamhet om betalningar börjar att komma in.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER