Bildkälla: Stockfoto

Acucort rapporterar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet och planerar nyemission

Acucort rapporterar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet och planerar nyemission

Life science-bolaget Acucort redovisar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Samtidigt flaggar bolaget för en kommande nyemission.

Rörelseresultatet blev 3,2 miljoner kronor (-0,6).

Acucort tillämpar en policy om aktivering av utvecklingsavgifter till immateriella tillgångar vid årets slut. Vid omföring från resultaträkningen till balansräkningen uppstår negativa kostnader vilket har lett till att rörelseresultatet för perioden 1 oktober till 31 december 2018 är positivt.

Resultatet före och efter skatt var 3,2 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,32 kronor (-0,09).

Vid periodens utgång var kassabehållningen 10,4 miljoner kronor (12,1). Rörelsekapitalbehovet under tolvmånadersperioden 2019 bedömer styrelsen kommer att tillgodoses med hjälp av tillgängliga likvida medel samt nettolikviden från en planerad nyemission.

"Skulle inte nyemissionen ge tillräckligt med kapital kan affärsplanen tvingas omarbetas och anpassas, vilket i så fall givetvis påverkar projektet menligt", skriver bolaget i rapporten.

Acucort, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat 3,2 -0,6
Resultat före skatt 3,2 -0,6
Nettoresultat 3,2 -0,6
Resultat per aktie, kronor 0,32 -0,09
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER