Bildkälla: Stockfoto

Amnode ser risk för att verksamheten inte kan finansieras över sommaren

Amnode ser risk för att verksamheten inte kan finansieras över sommaren

Industribolaget Amnode varnar för osäkerhet kring bolagets finansiella ställlning och ser risk för att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver. Det framgår av ett pressmeddelande.

Amnode har liksom flertalet andra verkstadsföretag sett stora nerdragningar av sina utleveranser och därmed faktureringsvolymer som följd av coronavirusets framfart och Amnodes stora kunders produktionsstopp. Amnodes genomförde och avslutade framgångsrikt sin företrädesemission i mars och säkrade tillgången till viss rörelselikviditet som nu snabbt minskar på grund av bolagets kunders produktionsstopp.

"Återstarten denna vecka hos flera av kunderna är glädjande. Takten i våra kunders återhämtning och avrop på leveranser igen är helt avgörande för Amnode men är i dagsläget mycket osäker och omöjligt att förutse. Styrelsen bedömer följaktligen att Amnodes finansiella ställning är högst osäker de kommande månaderna och risk finns att verksamheten inte kan finansieras över sommaren", skriver bolaget

Amnode är i tät dialog med sina stora kunder, sin bank och använder de övriga instrument som samhället erbjuder för att försöka säkra koncernens behov av rörelselikvid. Korttidsarbete på båda produktionsenheterna och den sänkta arbetsgivaravgiften, ger vissa ekonomiska lättnader för Amnode den närmaste tiden. Vidtagna åtgärder har sänkt Amnodes kostnader med 7,5 miljoner kronor på årsbasis, varav samhällets olika stödformer bidrar med cirka hälften, vilket hjälper de närmaste månaderna men är fortsatt svårbedömt vad gäller helårseffekten. Trots besparingarna kvarstår dock det mycket osäkra läget, framförallt är det mycket svårt att bedöma orderbokens utveckling framöver.

Produktionen hos bolagets kunder har så sakta kommit igång men osäkerheten är mycket stor kring vilket behov Amnodes kunder har av Amnodes tjänster fram till sommaren och inte minst vilken produktionstakt som därefter kommer att kunna upprätthållas. Bedömningen är att Amnodes orderbok är dryga 40 procent lägre än den var för en månad sedan, innan coronaeffekten och då bolagets kunder produktionsstoppade. Det är mycket osäkert och till stor del utanför Amnodes kontroll, hur fort den kan byggas upp igen. I dagsläget gör Amnode ett osäkert estimat om cirka 15 procent orderbortfall på helåret 2020.

Amnode utesluter inte att bolaget ännu en gång kan tvingas vända sig till sina aktieägare för att be om mer rörelsekapital. Något underlag för ett eventuellt sådant beslut föreligger inte och styrelsen undersöker alla alternativa vägar att säkra tillgången till rörelsekapital.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER