Bildkälla: Stockfoto

Aptahem tecknar finansieringsavtal på 20 miljoner kronor med Yorkville Advisors Global

Aptahem tecknar finansieringsavtal på 20 miljoner kronor med Yorkville Advisors Global

Forskningsbolaget Aptahem har tecknat ett finansieringsavtal med YA II PN, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global. Enligt villkoren i emissionsavtalet förbinder Yorkville att i rollen som investment manager köpa av Aptahem utgivna konvertibler. Finansieringslösningen innebär att Aptahem under en tidsperiod på 36 månader kan erhålla upp till 20 miljoner kronor om hela åtagandet utnyttjas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet är villkorat av att bolagets aktieägare på årsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler under de relevanta perioderna. Det första bemyndigandet beslutades på bolagets extra bolagsstämma den 7 juni 2018.

Aptahem har ingått avtalet i syfte att säkerställa bolagets finansiering fram till att en första klinisk prövning har genomförts med Apta-1. Avtalet beräknas förse Aptahem med finansiering över de närmsta tolv månaderna, vilket bedöms vara tillräckligt för att genomföra en klinisk fas 1-studie.

"Våra framsteg med Apta-1 har varit stora under det senaste året. Vi har en aggressiv tidslinje och flera intressenter som väntar på våra resultat. Det är därför av högsta vikt att vi inte tappar fart vilket alltid är risken vid kapitalanskaffning. Därför ser jag detta avtal som ett backup alternativ, som ett komplement till vår nuvarande finansiering, om det behövs, för att säkerställa att Apta-1:s första kliniska studie kan avslutas. Huvudsyftet med denna finansieringslösningen är att möjliggöra ledningens fokus kan fortsätta vara inriktat på våra två huvudspår: att uppnå klinisk evidens, samt ingå ett strategiskt partnerskap", kommenterar Mikael Lindstam, vd i Aptahem.

Aptahem ska betala en åtagandeavgift till Yorkville på 12 procent på det sammanlagda beloppet för de utgivna konvertiblerna i varje tranch och denna åtagandeavgift kommer att dras av från teckningskursen för konvertiblerna. Konvertiblerna löper utan ränta. Varje konvertibel ger Yorkville en rättighet att teckna aktier i Aptahem till en konverteringskurs på 90 procent av genomsnittskursen under en mätperiod. Varje konvertibel har en löptid på tolv månader från emissionsdagen. Om en konvertibel inte har konverterats till aktier innan konvertibelns löptid har löpt ut måste Aptahem lösa in konvertibeln till dess utestående värde i kontanter.

Den första tranchen av konvertibler enligt avtalet har emitterats av Aptahems styrelse den 26 juni 2018 till ett sammanlagt värde om 2,5 miljoner kronor och Yorkville har tecknat alla de utgivna konvertiblerna.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER