Bildkälla: Stockfoto

Arise genomför refinansiering som sänker totala finansieringskostnader dramatiskt

Vindkraftsbolaget Arise har ingått ett bindande avtal med DNB Bank rörande en treårig finansiering om 40 miljoner euro dedikerad till koncernens egen vindkraftsproduktion. I samband därmed kallar Arise på förtida inlösen av bolagets säkerställda gröna obligationer om nominellt 650 miljoner kronor som förfaller till betalning i mars 2021.

"Vi är mycket nöjda med refinansieringen och att därmed väsentligt sänka finansieringskostnaderna för vår egen vindkraftsproduktion. Framgångsrika projektförsäljningar de senaste åren har möjliggjort att vi nu äntligen kan få på plats en flexibel och kostnadseffektiv finansiering. Tillsammans med den annonserade livstidsförlängningen och nya serviceavtal för våra GE-parker banar vi nu väg för lönsamhet även inom produktionen", säger Linus Hägg, finansdirektör, Arise, i ett pressmeddelande.

Refinansieringen kommer dramatiskt minska koncernens totala finansieringskostnader vilka på årsbasis förväntas sjunka från knappt 60 miljoner till cirka 25 miljoner kronor inklusive räntekostnader hänförliga till bolagets utestående konvertibler, IFRS 16-effekter och periodiserade uppläggningsavgifter.

För koncernens egen produktion förväntas finansieringskostnaderna minska från cirka 42 miljoner till cirka 8 miljoner kronor. Här ingår IFRS 16-effekter om cirka 2 miljoner kronor jämte periodiserade uppläggningsavgifter.

Efter refinansiering förväntas koncernens egen vindkraftsproduktion att nå kassaflödes break-even (inklusive räntor och planenliga amorteringar) vid snittintäkter om cirka 20 öre per KWh. Motsvarande break-even nivå vad avser den egna vindkraftsproduktionens resultat före skatt förväntas uppgå till cirka 30-35 öre per KWh.

I samband med refinansieringen kommer bolaget även att lösa en befintlig ränteswap i kronor. Detta tillsammans med upplösen av uppläggningsavgifter relaterade till Obligationerna kommer att medföra en resultateffekt av engångskaraktär om cirka -35 miljoner kronor före skatt, av vilka cirka -33 miljoner kronor redan belastar koncernens egna kapital enligt IFRS 9.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER