I samarbete med Tessin

Börsvärlden träffar förvaltaren bakom Sveriges första fastighetsräntefond

Rekordlåga sparräntor och åtstramad utlåning gentemot fastighetsbranschen. Ur dessa förutsättningar föddes idén till Fastighetsräntefonden – en ny alternativ investeringsfond som gör det möjligt att undvika börsens svängningar men ändå uppnå en hög riskjusterad avkastning om sex till åtta procent. Fonden investerar i lån som marknadsförs via plattformen Tessin som har finansierat hundratals fastighetsaffärer.

Fastighetsräntefonden lanserades under slutet av 2019 och har på kort tid fått ett positivt mottagande. Fonden har en målavkastning om sex till åtta procent per år efter avgifter och investerar uteslutande i räntebärande fastighetskrediter som säkerställs med fastighetspant.

Läs mer om fondens erbjudande och hur du tecknar dig här.

Vi har satt oss ned med Alfakraft Fonders VD Bengt Lindblad, som ansvarar för förvaltningen av Fastighetsräntefonden, för att höra mer om på vilket sätt Fastighetsräntefonden förväntas skapa mervärde för investerare och de fastighetsbolag som söker finansiering.

Vad var bakgrunden till lanseringen av Fastighetsräntefonden?

“Vi har upplevt att det saknas en räntebärande investeringsprodukt som ger hög riskjusterad avkastning på marknaden. Samtidigt har Tessin identifierat ett växande kapitalbehov hos små och medelstora fastighetsaktörer. Det här ger utrymme för en spännande investeringsprodukt i form av en portfölj av fastighetskrediter säkerställda med fastighetspant. Tessin har förmedlat fastighetskrediter för miljardbelopp och har framgångsrika och etablerade processer för att identifiera och strukturera den här typen av lån, så det blev ett naturligt val av samarbetspartner.”

Vad skiljer Fastighetsräntefonden mot andra fastighetsfonder?

“Fastighetsräntefondens tillgångar utgörs av fordringar och inte av fastigheter, vilket skiljer den från traditionella fastighetsfonder eftersom avkastningen inte beror på fastighetsvärdet utan på lånets ränta. Istället ligger exponeringen mot låntagaren, dvs. fastighetsbolaget, vilket innebär att man har rätt till lånets villkorade säkerheter om något skulle gå på tok. Långivarna får ju betalt före aktieägare vid svårigheter och fonden investerar endast i lån son säkerställs med minst fastighetspant.”

Varför kan Fastighetsräntefonden ha en plats i investerares portföljer?

“Som investerare i Fastighetsräntefonden kan man förvänta sig god riskjusterad avkastning, samtidigt som man undviker volatiliteten som är förknippad med aktiemarknaden. Fonden har mycket låg korrelation med börsen. Dessutom är det den enda fonden på marknaden som erbjuder en exponering mot den här typen av säkerställda fastighetskrediter. Som förvaltare är det vår huvuduppgift att sprida fondkapitalet i en bred portfölj av lån av olika karaktär. Genom att investera i fonden, får man också bättre likviditet än om man lånar ut pengar direkt till fastighetsbolagen då man kan komma ur investeringen genom att sälja sina fondandelar. Fastighetsräntefonden står också under Finansinspektionens tillsyn.”

Fastighetsräntefonden går att teckna via Nordnet och Mangold.

Du nämnde tidigare att likviditeten är bättre i fonden än om man investerar direkt i lånen. Hur fungerar det om man vill sälja fonden för att få åtkomst till sina pengar?

"Man kan vända sig till fonden direkt och ansöka om inlösen av sina andelar inför varje kvartal. Genom att skicka in en ansökan om detta minst 15 bankdagar innan ingången på nästa kvartal får man pengarna på kontot 7 bankdagar efter kvartalets början. Givetvis kan man också sälja fondandelar på den öppna marknaden förutsatt att det finns köpare.”

I vilka investeringserbjudanden på Tessin investerar Fastighetsräntefonden?

“Vår förvaltningskommitté screenar kontinuerligt de projekt som presenteras på Tessins plattform. När vi hittat ett intressant projekt, kommer vi i samråd med en riskanalytiker titta närmare på lånet. Vi väljer sedan bara de krediter som passar in i fondens portfölj för att uppnå god riskspridning. De grundläggande kriterierna för att vi på Fastighetsräntefonden över huvud taget ska vara intresserade att investera är att projektet ska vara i Sverige och att vi ska få fastighetspant som säkerhet för lånet. Löptiden för krediten får heller inte överstiga 24 månader. Målsättningen är att portföljen ska ha exponering mot flera olika segment inom den svenska fastighetsmarknaden, som exempelvis näringsfastigheter, bostadsprojekt och vårdboenden.”

Vad innebär det att investera i en AIF jämfört med en “vanlig” fond?

“AIF:en är en relativt ny investeringsform i Sverige och fungerar som ett komplement till andra typer av fonder, värdepapper och instrument. Fonderna kan ge både små och stora investerare exponering mot nya tillgångsslag, utan att göra avkall på den trygghet och transparens som investeringen innebär.”

“Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får inneha. Exempelvis får en vanlig fond, som regleras av UCITS-regelverket och ”vanliga” fonder, inte ha onoterade fastighetskrediter. Det beror på att dessa krediter anses vara för illikvida. Om en vanlig fond vill ha exponering mot fastighetskreditmarknaden måste den fonden istället köpa noterade obligationer utställda av fastighetsbolagen. Sådana krav ställs inte på alternativa investeringsfonder som kan investera direkt i onoterade fastighetskrediter. Detta är vad vi vill dra fördel av med Fastighetsräntefonden.”

Sugen på att investera i räntebärande fastighetslån? På Fastighetsräntefonden.se kan du läsa mer om fondens investeringsstrategi och aktuella placeringar.

Har du frågor om Fastighetsräntefonden?
Kontakta Bengt Lindblad
bengt.lindblad@alfakraft.se

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Tessin. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser