Bildkälla: Stockfoto

Consilium: Värderas under kassan, spännande möjligheter - Analysguiden

Miljardvinst på avyttrat affärsområde

Försäljningen av affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital slutfördes under andra kvartalet 2020. Därmed dekonsoliderades 85% av koncernens omsättning och mer än 100% av rörelseresultatet. Den slutliga nettolikviden uppgick till 2 537 Mkr, vilket medförde en realisationsvinst om 1 503 Mkr, eller 128 kr per aktie. Kassan - likvida medel och kortfristiga placeringar - uppgår idag till 1,4 mdr kr. Till det kommer värdet av den operativa rörelsen inom affärsområde Safety Engineering.

Verksamheten brottas med oljepriset

Efter det senaste årets stora förändringar i koncernstrukturen är Consiliums rapport för det andra kvartalet 2020 ett ’rent’ kvartal med kvarvarande verksamheter.

Omsättningen för Safety Engineering – uppgick till 74,7 Mkr (71,8) under andra kvartalet. Covid-19 och oljeprisfall har fått kunderna att skjuta på sina investeringar. Rörelseresultatet var -44,6 Mkr (-20,6), men då ingår dels en engångspost om -17 Mkr relaterat till försäljningen av ägarandelen i Incendium, dels -11 Mkr relaterat till en bonus kopplad till avyttringen av Marine & Safety.

Rabattvärderad kassa och ny ledning

I mitten av maj tillträdde Consiliums nye vd, Carl Adam Rosenblad. Rosenblad har suttit i styrelsen sedan 1996 vilket ger en kontinuitet, men samtidigt står koncernen inför stora förändringar. Efter avyttringen av Marine & Safety sitter Consilium på en nettokassa om 1,2 mdr kr, justerat för hybridobligationen som vi bedömer löses nästa år. Nuvarande börsvärdet på 800 Mkr innebär att Consilium värderas en bra bit under nettokassan och att Safety Engineering åsätts ett negativt värde. Givet de redovisade förlusterna inom Safety Engineering de senaste åren kan nuvarande värdering tolkas som att marknaden diskonterat fortsatt negativa kassaflöden från affärsområdet. Den stora kassan ger emellertid ledningen stora möjligheter att utveckla verksamheten dels via förvärv, dels via mer internt fokus efter den tidskrävande avyttringen av Marine & Safety. Vi bedömer att Safety Engineering har god möjlighet att vända utvecklingen till svarta siffror under de närmaste åren, samtidigt som de koncerngemensamma kostnaderna väntas minska.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER