Bildkälla: Stockfoto

Dagens bolagsrapporter i sammandrag – Och marknadens dom

Dagens bolagsrapporter i sammandrag – Och marknadens dom

En kort sammanfattning av några av dagens viktigaste bolagsrapporter. Och marknadens dom.

Moberg Pharma ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet - Aktien upp

Moberg Pharmas förbättrade resultatet under fjärde kvartalet jämfört med samma period i fjol. Omsättningen uppgick till 90,1 miljoner kronor (89,4), en ökning med 1 procent mot föregående år. Ingen utdelning föreslås.

"I lokal valuta var tillväxten 9 procent, och rensat för förvärv och avyttringar 12 procent, främst drivet av ett starkt kvartal för Kerasal Nail", skriver bolagets vd Peter Wolpert i bokslutskommunikén. 

Thule rapporterar högre underliggande rörelseresultatet, höjer utdelningen - Aktien svagt upp

Takboxproducenten Thule redovisar en omsättning som var något lägre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar högre än väntad justerad vinst. Bolaget höjer utdelningen rejält till 6 kronor (3,40), väntat 3,93 kronor.

"Under årets sista kvartal fortsatte den positiva utvecklingen med tillväxt i båda våra säljregioner. Försäljningstillväxten var 6,5 procent (valutajusterat) i kvartalet och vi förbättrade den underliggande EBIT-marginalen till 6,5 procent. För helåret innebar det att försäljningstillväxten var 9,5 procent (valutajusterat) och att vi uppnådde en underliggande EBIT-marginal om 18,2 procent", säger vd Magnus Welander i en kommentar. 

Peab ökar intäkterna och vinsten i fjärde kvartalet, höjer utdelningen - Aktien rejält upp 

Byggbolaget Peab redovisar ökande intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period i fjol. Bolaget höjer utdelningen 4,00 kronor (3,60). Analytikerna hade räknat med 3,81 kronor. 

"Utgångsläget är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj, stabila marknadsutsikter samt en stark finansiell ställning. Samtidigt finns ett antal utmaningar att hantera såsom kapacitetsbegränsningar i form av resursbrist i framför allt storstadsregionerna och kostnadsökningar för vissa underentreprenader", kommenterar vd Jesper Göransson i bokslutskommunikén. 

"I högre prislägen på bostäder har ett överutbud uppstått på vissa delmarknader vilket tillsammans med höjda krav för finansiering av bostäder medför längre försäljningsprocesser. Peab utvecklar och bygger bostäder i hela Sverige samt i stora delar av Norge och Finland. Våra bostäder ligger huvudsakligen i mellanprissegmentet och här ser vi att det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. Under fjärde kvartalet, vilket säsongsmässigt brukar vara ett starkt kvartal, har vi haft en låg aktivitet i Stockholm medan vi haft en hög aktivitet på många orter i Sverige samt i Finland", fortsätter Jesper Göransson. 

Indutrades omsättning i linje med förväntningarna, höjer utdelning - Aktien rejält ner

Industrikoncernen Indutrade redovisar en omsättning i linje med förväntan under fjärde kvartalet. Bolaget höjer utdelningen till 3,75 kronor (3,20), väntat var 3,73. 

"Affärsläget har under kvartalet varit fortsatt stabilt. Stark efterfrågan i Norden, Benelux och Tyskland har uppvägt en svagare utveckling i Storbritannien och Schweiz. Orderingången avseende ventiler för kraftgenerering har under ett antal kvartal varit svag, men har nu förbättrats. För bolagen inom marinsegmentet är affärsläget fortsatt utmanande", skriver bolagets vd Bo Annvik i bokslutskommunikén. 

"Min förhoppning och tro är att Indutrade även under 2018 kommer att ge våra aktieägare en konkurrenskraftig avkastning", skriver Bo Annvik vidare. 

Hoist minskade rörelseresultatet, höjer utdelningen - Aktien rejält ner

Kredithanteringsbolaget Hoist ökade intäkterna men minskade resultatet i det fjärde kvartalet. Hoist föreslår 1,90 kronor i utdelning (1,30) väntat 2,05.

Rörelseresultatet blev 110 miljoner kronor (242). Resultatet är belastat med 59 miljoner kronor i engångskostnader. 

Hosit kommer att ta investeringar under 2018 som ger effekt först nästa år och flaggar för att man inte kommer att nå sitt finansiella mål för året. 

"Vi bedömer att detta kommer att leda till en avkastning på eget kapital understigande vårt mål och hamna i spannet 17–18 procent för helåret 2018", skriver vd Jörgen Olsson i rapporten. 

Precise Biometrics omsättning minskar och resultat sjönk under fjärde kvartalet - Aktien svagt ner

Precise Biometrics redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet sjönk.

Paradox rapport överlag i linje med förväntan, utdelningen lämnas oförändrad - Aktien svagt ner

Paradox redovisar en omsättning som var något över förväntan i fjärde kvartalet samtidigt som nettoresultatet var något under. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,00 kronor (1,00), väntat var en höjning till 1,17. 

Wihlborgs rapporterar lägre vinst, höjer utdelning och föreslår aktiesplit - Aktien upp

Wihlborgs redovisar högre hyresintäkter för det fjärde kvartalet men lägre nettoresultat. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 6,25 kronor (5,75) och att en aktiesplit genomförs med villkoren 2:1. 

Ahlstrom-Munksjö ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet - Aktien ner

Pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. I jämförelsetalen, med undantag av ebitda-resultatet, ingår inte Munksjö. 

Ahlstrom-Munksjö föreslår 0,52 euro i utdelning. Utdelningen kommer att ske i två omgångar.

Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret. Prishöjningarna kommer att fortsätta att implementeras för att motverka kostnadsökningen för råvaror.

"De strategiska tillväxt- och lönsamhetsfrämjande investeringarna innefattar de tidigare kommunicerade projekten vid anläggningarna i Arches, Madisonville och Saint Severin", heter det i rapporten. 

Tethys Oil ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, föreslår extra kapitalöverföring - Aktien rejält upp

Oljeproducenten Tethys Oil redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar också högre resultat.

Produktionen uppgick till 11 726 fat per dag (12 268).

I utdelning föreslås 2 kronor per aktie (1). Vidare föreslås en extraordinär kapitalöverföring om 4,00 kronor per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2018.

Sweco slog resultatförväntningarna med råge och höjer utdelningen, positiv engångspost drog upp resultatet - Aktien rejält upp

Teknikkonsulten Swecos nettoresultat var 50 procent över förväntan i fjärde kvartalet. Bolaget ökar utdelningen till 5,00 kronor (4,30), väntat var 4,95. 

Resultatet efter skatt blev 480 miljoner kronor (276), mot analytikerkonsensus på 318. Resultatet påverkades positivt av en skattefordran av engångskaraktär på 161 miljoner kronor.

Resultatförbättringen uppges främst vara hänförlig till verksamheterna i Sverige, Nederländerna och Centraleuropa. Vidare bidrog avsaknaden av extraordinära poster relaterade till förvärvet av Grontmij till förbättringen av ebita med 83 miljoner. 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER