Bildkälla: VibroSense/Börsvärlden

Fem snabba frågor till Hans Wallin VD VibroSense

Fem snabba frågor Här ställer vi fem snabba frågor till intressanta bolag. Alla få samma frågor som belyser det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu.

 1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer effektiva system som ger ett starkt diagnostiskt stöd för tidig upptäckt av perifer sensorisk neuropati d.v.s. nervskador i händer och fötter.
Vi befinner oss i ett mycket spännande skede i utvecklingen av bolaget. Vi är nära förestående en lansering av den nya applikationen Diabetes Foot Screening till vårt instrument VibroSense Meter® II. Samtidigt är vi inne i en förberedande planeringsfas inför exportsatsningar utanför den svenska marknaden.
Ett flerårigt och långsiktigt arbete med att utveckla vår produkt, och som en del av detta att samtidigt verifiera dess funktion i ett stort antal kliniska studier, har börjat bära frukt. Produkten är framtagen för att vara ett starkt diagnostiskt stöd för tidig upptäckt av perifer sensorisk neuropati inom olika kliniska områden. Inom indikationsområdet HAVS (Hand Arm Vibration Syndrome) där nervskador som främst orsakas av vibrerande verktyg, är ett stort problem för många människor inom specifika yrkesgrupper. Produkten används sedan flera år kliniskt av de flesta Arbets- och Miljömedicin kliniker (AMM) som finns i både Sverige och Norge. Genom lanseringen av applikationen HAVS Screening i slutet av 2019 och ett nära samarbete med en av Sveriges ledande aktörer inom Företagshälsovård, Avonova Hälsa AB, har vi under 2020 börjat bredda vår närvaro på den svenska marknaden med vår produkt VibroSense Meter® II, inom sektorn Företagshälsovård.
Med vår nya applikation Diabetes Foot Screening vänder vi oss till olika målgrupper i vårdsektorn inom indikationsområdet Diabetes. Vi genomför för tillfället en klinisk validering vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) av Diabetes Foot Screening och ser med spänning fram emot en lansering inom kort. Vi har tilltro till att vårt instrument VibroSense Meter® II, har en funktion att fylla inom diabetesvården. Befintliga instrument som finns tillgängliga att mäta perifera nervskador är inte tillräckliga utan upptäcker i många fall nervskador för sent. Potentiellt leder detta till svåra diabetessår på fötterna och värsta fall i förlängningen till amputation. Med VibroSense Meter® II kan nervskador upptäckas i tid i diabetesfötter och härigenom medverka till att vården kan sätta in åtgärder innan det är försent, för att motverka fotsår och amputation.
Vår ambition på kort sikt under de närmaste åren, är att bredda oss inom sektorn Företagshälsovård och etablera oss inom indikationsområdet Diabetes. Parallellt med en etablering på den Svenska marknaden förbereder vi oss för en satsning på export till de nordiska länderna och ytterligare någon eller några europeiska marknader. Vi deltar även i pågående studier inom ytterligare ett indikationsområde, med VibroSense Meter® II. Detta är området onkologi och mer specifikt cellgiftsbehandling, där vi har erhållit tidiga indikationer att vårt instrument har god potential att kunna användas, men detta ligger längre fram i tiden.


2. Hur ser er vision ut?

Vår långsiktiga vision är att bolagets produkter, med utgångspunkt i instrumentet VibroSense Meter® II, ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar vid bedömning av sensorisk neuropati, med inriktning mot företagshälsovård, diabetes och cellgiftsbehandling. Härigenom kan vi bidra till att vårdgivare och patienter ges möjlighet att vidta förebyggande åtgärder som reducerar, förhindrar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter. Genom detta kan livsvillkoren för patienter som riskerar att utveckla perifera nervskador förbättras avsevärt.
Vår Mission är att lindra människors lidande p.g.a. av neuropati, orsakad av diabetes, cellgiftsbehandling eller vibrationsskador. Vi strävar efter att återställa människors hälsa genom att tillhandahålla support för korrekt diagnostisk återkoppling från behandlingsregimer till vårdgivare och patienter.
Vi vill inledningsvis etablera oss på den svenska marknaden som är vår hemmamarknad. Samtidigt är det av stor vikt att vi snabbt kan expandera till andra geografiska områden där vi ser att det finns god försäljningspotential.


3. Vilka är era största utmaningar?


Vår kanske största kortsiktiga utmaning ligger samtidigt i de möjligheter som bolaget står inför. Att som en liten organisation snabbt växla upp och skapa tillväxt och omsättning, samt över tid även långsiktig lönsamhet. Att genomföra rätt åtgärder med starkt fokus och i rätt takt, är alltid en utmaning för en liten organisation och det blir viktigt för oss att vara konsekventa och följa den plan jag tillsammans med styrelsen har beslutat.
Vi har intressen från flera målgrupper att tillgodose, som t.ex. aktieägare och kunder. Men det är väsentligt att vi genomför våra projekt korrekt från början och i rätt takt. Grundarna till VibroSense Dynamics har under flera år byggt och skapat den gedigna plattform som nu ligger till grund för en ökad kommersiell satsning. Detta ger oss ett bra utgångsläge och det är många som är intresserade av vår produkt, inom fler indikationsområden än där vi är verksamma inom idag.


4. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?


Som redan nämnts i bolagets bokslutsrapport för föregående räkenskapsår, har den pågående Corona pandemin dragit ner tempot på våra externa aktiviteter under sommaren och hösten. Det känns därför extra stimulerande att vi har tagit nya steg framåt i enlighet med vår plan och levererat vad vi har åtagit oss och redan kommunicerat till marknaden.


5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?


Våra aktieägare kan förvänta sig att vi tar steget in på diabetesmarknaden, följer vår plan och håller vad vi kommunicerar till marknaden.
Jag kan efter första kvartalet i vårt nya räkenskapsår, konstatera att vi fortsatt följer den plan vi har lagt och även lovat marknaden. Slutförandet av den kliniska valideringen av vår nya applikation Diabetes Foot Screening är av stor betydelse för när vi kommer kunna ta steget in på Diabetsmarknaden och det är inte långt borta. Vi följer noga arbetet och utvecklingen hos kliniken vid Skånes Universitetssjukhus. Aktiemarknaden ska även i fortsättningen kunna förvänta sig att vi levererar i enlighet med de planer vi kommunicerar. Vi bygger vår långsiktiga trovärdighet och vårt varumärke genom att inte ge marknaden några negativa överraskningar, utan att istället följa den plan vi har utlovat. Givetvis kan vi inte bortse från att vi påverkas av vad som sker i vår omvärld. Trots den pågående Corona pandemin har vi en spännande period med många intressanta aktiviteter framför oss och jag hoppas vi skall kunna genomföra dem i den takt vi önskar.

VibroSenses hemmasida

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER