Bildkälla: Christer Tallbom chefekonom, prognosmakare och omvärldsanalytiker hos Garantum.

Visst, det kan göra ont när knoppar brister

gästkrönika Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att vaccineringen accelererar. Aktiviteten ökar brett och optimismen är hög generellt sett inom industrin. Bolagen i tjänstesektorn börjar samtidigt vädra morgonluft i och med att restriktioner som hämmat inhemsk efterfrågan successivt har lyfts. Världsekonomin går dock än så länge i otakt då vaccinutrullningen har kommit olika långt.

Framgångsrika vaccineringsprogram i kombination med utökade amerikanska stimulanser innebär att USA:s ekonomi tillväxtmässigt går i bräschen. Den europeiska återhämtningen släpar efter till följd av att restriktioner blivit mer långvariga än i USA, samt att den europeiska ekonomin inte fått samma tändvätska i form av nya finanspolitiska stödåtgärder. En vändpunkt för Europa ligger dock inte långt borta och regionens tillväxt väntas ta stora kliv när en betydande uppdämd efterfrågan ska mättas. En tydlig vändpunkt i den globala tillväxten innebär även att  bolagens utveckling återigen blir konjunkturdriven. Det senaste dryga året har den ekonomiska utvecklingen och därmed bolagens vinstutveckling varit eventdriven till följd av pandemin och inte konjunkturdriven. Vår bedömning är att bolagen nu går in i en lång positiv period efterfrågemässigt. Det innebär att deras vinster kommer att utvecklas väl även om företagen nu måste öka sina kostnader för att kunna möta en växande efterfrågan. En bredare och starkare global konjunktur än på många år gör att vi bedömer nuvarande prognoser på bolagens vinster i år kommer visa sig vara för låga.

Aktiemarknaden har samtidigt gått i förväg vilket har gjort de flesta börser dyra i relation till nuvarande förväntningar på företagsvinsterna. Höga börsvärderingar är en inramning som öppnar för större kurssvängningar ifall investerare blir osäkra. Att marknaden upplever att osäkerhet ökar är också ofta fallet i samband med konjunkturvändningar. En världsekonomi som repar sig i takt med att pandemin släpper sitt järngrepp kommer denna gång, till skillnad från uppgången efter finanskrisen, att leda till ökad inflation och högre räntor. Vår bedömning är dock att högre inflation och räntor inte utgör den risk i ett lite längre perspektiv som ibland målas upp. En normalisering av såväl inflation som räntor är efterlängtad eftersom det ökar förutsättningarna för att ekonomierna uthålligt ska kunna fungera bättre.

Den ekonomiska återhämtningen blir allt tydligare i takt med att vaccineringen accelererar. Successivt byggs en bredare och starkare tillväxt än vi sett på många år upp i världsekonomin. Industrins aktivitet och optimism har globalt sett under en tid varit hög. I takt med att restriktioner, som kraftigt har hämmat inhemsk efterfrågan runt om i världen, nu gradvis lättas börjar även bolagen i tjänstesektorn vädra morgonluft. I och med att vaccinutrullningen har kommit olika långt går även världsekonomin än så länge i otakt.

Framgångsrika vaccineringsprogram i kombination med utökade amerikanska stimulanser innebär att USA:s ekonomi tillväxtmässigt går i bräschen. Hushållens konsumtion, som är motorn i landets ekonomi, har under årets första kvartal visat på en tydlig pånyttfödelse. Checkar till de flesta hushållen tillsammans med en förlängning av det federala programmet med extra arbetslöshetsersättningar har kraftigt lyft deras konsumtionsutrymme. Ett utrymme som inte bara har spenderats utan sparandet har också skjutit i höjden. Högt sparande innebär i sin tur en ordentlig buffert för en fortsatt konsumtionstillväxt även när checkarna nu har slutat dimpa ned i brevlådan. Men, för att den för USA:s ekonomi så viktiga konsumtionen uthålligt ska kunna växa krävs att fler amerikaner får jobb. Därför blir utvecklingen på arbetsmarknaden fortsatt den viktigaste pusselbiten för att USA:s ekonomi långsiktigt ska kunna fortsätta växla upp. Betydligt fler jobb kommer också att skapas. De amerikanska företagens optimism är nära nog rekordhög och liksom deras efterfrågan på arbetskraft. Antalet utannonserade lediga platser är det högsta sedan mätningarna startade. Problemet just nu är att samma stimulansåtgärder som lyft konsumtionen under inledningen på året också har skapat en osund effekt då de har minskat de arbetslösas motivation att ta ett ledigt jobb. Utdelade checkar i kombination med en utökad a-kassa gör att det allt för ofta rent ekonomiskt inte lönar sig för en arbetslös att ta ett erbjudet jobb. Den här snedvridna situationen på jobbmarknaden förväntas dock inte bli långvarig.

Som jämförelse har den europeiska återhämtningen släpat efter till följd av att restriktioner blivit mer långvariga och stödåtgärderna mindre än i USA. En vändpunkt också på den gamla kontinenten ligger dock inte långt borta och regionens tillväxt väntas ta stora kliv när en stor uppdämd europeisk efterfrågan ska mättas. Sammantaget håller en rejäl global konjunkturuppgång på att blomma ut. En tillväxt som dessutom under året successivt kommer växa sig starkare när vaccineringen avancerar i de regioner i övriga världen som idag plågas mest av covid-19.

Samtidigt betyder vändpunkter i konjunkturen ofta att rörelserna i tillgångspriser blir större i och med att förändringar även skapar osäkerhet. I ett kortare perspektiv öppnar en hög börsvärdering för större kurssvängningar ifall investerare skulle bli osäkra på konjunktur- eller ränteutvecklingen. Marknaden befinner sig nu i en period då investerare vill se att bolagens försäljning och vinster lever upp till förväntningarna, vilket gör aktiekursutvecklingen mer avvaktande. En världsekonomi som nästan lika abrupt vänder uppåt som den tidigare vände nedåt innebär även att inflationen väntas stiga. Skillnaden gentemot utvecklingen efter finanskrisen är att den här gången har de nytryckta pengarna inte fastnat i banksystemet. Istället har de extraordinära åtgärderna kanaliserats direkt ut i den reala ekonomin och där skapat en ökad efterfrågan. Det har redan resulterat i stigande priser och ökade inflationsförväntningar. En utveckling som hittills varit tydligast i USA, som till följd av större stimulanser och en snabbare utrullning av vaccin ligger först i konjunkturcykeln av de mogna ekonomierna.  

Den förändrade marknadsinramningen, med stigande inflation och högre långräntor, skapar en ökad osäkerhet. Centralbankerna har dock varit tydliga med att man kommer tillåta en inflation över inflationsmålen under ansenlig tid innan man stramar åt penningpolitiken. Vår bedömning är dessutom att högre inflation och räntor, i ett lite längre perspektiv, inte kommer att utgöra den risk som ibland målas upp. En normalisering av såväl inflation som räntor är efterlängtad eftersom det ökar förutsättningarna för att ekonomierna uthålligt ska kunna fungera bättre.

Vändpunkten i den globala tillväxten innebär även att bolagens utveckling återigen blir konjunkturdriven. Det senaste dryga året har den ekonomiska utvecklingen och därmed bolagens vinstutveckling varit eventdriven till följd av pandemin och inte konjunkturdriven. Vår bedömning är att bolagen nu efterfrågemässigt går in i en lång positiv period. En period där deras vinster kommer att utvecklas väl trots att de måste öka sina kostnader för att kunna möta en växande efterfrågan.  Prognoserna på börsbolagens vinster i år har också successivt höjts. Efter starka bolagsrapporter under våren har prognoserna skruvats upp ytterligare. En bredare och starkare global konjunktur än på många år gör att vi bedömer att vinstestimaten kommer fortsätta höjas under året. Även om prognoshöjningar har gjort värderingen på Stockholmsbörsen mindre utmanande, så är den i ett historiskt perspektiv fortsatt dyr i relation till årets vinster. Vår uppfattning är dock att en stark konjunktur kommer nu att lyfta bolagens vinster. Vi har haft lika utmanande hög värdering på Stockholmsbörsen två gånger tidigare under de senaste knappa tjugo åren. Vid båda tillfällen var det i samband med kriser – finanskrisen och i efterdyningarna av millenium-krisen. Vid båda tillfällen fortsatte den svenska börsen stiga trots att priset var högt i förhållande till prognoserna på börsbolagens vinster. Vad som sedan hände var att bolagen började redovisa vinster som överträffade marknadens förväntningar med sjunkande börsvärderingar som följd. Det är en utveckling som blivit betydligt mer sannolik också denna gång.

Kursutvecklingen under pandemin har varit långt ifrån enhetlig. Sannolikt kommer en förändrad inramning att medföra att många tidigare kursvinnare får det betydligt tuffare framöver i takt med en successiv normalisering i världsekonomin. Här är vår bedömning är att en global konjunkturförbättring framför allt gynnar cykliska bolag, det vill säga bolag vars efterfrågan och vinst styrs av den globala konjunkturen. Därutöver kommer den cykliska industrisektorn också bli vinnare på ökade investeringar i infrastruktur, den gröna omställningen samt en ökad internationell handel. Återgången till ”livet före covid-19” kommer i sin tur att göra många av bolagen i de sektorer som drabbats hårdast av restriktionerna under pandemin till kursmässiga vinnare.

 

Christer Tallbom chefekonom, prognosmakare och omvärldsanalytiker hos Garantum.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER