Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys - Biofrigas, helt rätt i tid med enormt spännande framtid.

Gästanalys - Biofrigas, helt rätt i tid med enormt spännande framtid.

I torsdags var första handelsdag för ett mycket spännande bolag som jag följt ett tag. Biofrigas har utvecklat en produktionsanläggning, som de kallar CryoSep, denna anläggning öppnar upp en stor potentiell marknad av förnybar flytande biogas. Bolagets anläggning skapar ekonomiska förutsättningar för småskalig produktion av biogas, flytande gas är just nu det enda drivmedlet som kan konkurrera med diesel, vilket behövs till tunga transporter.

Biofrigas teknologi och anläggning ger nu en stor grupp verksamheter möjlighet att producera förnybar biogas i flytande form, med snabb återbetalning och hög lönsamhet.

Om bolaget

Biofrigas grundades 2012 och är beläget i Göteborg. Bolaget har utvecklat CryoSep, en prisvärd produktionsanläggning som gör det ekonomiskt hållbart även för småskaliga verksamheter att förvätska och producera det förnybara drivmedlet LBG. Detta har tidigare endast varit tillgängligt för större verksamheter. LBG är enligt många framtidens drivmedel för hållbara transporter, framförallt tung frakt på längre sträckor såväl på land som till havs.

Biogas produceras genom bearbetning av olika typer av organiskt avfall som bryts ner av mikroorganismer utan tillgång till syre. Biogas består i huvudsak av metan och koldioxid samt små mängder svavelväte och vattenånga. Biogas kan produceras från ett stort antal organiska råmaterial som bryts ner av mikrober i en rötkammare. Under denna process bildas den energibärande beståndsdelen metan och rötrest. Rötresten bidrar till den cirkulära ekonomiska effekten av biogasproduktionen, som även kan användas som gödningsmedel och på så vis sluta jordbrukets kretslopp. Med bolagets metod kan man nu producera flytande biogas som är mycket mer hanterbart, eftersom under nedkylningen kondenseras gasen till vätska och krymper minst 600 gånger.

Växthusgasutsläppen minskar, samtidigt som behovet av brytning av fossil fosfor och behovet av utsläpps-intensiv produktion av kväverik handelsgödsel minskar.

Så används Biogas idag

Biogas är ett förnybart och miljövänligt bränsle tillverkat av lokala råvaror, som är lämpligt för en mängd olika användningsområden inklusive fordons- och fartygsbränsle, för el-och värmeproduktion eller som råvara eller processbränsle i industriella processer.

I dagsläget används biogas huvudsakligen som fordonsbränsle eller för el och värmeproduktion. Flytande biogas (LBG) lämpar sig framförallt till transportsektorn och tunga fordon och fartyg, eftersom båda dessa har behov av ett bränsle med högt energiinnehåll. Flytande biogas kan ersätta eller blandas med flytande naturgas (LNG).

När biogas används som fordonsgas erhålls stora reduktioner i utsläpp av kväveoxider, koldioxid och svaveloxider erhållas.

Så produceras biogas

Produktionen sker i första hand via en naturlig process att konvertera organiskt material till energi i en så kallad rötkammare. Det organiska materialet, bestående av vegetabiliska och animaliska biprodukter som gödsel, industriellt och kommersiellt avfall, bioavfall från verksamheter, hushåll och energigrödor, genomgår en fermenteringsprocess där mikrober bryter ner det organiska materialet. Huvudprodukten som bildas i slutskedet av processen är metan (CH4), som kan användas som bärare i en mängd applikationer som t. ex vid framställande av flytande biogas.

Nedbrytningen av det organiska materialet delas upp i fyra olika faser, vilket beskrivs nedan.

Steg 1: Hydrolys, bryts kolhydrater, proteiner och fetter ned till mindre molekyler såsom aminosyror, sockerarter och fettsyror.

Steg 2: Jäsningsprocessen, bryts mellanprodukterna ned ytterligare för att bilda fettsyror och andra karboxylsyror, t. ex smörsyra och propionsyra. Dessutom produceras väte, koldioxid och ättiksyra, vilka är grundelementen för efterföljande produktion av metan.

Steg 3: Nedbrytningsprocessen, blir fettsyrorna till ättiksyra. Därmed är utgångsprodukterna tillgängliga för metanbildning.

Steg 4: Produktion av biogas, denna fas konverteras ättiksyra eller väte och kol till metan. Detta sker i en rötkammare, vilket är ett lufttätt system som anpassats för mikroorganismernas behov med avseende på pH-värde, temperatur och råvarukomposition för att säkerställa en effektiv process.

När det organiska materialet brutits ner och bildat biogas, detta tar mellan 15 – 30 dagar beroende på processtyp och organisk råvara, fångas biogasen upp i en behållare i rötkammarens topp. Biogasen leds därifrån för användning (t. ex uppgradering, värme- eller elproduktion). Figuren beskriver förloppet där det organiska materialet bryts ner och bildar biogas. Dock innehåller denna biogas utöver metan även mindre mängd partiklar, vatten och koldioxid och brukar därför kallas rågas.

Biofrigas uppgraderingsteknik

Rågasen renas för att uppfylla kraven för fordonsgas samt de krav som finns processmässigt för att kunna kondensera metan, denna reningsteknik som i fyra steg renar rågasen från svavelväten, partiklar, vatten och koldioxid.

Därefter kondenseras metanet vid en temperatur på cirka minus 160 °C. Kraven på fordonsbränslekvalitet är lägre ställda än vad förvätskningsprocessen kräver, vilket gör att LBG som produceras i Biofrigas anläggning per automatik uppfyller kvalitetskraven. När biogasen är renad och kondenserad, lagras den i en tank lokalt i väntan transport till kund.

Framtidens sätt att framställa LBG för den stora massan

CryoSep – Biofrigas egenutvecklade teknik möjliggör nu en kommersiellt hållbar och nyckelfärdig lösning för småskalig produktion av LBG. Anläggningens storlek gör den lämplig för lantbruk, mindre reningsverk och livsmedelsindustri, liten nog att rymmas i en 40-fots container.

Fördelen med detta är att den inte klassas som en fast anläggning, vilket underlättar tillståndsprocessen avseende byggnadslov och underlättar finansiering.

Bolagets CrypSep-anläggning har uppnått Proof-of-Concept vilket innebärande att nyckelfunktionerna i anläggningen har verifierats. Just nu pågår tester av den kompletta processen i Bolagets anläggning och testerna pågår under juni och juli för att sedan fortsätta ute på lantbruket i skarp miljö.

Med andra ord löper allt på enligt plan!

Steg1: Partikelrening/avfuktning

Steg 2: Avskiljning av koldioxid

Steg 3: Kondensering till vätska.

Anläggningen kommer efter processverifieringen att vara ett arbetsredskap, både för att ta emot kunder, men även för produktutveckling. Fördelen med mindre anläggning är att Bolaget kommer att kunna flytta runt den till potentiella kunder för att demonstrera och underlätta kommande affärer.

CryoSep-anläggningen tillverkas i Sverige, det är endast verifierade och testade komponenter som kommer att köpas från erkända globala aktörer.

Anläggningarna testas och CE-märks innan leverans. CryoSep-anläggningarna faller under EU Norm 2006/42/EC, Maskindirektivet, och skall därför vara CE-märkta.

Kostnad och produktionskapacitet

En anläggning från Biofrigas levererar cirka 145 ton LBG per år, detta motsvarande cirka två GWh. Anläggningen separerar även ut cirka 220 ton CO2 per år, vilket ger ytterligare en möjlighet till intäkt för brukaren. Utöver detta producerar anläggningen cirka 35 kW värme i form av varmvatten som kan användas till uppvärmning, t. ex av rötkammaren. När den flytande biogasen är färdig hämtar tankstationsoperatörer upp gasen. Biofrigas avser här att agera ombud mellan tankoperatörer och slutkund.

En anläggning kostar mellan 5 och 6 MSEK i inköp, och beräknas vara återbetald redan efter 4 – 6 år. En mycket attraktiv investering med en både trygg och långsiktig avkastning. Det förväntade subventionssystemet som Biogasmarknadsutredningen föreslagit kommer dessutom att förkorta återbetalningstiden ytterligare.

145 ton LBG är cirka 12 ton per månad och 1 kg fordonsgas motsvaras av 1,3l diesel, vilket ger en produktion motsvarande cirka 15 708 liter diesel/mnd.

Marknaden för Naturgas och Biogas

Transporter idag är fortfarande i mycket stor utsträckning beroende av olja. Till exempel använder över 95 procent av samtliga transporter som genomförs inom EU oljebaserade drivmedel och majoriteten av dessa oljebaserade drivmedel är importerade. EU har därför satt höga krav på energisäkerhet och självförsörjning med nya direktiv för fokus på utbyggnad och omvandling av infrastruktur för alternativa drivmedel.

Stort fokus riktas på utbyggnad för komprimerad naturgas och LNG (Liquid Natural Gas). LNG är flytande naturgas och omvandlas från gas till vätska vid minus 163 grader samtidigt som volymen minskas ungefär 600 gånger. Detta gör LNG till ett effektivt drivmedel i framförallt tunga transporter som behöver mycket bränsle i tanken. Genom att EU etablerar fler LNG-stationer drivs utvecklingen mot att förändra infrastrukturen mot naturgas. I strävan att göra EU mer självförsörjande på energi är en naturlig utveckling att successivt ersätta naturgasen (LNG) med inhemskt producerad förnybar biogas (LBG). LBG är en förnybar gas till skillnad från LNG.

Båda produkterna har i stort sett liknande sammansättning – i huvudsak metan. Skillnaden är att naturgas finns lagrad i jordskorpan och har bildats för flera miljoner år sedan medan biogas ingår i kretsloppet, dvs. den framställs nu genom rötning av organiskt material och ger därför inte något nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning.

Biofrigas teknologi och anläggningar är inriktade mot att producera flytande biogas (LBG).

Marknadens utveckling

EU enades under 2018 om ett nytt direktiv om förnybar energi för nästa decennium. Den nya lagstiftningen innehåller det övergripande målet att konsumtionen från förnybara energikällor fram till år 2030 ska uppgå till minst 32 procent av den totala energikonsumtionen.

Direktivet innehåller även en klausul om översyn under 2023 och sektorsspecifika målsättningar, inklusive årliga ökningar på 1,3 procent för användning av förnybar energi inom uppvärmningssektorn och 14 procent för förnybara energikällor inom transportsektorn fram till 2030. Direktivet om förnybar energi kommer att driva på och möjliggöra för storskalig användning av förnybar gas under det kommande decenniet och underlätta för tillgång av förnybar biogas från naturgasnätet.

I Europa utvecklas biogasmarknaden snabbt och EBA (European Biogas Association) indikerar att antalet anläggningar som producerar biogas av rågaskvalitet i Europa uppgår till cirka 18 000st. Antalet europeiska anläggningar har vuxit kraftigt under de senaste åren och marknaden förväntas fortsätta växa under de kommande åren. Tyskland är det land inom Europa som står för den största produktionen med cirka 11 000 biogasanläggningar. Rågasen som produceras i dessa anläggningar används huvudsakligen för elproduktion men det är möjligt att uppgradera och förvätska gasen för att istället producera LBG.

Under 2017/2018 rapporterade 18 europeiska länder produktion av uppgraderad biogas. Antalet biogasanläggningar har sedan 2011 stigit från 187 anläggningar upp till totalt 540 anläggningar 2017.

Antalet biogasanläggningar i Frankrike ökade år 2017 från 44st till att under det tredje kvartalet 2018, uppgå till totalt 67 biogasanläggningar. Frankrike följs av Nederländerna (+13 anläggningar), Danmark (+8 anläggningar) och Storbritannien (+7 anläggningar).

Prisjämförelse

Eftersom drivmedelsformen Biogas innehåller mer energi per kilo än vad diesel och bensin gör innebär det att bränslet räcker längre. Detta gör att vi måste omvandla priset för biogas. För att få fram rätt gällande diesel divideras biogaspriset med 1,3 och för bensin divideras biogaspriset med 1,5.

Marknadspotential för Biofrigas

Biofrigas marknadspotential utgörs i dagsläget enligt styrelsen av följande:

 • Sverige: 2 500st enheter fördelat på jordbruk med mer än 250 kor, reningsverk och naturgasproducenter.
 • Inom EU finns 140 000 jordbruk som är potentiellt intressanta för Biofrigas.

Om samtliga använder en anläggning från Biofrigas skulle det täcka en årsförbrukning av bränsle för cirka två miljoner lastbilar. Marknadspotentialen är enligt styrelsens bedömning omfattande, dels med anledning av att en stor grupp verksamheter ges möjlighet att kunna producera flytande biogas dels för framtidens omställning till förnybara bränslen med hög effektivitet och klimatprestanda.

Patent

Biofrigas Sweden AB har lämnat in en patentansökan avseende ”Method and system for the production of liquid biogas”. Patentet avser att skydda unika egenskaper i bolagets produktionsanläggning för flytande biogas, kallad CryoSep.

https://biofrigas.se/wp-content/uploads/2020/05/Biofrigas-lämnar-in-patentansökan.pdf

Ledning

En viktig del när jag väljer att investera i ett bolag är ledningen och ledningens eget aktieägande i bolaget. Om inte ledningen själv tror på värdeökning av bolaget, varför skall vi som externa investerare?

I Biofrigas har i stort sett samtliga i ledningen ett ägande, dessutom knutet till lock-up avtal. Vilket visar på en långsiktighet och en vilja att skapa ett aktieägarvärde.

Martin Linde – Styrelseledamot sedan augusti 2019

Martin Linde (född 1971) med examen i M.Sc of Economics från Lunds universitet samt en EMBA. Martin har varit VD för livsmedelsbolag såsom Nordic Foodgroup, Abdon Finax, dessutom haft ett flertal ledande befattningar inom sälj/marknad och General Management. Martin varit VD för Arc Aroma samt Styrelseordförande för Acousort, Optifreeze med flera.

Martin Linde äger genom Staffansgården i Trää AB (som han äger till 100 procent) 240 297 aktier.

Utöver detta har Staffansgården i Trää AB tecknat ytterligare 71 334 aktier inför noteringen.

Ole Johansson – Styrelseledamot sedan 2015

Ole Johansson (född 1948) har en M.Sc från Chalmers tekniska högskola. Ole har en bred erfarenhet från internationell affärsverksamhet och finansiering, internationell handel och Venture Capital. Ole har erfarenheter från såväl operativa befattningar som styrelsearbete i både mogna bolag och start-ups. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar, utöver Biofrigas, Geozenit AB (ordförande).

Ole Johansson äger, genom bolaget H.O.S.T. Förvaltning AB, 117 055 aktier i Biofrigas.

Dessutom har H.O.S.T. Förvaltning AB tecknat ytterligare 29 721 aktier inför notering.

Johan Möllerström – Styrelseledamot sedan 2018

Johan Möllerström (född 1967) är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiell teori. Johan har gedigen erfarenhet av internationell tillväxt och var länge VD för Malmberg Water AB som under hans tid växte från en omsättning om 150 MSEK till 500 MSEK. Johan Möllerström är VD på Arc Aroma och styrelseledamot i Noxon AB och i Krinova Science Park i Kristianstad.

Johan Möllerström äger genom J.O. Möllerström Brothers Operation AB 200 000 aktier.

Åsa Burman – styrelseledamot sedan 2016

Åsa Burman (född 1962) har en MSc i kemiteknik från Chalmers. Åsa har jobbat inom energi och processindustrin men även inom hamnvärlden, och har ca 20 års chefserfarenhet i olika roller. Åsa jobbar idag som chef för en samverkansplattform för sjöfartsforskning och innovation, där stort fokus naturligt ligger på bränslefrågan. Åsa var under 2009–2014 VD och projektchef för GoBiGas, ett storskaligt demonstrationsprojekt för förgasning av biobränslen till biogas och dessförinnan vice VD i Göteborgs Hamn med ansvar för bl. a Energihamnen samt Färjor & Kryssning. Åsa har kunskap om biogasens marknadsförutsättningar, befintliga och potentiella kunder och ett nätverk inom området.

Jonas Stålhandske – VD sedan januari 2020

Jonas Stålhandske (född 1970) har en M.Sc i Manufacturing Engineering & Economics från Luleå University of Technology. Jonas har under de senaste 12 åren varit verksam som VD för ett cleantech-bolag inom belysningsbranschen som växte från några hundra tusen kronor till över 100 miljoner i omsättning. Verksamhetsutvecklingen har inneburit att bygga organisation, kartlägga marknader, attrahera kunder, etablera fabriker, ISO-certifiera verksamheter etc. Jonas ar dessförinnan verksam inom Ericsson under 13 år i en rad olika operativa och ledande roller inom tillverkning, produktutveckling, marknadsföring och försäljning.

Jonas äger inför nyemissionen inte några aktier i Bolaget men har tecknat 11 888 aktier inför notering.

Lock-up-avtal

Bolagets huvudägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vilka tillsammans äger cirka 40 procent av Biofrigas, ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering.

Nedanstående parter har sedan december 2019 tecknat så kallade lock-up avtal, vilket innebär att de förbinder sig att behålla åtminstone 90 procent av sina respektive aktieinnehav under de närmaste 12 månaderna räknat från notering på Spotlight Stock market. 

 • Almi Invest AB
 • Bergås Konsult AB
 • Chalmers Ventures AB
 • HOST Förvaltning AB, styrelseledamot Ole Johansson
 • J O Möllerström Brothers AB, styrelseledamot Johan Möllerström
 • Jonas Stålhandske, VD
 • Staffansgården Trää AB, Styrelseordförande Martin Linde
 • TecNet Nordic Syd AB

Konkurrenter

I dagsläget finns inte riktigt några konkurrenter som hanterar samma område som Biofrigas, där fokus är på en låg investering och en småskalig anläggning. De konkurrenter som finns är Cryo Pur, GtS, Wärtsilä, Galileo, CryoStar och Air Liquide som är stora aktörer och inte alls omöjligt skulle kunna vara en intressant partner eller ägare i framtiden. 

Statliga stöd

I och med att staten har tydliga mål med ett fossilfritt Sverige är det inte bara solcellsbranschen som får stöd för att öka implementering av solceller, utan även Biofrigas marknad får omfattande statligt stöd. Bara att räkna samman de större områdena hamnar de statliga stöden på 200 miljoner (Förvätsknings-anläggningar, driver LBG:s klusterkansli, tankstationer och tankutrustning, Biogasinjektion i fartygsbränsle, lastbilar/bussar med LBG-drift).

Det stöd som framöver kommer att vara mest intressant är det som Biogasmarknadsundersökningen föreslagit och som även varit ute på remiss, detta förslag förväntas bli godkänt under hösten och troligen gällande från jan 2021.

Detta investerings- och produktionsstöd för biogasproducenter består av tre delar, gödselgas-, uppgraderings- och förvätskningsstöd och utifrån underlaget bör det avsättas 500 miljoner år 1 och ytterligare 700 miljoner år 2 för att främja investeringar som möjliggör inhemsk produktion av biogas.

Biofrigas har även ansökt om ett stöd från Energimyndigheten avseende ”Verifiering av energiinnovationer”

Framtiden, en liten checklista

För bolaget måste jag säga att framtiden ser extremt positivt ut, det finns en enorm marknad, kunniga medarbetare och en engagerad styrelse. Men framför allt ligger man helt rätt i tid med stort fokus på miljö.

2020

 • Q2: Biofrigas nuvarande pilotanläggning byggs om till kommersiell anläggning av en kontrakterad underleverantör. Denna är i stort sett redan klar - √
 • Q2: Kommersiella anläggning tas i drift i industriell miljö där slutlig systemverifiering sker.
  Sluttest pågår under juni/juli, därefter i skarp miljö efter sommaren -
 • Q3/Q4: Bolaget anställer en processingenjör. Rekryteringsfirma klar och rekrytering/annons påbörjad -
 • Q3/Q4: Biofrigas påbörjar installationen av ny anläggning enligt avtal. Under denna period etableras en försäljningsorganisation för att initialt bearbeta den svenska marknaden.
  Kundens ansökan av investeringsstöd som var en förutsättning för avtal är beviljad -

2021

 • Teknikutvecklingen kommer att vara genomförd och fokus ligger på försäljning/marknadsföring och organisationsuppbyggnad.
 • Biofrigas har som målsättning att sälja ytterligare två anläggningar.
  Bolaget har redan fått förfrågningar och intresset är stort, vilket innebär att 2 enheter är lågt räknat -

2022

 • Biofrigas avser etablera referensanläggningar på den europeiska marknaden med huvudmål Tyskland.
  Bolaget har redan blivit kontaktade av potentiella partners, m.a.o. finns det höga förväntningar - √
 • Bolaget har som målsättning att sälja sex anläggningar under 2022.
  Utifrån kontakt med både Jonas och Martin är detta enligt min bedömning lågt räknat - √

2023

 • Bolaget planerar internationell expansion till strategiska marknader.
 • Biofrigas har som målsättning att sälja tio anläggningar under 2023.
 • Nå en omsättning om cirka 50 MSEK samt nå break-even.

Aktien

Intresset inför notering var väldigt stor, och den del som var öppen för nya aktieägare tecknades till hela 336%. Teckningskursen var satt till attraktiva 4,70 per aktie, och med endast strax under 9 miljoner aktier och en stor del under lock-up blir free-floatdelen i aktien begränsad, detta brukar innebära en positiv utveckling av aktiekursen. Börsvärdet vid introduktionen var satt till 42 Mkr, vilket jag anser vara blygsamt med hänsyn till potential både i Sverige som internationellt, kort tid till betydande intäkter och ett break-even inom ett par år.

Första dag för handel var i torsdags 18 juni och när jag skickade in denna stod kursen i 5,30 (+12,7%), mer än 2 400 000 aktier hade omsatts. Vilket innebär att vid stängning kommer cirka 50% av de 5,3 miljoner aktier som inte är knutna till lock-upavtal omsatts på marknaden första handelsdagen.

Med stor sannolikhet har en del tidiga ägare och teckningsåtagare sålt delar av sitt innehav denna första handelsdag och de har nu hittat nya ägare som har en härlig resa framför sig. Biofrigas har levt ett liv i det dolda och är ett bolag som inte många har hittat ännu. Det är dessa guldkorn som är spännande att hitta i ett tidigt skede. Vilken styrka och ett stort intresse för denna pärla, och detta är bara början.

Marknaden är enorm, man har relativt kort tid till att nå break-even, men det viktigaste av allt är att man har en småskalig produkt med en mycket kort återbetalningstid och en engagerad ledning som är redo att skapa aktieägarvärde. Allt detta på en marknad som har enormt fokus, och där alla vill bidra till en bättre miljö, Biofrigas möjliggör detta med en trygg och säker avkastning, något som garanterat tilltalar bland annat våra kära lantbrukare.

Written by Uniqius, twitter @uniqius

Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

 Författaren ”Uniqius” äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/uniqius

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER