Gästanalys – Chromogenics är en potentiell turnaroundkandidat

Glasteknologibolaget Chromogenics patenterade produktserie Converlight baseras på 20 års forskning vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Converlight-folien reducerar en fastighets energiförbrukning samtidigt som inomhusklimatet förbättras via jämnare temperaturreglering.

Annons

Företaget befinner sig i absoluta slutskedet av färdigställandet av en ny toppmodern produktionsanläggning som gör att man nu tar kontroll över hela produktionskedjan vilket är särskilt relevant givet historiska processrelaterade kvalitetsbesvär kopplade till undermåliga underleverantörer. Driftsättningen är aviserad under juni månad vilken har förutsättningar att radikalt förbättra situationen för både företaget och dess aktieägare.

Bakgrund problemsituation

Som ett Turnaroundcase bör man först söka redogöra för starka skälen till att företaget försatts i en utsatt position. Ingen tvekan ska råda om att en investering i Chromogenics är förknippad med mycket hög risk. Den som investerade 1000 kronor för tre år sedan har idag cirka 23,60 kronor kvar av sin insats vilket motsvarar en värdeminskning på 96,7 procent såvida man inte deltagit i emissioner. Ett utfall som indikerar ett mycket lågt förtroende från aktiemarknaden för Chromogenics och dess ledning.

Ni kan bekanta er med VD och bolagets erbjudande i denna videopresentation från februari 2019. Han tillstår i klippet där att man haft upprepade kvalitetsproblem relaterad till sin underleverantör där produkten inte hållit måttet. Man har pausat beställningar därifrån vilket medfört försenade leveranser till kunder och minskade intäkter. Inklusive emissionen vid IPO 2017 så har bolaget genomfört kapitalanskaffningar för hisnande 421 miljoner kronor. Ställt mot nuvarande börsvärde om 141 miljoner kronor har detta varit en synnerligen svag utveckling. Pengarna har bland annat använts till investeringar i maskinpark med tillhörande extern expertis för utveckling av den samma. Självfallet har även en betydande del av dessa pengar även gått till personalkostnader då man tidigare haft en hög burnrate på kvartalsbasis.

Givet bolagets historik kan inte framtida kapitalanskaffningar uteslutas längre fram om driftsättningen av den nya produktionsanläggningen skulle dra ut på tiden vilket skulle försena tilltänkta intäkter. Man har tydligt visat att man hellre emitterar nya aktier framför lånefinansierade lösningar. Torde dock inte vara aktuellt i år då kapital nyligen anskaffats.

Ägarbild

Ett frågetecken även på denna punkt då insynsägandet enligt är begränsat. Den enda insynspersonen som visar egentlig tilltro till egna bolaget är Styrelseledamot Anders Brännström som utökat sitt innehav med 2,2 miljoner aktier under första kvartalet i samband med emissionen och han satt på totalt 4,3 miljoner aktier vid avstämningen i mars i år. VD äger endast 415 000 aktier och Styrelseordförande Johan Hedin innehar 245 000 aktier. Därtill äger Styrelseledamot Clas-Göran Granqvist 144 304 aktier. I min ägarförteckning kan jag dessvärre inte se när de köpt sina respektive aktier men vi kan utgå från en väsentligt högre nivå i vilket fall. Finner inget ägande hos övriga styrelseledamöter. Två optionsprogram finns men inget av dessa bedöms relevanta då eventuella aktiers lösenpris ligger mycket långt ovanför dagens kursnivåer. Negativt då incitament för hårt arbete kan saknas samtidigt som klarheten i denna punkt är positiv då ljusskygga och svårtolkade incitamentsprogram kan inverka starkt belastande för aktien om nyckelpersoner ges alltför billiga aktier så helt neutralt i detta fall.

Enda institutionella ägandet som syns till är en post om 2 821 376 aktier på SPP Fonder. I övrigt noteras att två enskilda privatinvesterare stod ut starkt under det första kvartalet gällande säljflödet vilket blir präglande i en illikvid aktie som Chromogenics. Den ena av dessa har nu enligt ägarförteckning jag tagit del av helt stängt sin position om 4,3 miljoner aktier medan vid en storägare avyttrade 6,4 miljoner aktier i Q1 och hade 11,9 miljoner aktier kvar vid avstämning 31/3. Notabelt att vederbörande med mycket stor sannolikhet handlat via Nordnet då den banken varit mycket dominant på säljsidan under kvartalet.

Spekulativt från min sida men noterar att ytterligare 7,2 miljoner aktier nettosålts in i marknaden via Nordnet under perioden 1:a april till 29:e maj vilket sannolikt innebär att den kvarvarande aktören helt avvecklar sin position som då skulle kunna innebära att runt 4 miljoner aktier till ett dagsvärde runt 1 miljon kronor återstår för marknaden att köpa upp om min teori stämmer. Tidpunkten när denna aktör helt stänger sin position är mycket intressant då man tidigare sålt direkt in i marknaden med kurspress som följd. Med tanke på att aktier för 3,6 miljoner kronor omsattes i fredags kan denna process gå snabbt.

Vill här starkt betona att ingen värdering läggs i enskilda säljares eller köpares investeringsbeslut. Alla är fullt fria att agera efter egen övertygelse. Det enda jag söker utmåla under denna sekvens är aktiens fortsatta förutsättning för upp eller nedgång. Min egen subjektiva bild av ägarbilden är att Chromogenics har en svag ägarstruktur med lågt insynsägande. Givet den svaga kursutvecklingen är detta förväntat. Positivt att ett par dedikerade storsäljare vid avstämningen samlat gått ner från 22,5 miljoner till 11,9 miljoner aktier. 

Vad talar för Chromogenics?

# Den mest emotsedda informationspunkten i närtid för aktien är för mig när man meddelar att produktionsanläggningen med de nya Sputtringsmaskinerna samt Test- och Utvecklingsmaskiner tas i drift vilket aviseras innan semesterperioden i VD-ordet i Q1-rapporten 14:e maj. Lyckas detta så har man kontroll över hela produktionskedjan och kan då avsluta relationen till en osäker underleverantör som både haft svårt möta kvalitetskrav och tidsfönster. Avgörande för bolagets existens att man här adresserar de tidigare kvalitetsproblemen med en lösning.

# I tider där hållbarhetsfrågan rankar allt högre på dagordningen ser jag en tydlig plats på marknaden för Chromogenics Converlight-serie som möjliggör stora besparingar i energiförbrukning samtidigt som fastighetens inomhusklimat förbättras via avskärmning av solstrålning under varma perioder samtidigt som den samma släpps in under kalla månader.

# Bolaget är förhållandevis lågt skuldsatt då man historiskt vid upprepade gånger istället vänt sig till aktieägarna för nytt kapital så snart detta behövts. Detta har medfört att det är gamla ägare som fått stå för notan för den nya påkostade produktionsanläggningen vars materialkostnad torde ligga någonstans runt aktuellt börsvärde. Även om det är negativt för befintliga ägare så är förhållningen positiv för mig som nytillkommen investerare.

# Bolaget säger sig erhålla dagliga förfrågningar om Converlight från kundsidan varför jag utgår från att en uppdämd efterfrågan kundsidan föreligger så snart man kan inleda produktionen. Läser situationen som att kunderna med intresse följer framväxten av den nya produktionsanläggningen. I dagsläget saknas däremot möjlighet att möta efterfrågan efter att man avbrutit leveranserna av elektrokrom folie från sin tidigare underleverantör som alltså är grund till kvalitetsproblemen som eroderat börsvärdet.

# Enkelheten att montera Converlight i kombination med förbättrad inomhusmiljö tillsammans med sänkta driftkostnader torde intressera åtskilliga kommersiella fastighetsägare.

# Chromogenics Converlight-folie levereras som en rulle vilket gör den mycket attraktiv i transportsituationer jämfört med företagets konkurrenter där tunga glanspartier ger dyra frakter.

# Den utskällda ledningen förtjänar faktiskt beröm för snabbt och rådigt agerande när efterfrågan föll brant initialt i samband med Coronakrisens utbrott. Man har dels sagt upp personal men även vaket utnyttjat statens förmånliga möjlighet att permittera personal. I Q1-rapporten meddelas att 70 procent av personalen permitterats till 40 procent. Utgår därmed från att endast relevant personal för produktionsanläggningens färdigställande arbetar fulltid därmed vilket innebär att man sparar stora pengar på månadsbasis. Kan även tänka mig att viss säljpersonal arbetar som vanligt.

# Även om företrädesemissionen i mars ej blev fulltecknad så fylldes ändå kassan på med drygt 60 miljoner kronor efter emissionskostnader. Ska dock sägas att en del av denna summa öronmärkts för färdigställande av Sputtringsmaskinerna. Dessutom kan det bli aktuellt att lösa ett villkorslån från Energimyndigheten om 9 miljoner kronor såvida detta inte omförhandlas. Taxerar att kassan fyllts på med mellan 35-40 miljoner kronor således vilket tillsammans med besparingsprogrammet bör ha säkrat finansieringen året ut. Förhoppningsvis kan driften komma igång som beräknat vilket då för med sig snabbare och säkrare leveranser, välkomna intäktsökningar, förbättrade marginaler och framför allt en högre produktkvalitet.

# Positivt att omsättningen i aktien vaknat till liv senaste veckan där i genomsnittsvolymen legat på hela 7 miljoner aktier att jämföra med snittet tidigare i år där dagssnittet legat strax under 1,9 miljoner aktier per dag. Köpintresset har börjat tillta för denna tidigare utbombade aktie.

Slutsats

Basecase: Här söker sig aktien mot nivån 0,25 kronor där en företrädesemission sjösattes i mars månad vilken skapade ett hastigt kursfall. Tänkbart att motstånd uppkommer runt denna nivån

Bullcase: I detta ska aktien upp till nivåerna innan aviseringen av emissionen då den handlades runt 0,45 kronor vilket inte känns orimligt om intrimningen av den nya produktionsanläggningen fortlöper enligt plan. VD antyder att beställningar snarare fördröjts än sagts upp vilket talar för en snabb uppgång i orderboken om driftsättningen kommuniceras ut.

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

Författaren ”Travtipset” äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/travtipsetinfo

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser