Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys – Stor potential finns i Nordic Iron Ore

Gästanalys – Stor potential finns i Nordic Iron Ore

Sverige är en föregångsnation inom modern gruvdrift – en höglönsam basindustri. Nordic Iron Ore är ett Svenskt bolag med exceptionella förutsättningar och förfogar idag över en gigantisk malmkropp som står redo att utvinnas med modern teknik med miljöhänsyn.

  • En av världens största obearbetade fyndigheter
  • Historiskt bevisad högvärdig malm
  • Bra logistik och infrastruktur finns på plats
  • Uppvärdering är mycket väl befogad
  • Järnmalmspriserna har höga historiska nivåer

Sveriges flaggskepp LKAB är en kassako och motor i den Svenska gruvindustrin och nyckeln till dess internationella framgångssaga bottnar i den exceptionellt höga malmkvaliteten – som inte finns i stora mängder på andra brytbara platser i världen. Hög procentuell malmhalt och låg förekomst av miljöskadliga ämnen främst svavel – en bättre och billigare produkt för slutkunderna. Samma höga kvalitet av malm finns tillgänglig i Bergslagen i Dalarna – ett historiskt område i Sverige med gruvvänliga traditioner.

Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospekteringsbolag bildat 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i Blöberget och Håksberg samt genomföra prospektering och undersöka den eventuella mellanliggande expansionspotentialen i Väsmanfältet, tillsammans Ludvika gruvor, i södra Dalarna. Nordic Iron Ore har projekt i området kallas Blötberget samt Håksberg och dessa är sk Brownfield-gruvor, vilket innebär att det är en tidigare nedlagd gruva.

Citat: ”Nordic Iron Ore har sedan starten 2008 etablerat en portfölj undersökningstillstånd för järnmalmsfyndigheter i Bergslagen där gruvbrytning skett sedan 1500-talet. I både Blötberget och Håksberg har gruvdrift pågått fram till 1979 då den dåvarande ägaren, SSAB, stängde gruvorna. Dessa var vid denna tidpunkt inte utbrutna utan verksamheten lades ned på grund av låga malmpriser samt bristande effektivitet och lönsamhet.”.

Bild: LKAB:s tidigare verksamhet ser man spår av fortfarande. Källa: Egen bild 2020-06

Totalt kontrollerar Nordic Iron Ore kända och indikerade mineraltillgångar om 80,2 miljoner ton (med en järnhalt på 36,4 – 41,9 procent) samt antagna mineraltillgångar om 102,9 miljoner ton (med en järnhalt på 33,5 – 38,4 procent) enligt JORC standard. Det finns huvudsakligen fyra typer av järnmalmsprodukter; slig, sinter, pellets och styckemalm. Slig används vid tillverkning av sinter och pellets vilka sedan går in i masugnsprocessen. Styckemalm kan användas direkt i masugnsprocessen utan vidare förädling. Bolaget kommer i första hand att producera finslig, vilket är en finkornig sligprodukt med omkring 69 procent järnhalt, för leverans till stålindustrin i Europa, Mellanöstern och Kina.

Bolaget har beviljats miljötillstånd för verksamheten i gruvorna Blötberget och Håksberg samt för anrikningsverket och järnvägsterminal i Skeppsmora av Mark- och miljödomstolen. NIO har påvisat att det finns utvinningsbar malm i stor omfattning vilket är bakgrunden till bolaget. Så långt allt väl, så långt ett bra gruvprojekt. Den därtill kommande riktigt stora uppsidan är påvisandet av den stora magnetiska anomalin som uppmätts utöver, under den intilliggande stora sjön Väsman precis invid där Ludvika ligger. Provborrningar och mätningar har gjorts och resultaten är lovande. Tanken svindlar när man ser den stora utbredningen – detta indikerar att det är en av de största sammanhängande järnmalmskropparna som påvisats efter andra världskriget. Det tål att upprepas – sannolikt den största påvisade fyndigheten efter andra världskriget, det är riktigt stort.

Bild: Nordic Iron Ore ligger i mellersta Sverige med 100 km till Västerås och 220 km till Stockholm

Projektmässigt ligger denna malmkropp diagonalt från det befintliga Blötbergsprojekt i riktning mot en annan nedlagd gruva kallad Håksberg. Det torrpumpas och förbereds samt projekteras för anrikningsverk och planerna har redan pågått under en längre tid. Som bekant fodrar gruvdrift en stor mängd kapital samt tidsåtgång och utan tvekan är kapitalbehovet kopplat till den uppdragsanalys som Nordea gjorde under hösten 2019, på engelska vilken denna uppdaterades alldeles nyligen 2020-06-02 (https://nordicironore.se/wp-content/uploads/2020/06/nordic-iron-ore_commissioned_research_020620.pdf).

Bild: Håksbergsgruvans fastighet ligger precis invid järnvägen. Källa: Eget foto 2020-06

Bild: Tornet står ovanför gruvhålet i Blötberget, kallat lave. Källa: Eget foto 2020-06

Bild: Blötberget har goda förutsättningar att snabbt utöka. Källa: Eget foto 2020-06

Den erfarna ledningen uppges uppvakta internationella investerare, sannolikheten är god att man för dialoger med intressenter som utvärderar den begynnande aktiviteten. Om man ser på CV:na för ledningen inser man att kunskap och nätverk finns på plats för att förverkliga NIO:s visioner. https://nordicironore.se/investerare/bolagsstyrning/ledning/

NIO har en finansiellt inriktad VD Lennart Eliasson med bakgrund som” auktoriserad revisor inom KPMGspecialist inom finansiell analys och värderingsfrågor. Lennart har därefter under tio år arbetat som rådgivare främst avseende anskaffning av riskkapital och marknadsnoteringar”.

I övrigt ser vi lämpliga bakgrunder och nätverk i Markus Karlsson, projektdirektör som beskrivs: Markus Karlsson har mer än 25 års erfarenhet av gruvutveckling och gruvdrift från bolag såsom LKAB, Northland Resources, Arcelor Mittal, Northern Iron och Newcrest Mining Ltd.

Hans Thorshag är Teknisk Direktör: ”mer än 35 års erfarenhet från gruvbranschen som projektledare, produktionsledare och gruvspecialist i bolag som LKAB, Boliden, Midroc Gold och Lundin Mining. Han är även utsedd som Kvalificerad Person enligt SveMins regelverk”

Inom nätverket internationellt är Paul Marsden en viktig person. Han är även långväga i bolaget. ”Paul Marsden har sedan november 2011 arbetat som teknisk försäljnings- och marknadschef i bolaget och hade dessförinnan under fem år olika chefsbefattningar inom Northland Resources, bl a som VP Business Development.

Dessförinnan har Paul Marsden under nästan 30 år varit anlitad som konsult inom den internationella gruv-, järn- och stålindustrin, däribland närmare 27 år med Corus Consulting (tidigare British Steel Consultants Ltd). Paul Marsdens senaste position inom Corus Consulting, som projektledare, innefattade bland annat ansvar för förstudier och global marknadsföring av järnmalm. Paul Marsden är även utsedd som Kvalificerad Person enligt The Institute of Metals, Minerals and Mining (IOM3) och dess regelverk.”

Bild: Järnvägen är väl utbyggd som del av logistiklösningen Källa: openmaps

Logistiken är viktig del av varje gruvprojekt och Nordic Iron Ores projekt ligger i nära geografisk belägenhet till befintlig utbyggd järnväg. NIO avser bygga ett anrikningsverk precis intill denna järnväg. Spendrups i den mycket näraliggande orten Grängesberg med sin huvudanläggning samt ABB (numera även Hitachi Heavy Industries) har stor verksamhet i Ludvika nyttjar idag denna kapacitet och det finns utrymme till logistiska lösningar utan ytterligare extremt stora investeringar.

Järnmalmspriset, den enskilt viktigaste faktorn, befinner sig i en stark långsiktig upptrend och är skrivande stund över $100 / ton. Ser man på en 5 årsgraf över spotpriset ser man att priserna återvänt till höga nivåer. Detta är en stark drivkraft för investeringar och öppningar av nya gruvor. Under 2019 toppade priserna på runt $120 / ton och gick nyligen starkt rakt igenom 2017 års toppnivåer och fortsatte vidare upp.

Sammanfattningsvis; NIO har priserna i ryggen, detta kombinerat med historiskt låga räntekostnader som ger goda förutsättningar för extern finansiering. Hur denna finansiering kommer se ut är upp till bolaget att lösa vilket man jobbar med.

Källa: https://markets.businessinsider.com/commodities/iron-ore-price

NIO gjorde under 2019 en beställning av en DCF analys utförd av Nordea, och den uppdaterades alldeles nyligen. Intressant är att Nordea-analysen indikerar i denna DCF ett prisintervall för NIO aktien runt 3—12 kr / aktie. Analysen är gjord på engelska och bolaget skall utan tvekan ha denna som del av ett underlag för en internationellt sammansatt finansieringslösning. Det indikeras även av ledningens tidigare erfarenheter.

Aktien – och genomförd nyemission på 9 kronor (!)

Jämförelsen med dagens kursnivåer runt 2 kr ger Risk/Reward bedömningen en god potential. Aktien ser extremt attraktiv ut särskilt som aktien uppmärksammas bland investerare för denna status. En målbild om konservativ kursnivå om 4 kr är högst befogad i närtid, skulle bolaget indikera ytterligare framgångar är en prisnivå om ca 5--8 kr en realistisk möjlighet på en tidsram om ca 3-4 månader.

Bolaget har nyligen beslutat om att genomföra konvertering av ett mindre utestående lån om ca 8 mkr till aktier. Teckningsdatum är nu den 11 juni 2020.

Citat ”Den fulla konverteringen till aktier innebär att antalet aktier i ökar med 885 834 från 30 369 470 till 31 255 304”. https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/nordic-iron-ore-ab-beslutar-om-konvertering-av-utestaende-lan,c3132438

Detta motsvarar en kurs på 9,02 kr (!!) Om ägarna – idag- accepterar det då har vi en markant felprisättning publikt. En riktigt bra trigger för uppvärdering är min slutsats

Ett bolagsvärde som är idag alltså ca 61,5 mkr – synnerligen lågt enligt min bedömning.

Skriven av Xprezz, twitter @xprezz

Disclaimer:
Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde.

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

Författaren ”Xprezz” äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/xprezz

Ytterligare web resurser

https://www.dt.se/taggat/Nordic%20Iron%20Ore,%20NIO

Artiklar om Nordic Iron Ore i lokalpressen Dalarnas Tidningar

https://www.dt.se/artikel/nordic-iron-ore-glads-over-utokat-tillstand-i-blotberget-antligen

Senaste artikel i DT.se

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1002582/FULLTEXT01.pdf

Quantitative analysis of iron ore prices

L. Wårell, Luleå University of Technology, SWE

https://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/report_mapping_resource_prices.pdf

Mapping resource prices: the past and the future Final report Client: European Commission - DG Environment (ENV.G.1/FRA/20410/0044) Rotterdam, 25 October 2012

https://tradingeconomics.com/commodity/iron-ore

Prisanalyser och prognoser

Iron ore prices refer to Iron Ore Fine China Import 63.5 percent grade Spot Cost and Freight for the delivery at the Chinese port of Tianjin. Is used to make steel for infrastructure and other construction projects. The biggest producers of iron ore are China, Australia and Brazil. Others include India, Russia, Ukraine and South Africa.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER