Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys - Xintela – Forskning i framkant

Gästanalys Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Introduktion

2013 byggde Xintela upp sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på att utveckla stamcellsprodukter för reparation av skadat ledbrosk. 2014 inleddes ett forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla behandling av vissa hjärntumörer. 

Xintela har en bred och stark patentportfölj som innefattar över 50 godkända patent på viktiga marknader som Australien, Europa, USA, Kanada och Japan.

Nyckeln i Xintelas verksamhet är bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk. XINMARK®-teknologin gör det också möjligt att detektera vissa tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt.

En viktig del av Xintelas affärsstrategi är att samarbeta med ledande forskargrupper och andra bolag. Genom dessa samarbeten kan Xintela skapa intresse för bolagets teknologiplattform, och även möjlighet att erhålla intäkter via licensering. Xintela har redan inlett ett flertal nationella och internationella samarbeten med aktörer verksamma inom regenerativ medicin och cancer.

Projektportfölj

Cellterapi

Inom området cellterapi har Xintela utvecklat stamcellsplattformen XSTEM®.
Bolagets första cellterapiprodukt är XSTEM-OA för behandling av ledsjukdomen artros.
Bolaget har genomfört en preklinisk studie på hästar med artros och har visat säkerhet, samt att de minskar nedbrytning av brosk och ben efter en broskskada.

Därtill har Xintela även fått positiv respons från Läkemedelsverket att starta en klinisk fasI/II studie på patienter med knäartros som planeras under 2021.

Produktionen av XTSEM-OA kommer att ske i bolaget egna GMP-förberedda anläggning som är byggd i direkt anslutning till Xintelas laboratorielokaler.

Xintela planerar att utveckla ytterligare stamcellsprodukter för andra ortopediska indikationer från XSTEM®.

Xintelas markörteknologi används även för att selektera och kvalitetssäkra stamceller från djur med fokus på stamcellsbehandling av hästar och hundar. Bolagets strategi är att ingå partnerskap för utveckling och kommersialisering av stamceller för veterinärmedicinsk användning och att Xintela ska producera stamcellsprodukterna i den egna GMP-förberedda anläggningen.

BONUS: En stor bonus är att Xintela tilldelades i maj 2020 ett bidrag från Vinnova för att utvärdera XSTEM® i en preklinisk modell för behandling av svårt lungsjuka covid-19 patienter, vilket kommer ske under 2020.

Onkologi

Inom onkologi utvecklar det helägda dotterbolaget Targinta målsökande antikroppar för behandling av aggressiva cancerformer som hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer.

Xintela har påvisat positiva prekliniska resultat i djurmodeller.

Under 2020 fortsätter arbetet det prekliniska arbetet att välja optimala antikroppar och fastställa antikropparnas verkningsmekanismer samt att landa en samarbetspartner/licenstagare för kliniskt utvecklingsarbete och kommersialisering. Xintela utvärderar även antikropparna för andra cancertyper.

Marknad

Cellterapi - Artros

Den globala marknaden för artros drivs främst av en åldrande befolkning, samt en signifikant ökning av övervikt. Artros kan också drabba unga och medelålders individer.

Marknaden för läkemedelsbehandling av artros uppskattades uppgå till 6,8 miljarder USD i 2019 och väntas växa med cirka 8% årligen till och med 2024 då marknaden uppskattningsvis värderas till 10,1 miljarder USD. 

Onkologi – Aggressiv Cancer

Det globala marknadsvärdet 2024 för behandling av glioblastom har beräknats till cirka 3,3 miljarder USD och förväntas öka när bättre behandling finns tillgängligt.

Det globala marknadsvärdet för trippelnegativ bröstcancer beräknas globalt uppgå till cirka 13 miljarder USD år 2028 och drivs främst av en bred pipeline utav nya behandlingsmetoder.

Finanser

Kassan är välfylld efter en nyligen genomförd emission där ledande befattningshavare var med i emissionen. Totalt inbringade emissionen cirka 40,5 MSEK före kostnader.

 • 14 731 201 units, motsvarande 96 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter.
 • Återstående 564 578 units har tilldelats de som tecknat units utan stöd av uniträtter och som hade tecknat units med stöd av uniträtter.
 • Därtill har det mottagits anmälningar om teckning utan stöd av uniträtter motsvarande 29 239 437 units eller circa 70,2 MSEK.
 • Teckningsgraden uppgick till 291 procent.
 • Styrelsen har således även beslutat om att utnyttja Utökningsoptionen om ytterligare 1 458 333 units.
 • Genom Företrädesemissionen och Utökningsoptionen emitteras sammanlagt 16 754 112 units och Bolaget tillförs cirka 40,5 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
 • Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk.

En stor bonus i Xintela jämfört med andra bio- och medtech bolag är att VD och grundare Evy Lundgren-Åkerlund äger en stor del av bolaget med cirka 4 miljoner aktier.

Framtidsutsikter

Under verksamhetsåret 2020 är Xintelas fokus riktat på följande:

 • Erhålla tillverkningstillstånd från Läkemedelesverket för produktion av XSTEM®för kliniska studier
 • Förbereda klinisk fas I/II-studie för behandling av artros med XSTEM-OA
 • Utvärdera XSTEM® i preklinisk ARDS-studie för behandling av covid-19 patienter
 • Ingå samarbetsavtal med veterinärmedicinskt bolag för utveckling och kommersialisering av stamcellsterapi för djur
 • Preklinisk utvärdering av Xintelas målsökande antikroppar för behandling av aggressiva tumörer
 • Ingo samarbetsavtal/utlicensiering av Xintelas onkologiprojekt och terapeutiska antikroppar för behandling av aggressiva tumörer 
 • Möjlig avknoppning av Targinta AB för separat utveckling och kapitalisering av onkologiverksamheten 


Slutsats

Jag tror Xintela har något stort på gång med 25 års forskning och utveckling av XINMARK®-teknologin. Min personliga tro är att stamcellsterapi kommer bli det nya normala inom några år med den hastighet som vi ser i utvecklingen och då ligger Xintela helt rätt i tiden.

Stora genombrott tar tid, men är du först på plats och har gjort din hemläxa finns det en enormt stor uppsida. 

Med välfylld kassa, stark ledning, ett hett forskningsområde och starka framtidsutsikter väljer jag att tro på Xintela. 
 

Referenser

https://assets.website-files.com/5698be9fca4d982307884573/5f08268f90d6ac321156f3d5_Xintela_SvD_200627Final.pdf

http://xintela.se/pressmeddelanden/xintelas-fullt-garanterade-foretradesemission-av-units-kraftigt-overtecknad-utnyttjar-utokningsoptionen

https://assets.website-files.com/5698be9fca4d982307884573/5ef1ed0db3d65b75eddeb571_Xintela%20AB%20(publ)%20-%20Prospekt.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=UE5DIoWPbmc&feature=youtu.be&t=5578

https://www.youtube.com/watch?v=XJw-OEm3v_Q

http://xintela.se/om-xintela#om-bolaget

http://xintela.se/teknologi#XACT

 

Disclaimer

Jag äger aktier i bolaget ifråga och rekommenderar alla att granska uppgifterina i denna text. Denna text skall ej ses som en köp- eller säljrekommendation.

 

Maradona Lahdo 

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER