I SAMARBETE MED ARCHELON NATURAL RESOURCES
Bildkälla: Stockfoto

Möjlighet att investera i Archelon Natural Resources

emission Styrelsen för Archelon Natural Resources ser Goldore som den av ANR ́s tillgångar som har bäst förutsättningar till gynnsam värdestegring inom överskådlig tid.

 ANR genomför Företrädesemissionen för att med kapitaltillskottet tillskjuta medel till framför allt dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) för att upparbeta och förädla de undersökningstillstånd som Goldore beviljats. Den planerade utvecklingen av Goldores tillgångar är kapitalkrävande. För att ytterligare öka Goldores tillgångsmassa har Goldore 20 september 2021 ingått ett avtal rörande förvärv av samtliga aktier i Arc Mining AB (”Arc Mining”). Arc Mining innehar bearbetningskoncessionen Gladhammar K Nr. 1 vilken tillför Goldore ett projekt med hög mognadsgrad och goda ekonomiska förutsättningar som rejält kan höja värdet av Bolagets aktieinnehav i Goldore. Transaktionen förutsätter godkännande av Goldores extra bolagsstämma att hållas 22 oktober 2021. Därtill sker också diskussioner avseende Goldores eventuella förvärv av ett eller flera ytterligare externa gruvprojekt med högre mo gnadsgrad och associerade höga potentiella värden. På sikt avses Goldore särnoteras. Utöver satsningen på Goldore skall ANR även i egen regi initiera nya Natural Resources projekt.

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare och investerare,
Archelon Natural Resources AB (publ) (“ANR” eller “Bolaget”) bildades som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (”Archelon”) i april 2021 efter att Archelon beslutat att genomföra ett omvänt förvärv av Qlosr AB. Innan det omvända förvärvet genomfördes överfördes Archelons hela dåvarande verksamhet och tillgångar till ANR. Därefter delades Archelons hela aktieinnehav i ANR ut till Archelons aktieägare. Archelons aktieägare behöll på så vis sina aktier i Archelon som namnändrades till Qlosr Group AB (publ) och erhöll samtidigt, pro rata, nya aktier i ANR där Archelons tidigare verksamhet numera bedrivs. ANR listades den 18 juni 2021 på NGM Nordic SME.

ANR som nu har axlat Archelons mantel skall fokusera verksamheten på att öka värdet på utvalda delar av Bolagets existerande tillgångar i form av projekt och ägarandelar i andra företag. Därutöver skall ANR fortsätta arbetet med att identifiera nya projekt inom verksamhetsområdet ”Natural Resources”, projekt som byggs upp från grunden i syfte att skapa nya värden för Bolagets aktieägare.

Bland ANR ́s tillgångar finns det till ca 90 procent ägda dotterbolaget Goldore. Goldore innehar ett stort antal undersökningstillstånd i Sverige avseende bas- och ädelmetaller, industrimineral samt även diamant. Förutsatt att bolagsstämman i Goldore 22 oktober 2021 godkänner Goldores förvärv av Arc Mining och därmed indirekt förvärvet av bearbetningskoncessionen Gladhammar, tillförs Goldore ett guldprojekt med hög mognadsgrad och goda ekonomiska förutsättningar. Förutsatt att förvärvet av Arc Mining godkänns på Goldores extra bolagsstämma 22 oktober 2021 kommer Bolagets ägarandel i Goldore uppgå till strax under 30 procent.

ANR ́s styrelse ser Goldore som den av ANR ́s tillgångar som har bäst förutsättningar till gynnsam värdestegring inom överskådlig tid. ANR har därför för avsikt att prioritera Goldore och tillskjuta Goldore resurser i form av tidskrävande insatser och kapital. ANR planerar även att söka tillföra Goldore ytterligare externa gruvprojekt som nått en tillräckligt hög mognadsgrad med tillhörande hög potential.

Jag hälsar dig välkommen att deltaga i emissionen.

Tore Hallberg, VD i Archelon Natural Resources AB (publ)

Villkor: För varje A-aktie innehavd på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 erhålls en (1) uniträtt av serie A. En (1) uniträtt av serie A ger rätt att teckna en (1) ny Unit av serie A i enlighet med villkoren i Memorandumet. Varje Unit av serie A består av en (1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 A.
För varje B-aktie innehavd på avstämningsdagen den 5 oktober 2021 erhålls en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B ger rätt att teckna en (1) ny Unit av serie B i enlighet med villkoren i Memorandumet. Varje Unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B.
Teckningskurs: 0,02 SEK per unit (oavsett serie), vilket motsvarar 0,02 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Emissionsvolym: 9 169 817,06 SEK
Antal units i Erbjudandet: 458 490 853 stycken varav högst 11 896 313 Units av serie A och högst 446 594 540 Units av serie B.
Teckningsperiod: 7 oktober 2021 – 21 oktober 2021
Avstämningsdag: 5 oktober 2021
Handel med uniträtter: 7 oktober 2021 – 18 oktober 2021
Handel med BTU: 7 oktober 2021 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

 

Hemsida Teckna via Mangold Memorandum

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Archelon Natural Resources. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER