Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Camilla Sandberg, VD för emissionsaktuella Miris Holding

Intervju med Camilla Sandberg, VD för emissionsaktuella Miris Holding

Miris Holding genomförde tidigare i år en mycket lyckad nyemission som blev kraftigt övertecknad. Bolaget är utvecklare, producerar, marknadsför och säljer ett instrument för mjölkanalys. Efter att på ett föredömligt sätt ha hanterat en del oväntade svårigheter under året är Miris Holding nu redo för expansion med USA. I denna emissionsintervju träffar Börsvärlden vd  Camilla Sandberg som berättar om företaget, framtidsplanerna och investeringserbjudandet.

Hej Camilla! Vi börjar med att ge våra aktieintresserade läsare en bild av dig som relativt nytillträdd VD på Miris Holding. Kan du berätta lite kort om dig själv, din bakgrund och om hur det kom sig att du blev VD på Miris Holding?

– Jag har tjugo års erfarenhet inom Life Science, har en MSc examen i toxikologi från universitetet i Oslo och ekonomistudier från BI, Oslo. Mitt arbete har alltid haft ett kommersiellt fokus och jag har jobbat huvudsakligen inom marknadsföring, affärsutveckling, strategi och försäljning där jag ofta har samordnat olika projekt och aktiviteter för att behålla ett tydligt fokus. Att bli VD för Miris är spännande och inspirerande då det ger mig möjlighet att arbeta med bolags alla frågor.

– Genom min karriär har intresset och engagemanget för att förbättra hälsovården, att jobba fram medicinska lösningar som kan förbättra tillvaron för patienter och sänka kostnader inom vården, varit en viktig drivkraft.

– Områden som cellterapi och regenerativ medicin har genom alla år varit områden där jag har jobbat och engagerat mig starkt. Inom dessa områden har jag byggt en kunskap och erfarenhet att introducera nya och etablerade produkter (consumables och instrument) till både nya och etablerade forsknings- och reglerade marknader globalt. Jag känner ett stort engagemang i att vara med att förbättra möjlighet för överlevnad och bra tillväxt för förtidig födda barn. Jag vill föra Miris till den tongivande plats bolaget har möjlighet att få inom området individuell nutrition för tidigt födda barn.

Nästa standardfråga. Vad gör Miris Holding? Kan du kort berätta om företagets verksamhet och produkter?

– Miris Holding AB (publ) är sedan 2006 noterat på Aktietorget. Miris Holding är modern i en liten koncern med 3 st helägda döttrar, där Miris AB är det rörelsedrivande bolaget. LOSAB och Miris India har ingen nämnvärd verksamhet idag.

– Det rörelsedrivande bolaget, Miris AB, utvecklare, producerar, marknadsför och säljer ett instrument för mjölkanalys. Tekniken är känd sedan 1976 då Foss byggde sitt första mid-IR instrument för analys av mejerimjölk.

– Miris har patent i flera länder som skyddar den speciella teknik som Miris har utvecklat.

– Huvudprodukten är analysinstrumentet (Human Milk Analyser och Dairy Milk Analyser) och tillkommande provberedningsprodukter samt kontrollösningar av olika slag. Bolaget säljer sina produkter på en global marknad och finns idag på alla kontinenter. Ett mål, sedan juni 2016 när lämnade in sin ansökan till FDA, är att få tillgång till den stora och viktiga amerikanska marknaden.

miris_bild_artikelarkiv

Under vårt inledande samtal kommer vi snabbt in på viktigheten att bygga varumärke och säljorganisation. hur ser er strategi ut för att lyckas inom dessa viktiga områden?

– Det är oerhört viktigt att Miris känner sina kunder och deras behov. Detta kan bolaget bara göra genom att finnas i direkt kontakt med kunderna. Med direktförsäljning ökar marginalerna på försäljningen. Miris får även viktig input till bolagets långsiktiga strategiska planering för produktportfölj och applikationsarbete.

– Samtidigt är det viktigt att säkerställa att Miris når ut till alla värdens hörn där behov finns. Miris kommer därför även att fortsätta arbeta med regionala och lokala distributörer där det är lämpligt.

– Det är också oerhört viktigt att våra kunder vet vem vi är och känner ett förtroende för Miris teknologi och applikationer. För att uppnå detta behöver vi stärka varumärket, jobba aktivt med opinionsledare och kommunicera proaktivt med marknaden. Då kan vi ta en central och tongivande plats på den globala marknaden med evidensbaserad och opinionsbildande marknadsföring och en effektiv försäljningsprocess.

I mars tidigare detta år genomförde Miris Holding en kraftigt övertecknas nyemission vilken inbringade 21,7 miljoner kronor. Emissionen blev därmed tecknad till 177 procent. Därefter stötte ni på oväntade problem som försenat era expansionsplaner och också föranleder den förestående nyemissionen som påbörjas denna vecka. Kan du berätta vad som hände och hur bolaget hanterade situationen?

– Efter genomförandet av nyemissionen i mars 2016 var Miris redo att ta nästa steg i expansionsfasen. En anmälan av ett HMA-instrument till Läkemedelsverket i april i år tvingade fram en snabb omprioritering. En plan upprättades där alla instrument på marknaden validerades och om nödvändigt justerades instrumentets inställning. Detta arbete beräknas vara klart i slutet av 2016. I den allvarliga situationen som Miris hamnade i har bolaget agerat professionellt och med engagemang.

– Miris har förstärkt sin kvalitetsorganisation för att förhindra upprepning och bolagets kunder har upplevt valideringsbesöken som positivt. Denna positiva kundkontakt ska vi bygga vidare på. Emellertid har utebliven försäljning och ökade kostnader för valideringsarbetet, direkt relaterat till incidenten, medfört att emissionslikviden från mars i år inte längre är tillräcklig för at säkerställa den fortsatta expansionen av verksamheten.

Den expansion ni såg framför er i mars skall istället se sin början efter den kommande nyemissionen. Det finns idag inget system som motsvarar det Miris erbjuder och du talar även om USA som en nyckelmarknad och att ett godkännande där kan öppna dörren till flera andra länder. vilka chanser har ni att lyckas i USA och varför är just denna marknad så viktig för er?

– Europa och Sverige är föregångsländer avseende nutrition till för tidigt födda barn. Intresset och betydelsen av att korrekt berika bankmjölk (donerade mjölk) med protein har markant ökat de senaste åren bland amerikanska läkare. Idag finns det inget analysinstrument för detta ändamål godkänt av FDA. Miris har genomfört sina regulatoriska studier under 2015 vid tre universitetssjukhus i USA.

– Bolaget har även sålt ett antal HMA för enbart forskningssyfte, senast under september/oktober i år. USA är alltid en nyckelmarknad för hälso & sjukvård, oavsett om det är läkemedel, Biotechprodukter eller medicintekniskt instrument. Det amerikanska samhället spenderaren betydande summa (16% av BNP, vilket är dubbel jämfört med Europa och Sverige) varje år på hälsa & sjukvård. Dessutom är det många andra marknader som gärna följer efter USA inom hälso & sjukvård.

– Jag tror att Miris har goda möjligheter att lyckas på den amerikanska marknaden. Konkurrensen är just nu minimal, marknaden är i sin linda, Miris erbjuder en produkt vid rätt tidpunkt och vi ser ett mycket stort intresse av bolagets analysinstrument.

Ni genomför under perioden 25 nov till 9 december en nyemission med målet att inbringa 30,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Kan du kortfattat berätta om hur investeringserbjudandet ser ut och vad pengarna konkret skall användas till?

– Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier i Miris Holding AB (publ) till en kurs om 0,04 kr per aktie. En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Miris har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om teckning i emissionen upp till ca 27 mkr (88%) av emissionsbeloppet. Teckningsperioden löper från 25 november till 9 december. Miris handlas på AktieTorget.

Emissionslikviden kommer att användas till att:

  • Slutföra processen visavi FDA för marknadsgodkännande i USA
  • Slutföra utvecklingen av en standardlösning (syntetisk bröstmjölk)
  • Initiera studier med internationella opinionsbildande neonatalläkare i Europa och USA
  • Vidareutveckling av effektiv marknadsföring och byggande av ett stärkt varumärke
  • Vidareutveckla egen försäljningsorganisation för att balansera säljkanaler mellan egna säljare och distributörer för ökad kundkännedom, marknadsinsikten och nå högre marginaler samt stödja merförsäljningen hos existerande kunder
  • Förbättra produktionsprocessen ytterligare, med målet att optimera kostnadssidan, förbättra användarvänligheten samt korta leveranstiderna

Ser du några risker värda att belysa för potentiella investerare, exempelvis tekniska aspekter, risker att inte få de tillstånd ni behöver eller framgångar hos eventuella konkurrenter?

  • Risker att utveckla produkter inom hälso & sjukvård kan indelas i tre tydliga risker: a) Biologisk/teknisk risk – tekniken är känd och beprövad sedan mitten på 70-talet, så den tekniska risken bedömer jag som liten. Detta innebär inte att bolaget måste vara på tårna när det gäller kvalitet i produktion, något som bolaget tidigare haft problem med, vilket tydligt kommunicerats, b) regulatorisk risk – bolaget har just nu en ”de-nova”-ansökan hos FDA för marknads-godkännande av sitt instrument som klassas som ett IVD (In Vitro Diagnostiskt medical device).
  • En ansökan hos FDA, eller annan myndighet, kan ta lång tid och innebär mycket dokumentation. Ibland efterfrågarmyndigheten ytterligare tester och information, vilket gör att sponsorn måste göra om vissa studier etc. Den regulatoriska risken handlar mera om tid än om risken att helt misslyckas. c) kommersiella risken -  just nu är konkurrensen minimal och det är främst kemiska metoder som är alternativet för användarna. 
  • Marknaden är i sin linda och bolaget bedömer att intresset kommer att öka markant de kommande åren. Den största aktören som säljer mid-IR analysinstrument är danska FOSS. De inriktar sig helt på mejeri- och jordbruksprodukter och har hittills inte visat något intresse för humansidan av mjölkanalys.    

Har du som VD för Miris Holding några egna avslutande ord om bolaget, era visioner och om varför er kommande emission kan vara ett bra läge att investera?

– Miris har, med sitt teknologiska försprång inom analys av bröstmjölk, en stor möjlighet att ta en central och tongivande plats på den globala marknaden för individuell nutrition för för tidigt födda barn. Vi står stärkta efter ett tufft år på grund av den allvarliga incidenten i våras – bolaget har större kunskap om marknaden, vi har säkerställt våra processer och uppgraderat bolagets kvalitetsprocesser.

– När Miris har erhållit marknadsgodkännande USA kommer försäljningen ta fart på en helt ny marknad. Det är min målsättning att göra Miris till ett vinstgivande bolag, vilket det finns goda möjligheter till efter nästa år.

Mer information om emissionen

Du finner allt emissionsmaterial såsom prospekt, teaser och teckningsanmälan på Miris informationssida.

Förtydligande: Innehållet i Börsvärldens nyheter och analyser är oberoende men Börsvärldens verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som Börsvärlden har erhållit finansiering från.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER