Bildkälla: Stockfoto

Lohilo Foods ökar omsättning men minskar nettoresultat under helåret 2019

Lohilo Foods ökar omsättning men minskar nettoresultat under helåret 2019

Glasstillverkaren Lohili Foods redovisar ökande omsättning under helåret 2019 jämfört med samma period året innan. Samtidigt vänder bolaget till en nettoförlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 15,0 procent till 138,6 miljoner kronor (120,5).

Bruttovinsten blev 67,1 miljoner kronor (60,5), med en bruttovinstmarginal på 48,4 procent (50,2).

Ebitda-resultat blev -6,5 miljoner kronor (5,7).

Resultatet före skatt var -12,1 miljoner kronor (2,2).

Resultatet efter skatt blev -4,6 miljoner kronor (0,2).

Likvida medel uppgick till 7,7 miljoner kronor (4,7).

Årets negativa resultat hävdas till stor del vara hänförbart till ökade marknadsföringskostnader.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Vid årsskiftet uppgick Lohilo Foods banktillgodohavanden till 7 661 tkr (4 747). Bolaget har räntebärande skulder om 38 603 tkr (24 296) samt en checkräkningskredit om 15 000 tkr (15 000), vilken per den 31 december var nyttjad till 8 279 tkr.

Försäljning av egna varumärken stod för 75 procent av omsättningen och den delen hade en tillväxt på 11 procent.

Webshopen som lanserades i april 2019 har under 8 månader totalt omsatt 2,5 miljoner och har uppvisat en ökad försäljning för varje månad.

Utlandsförsäljningen stod för 2,7 miljoner kronor. Försäljning sker till Finland, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Island, varav Litauen och Danmark är nya marknader

Fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 35,3 miljoner kronor (21,1).

Bruttomarginal för perioden uppgick till 38,1 procent (45,2). Minskningen är till stor del hänförlig till distributionsavtalet med Häagen-Dazs som innebär en procentuellt sett lägre bruttomarginal.

Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -7,8 miljoner kronor (-4,0). Det lägre resultat beror främst på ökade marknadsföringskostnader, utveckling av distributionen, produktutveckling samt investeringar i lohilo.com.

Kvartalet belastades med ökade lager- och logistikkostnader till följd av flytten till ett nytt centrallager. Cirka 3 miljoner kronor utgjordes av engångskostnader främst hänförligt till dubbla hyror under flytten. Det nya centrallagret om 8 tusen kvadratmeter med nybyggd frys och cirka 1 500 pallplatser i Växjö spås på sikt ge kostnadsfördelar.

Lohilo Foods, Mkr 2019 2018 Förändring
Nettoomsättning 138,6 120,5 15,0%
Bruttovinst 67,1 60,5 10,9%
Bruttovinstmarginal 48,4% 50,2%
EBITDA -6,5 5,7
EBITDA-marginal 4,7%
Resultat före skatt -12,1 2,2
Nettoresultat -4,6 0,2
Likvida medel 7,7 4,7 63,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER