Bildkälla: Stockfoto

Net Insight ökar omsättning och minskar förlusten under fjärde kvartalet

Nätverksutrustningsbolaget Net Insight redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Under kvartalet uppnådde Net Insight återigen tillväxt och intäkterna ökade med 2,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019, trots en negativ valutaeffekt orsakad av att svenska kronan under kvartalet stärkts mot dollar och euro. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 8,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. På grund av stor negativ valutaeffekt blev kvartalets resultat negativt. Marknadsläget är fortsatt utmanande givet den utdragna pandemin. Vi har genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder och vi börjar se positiva effekter för såväl produktutveckling som försäljning och intern effektivitet", säger vd Crister Fritzon.

Omsättningen steg 2,2 procent till 107,5 miljoner kronor (105,2). I jämförbara valutor var ökningen 8,4 procent.

Ebitda-resultat blev -5,6 miljoner kronor (-31,9).

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-24,1). Exklusive valutakursdifferenser om -18,2 miljoner (-5,5) och jämförelsestörande poster om 8 miljoner (-20,1) var rörelseresultatet 6,2 miljoner (1,5).

Resultatet efter skatt blev -6,8 miljoner kronor (-20,6). Siffran avser kvarvarande verksamhet.

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 38,9 miljoner kronor (18,1).

"Vår tidigare bedömning, att bolaget kommer påverkas negativt av effekterna
av pandemin under första halvåret 2021, kvarstår. Dock börjar marknadens aktörer anpassa sig till de nya förutsättningarna, med ökat intresse för molnlösningar och ökad efterfrågan på distansproduktion som ett resultat", skriver bolaget i rapporten.

Net Insight planerar återköp av aktier men tidigast till hösten.

"Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman angående återköp av aktier. Då bedömningen är att bolaget kommer att påverkas negativt av pandemin under första halvåret 2021 bedöms kapitalåterföring kunna ske tidigast i oktober 2021."

Net Insight, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning107,5105,22,2%
EBITDA-5,6-31,9
Rörelseresultat-4,0-24,1
Nettoresultat-6,8-20,6
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet38,918,1114,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER