I samarbete med Nickel Mountain Resources AB

Nickel Mountain anar ökad efterfrågan…

Under perioden 22 januari – 9 februari pågår en nyemission i Nickel Mountain Resources AB, ett bolag verksamt inom råvaruprospektering. Missa inte att läsa om den ökade efterfrågan man anar i två råvaror eller om bolagets tre fyndigheter i Rönnbäcken – Europas största kända nickelförekomst!

Nickel Mountain Resources AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom råvaruprospektering av olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland.

Nickel Mountain Resources bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på ovan nämnda licens 71-1 vilket glädjande nog visat sig ha en större potential än de ursprungliga förväntningarna! 

Affärsidé, strategi & målsättning

Bolagets affärsidé är prospektering och identifiering av licensobjekt med potential att bli betydande olje-, gas- och/eller metalltillgångar. Strategin är att snabbt och med utnyttjande av det lättrörliga företagets fördelar, genom noggranna utvärderingar, identifiera tillgångar som uppfyller verksamhetens uppsatta kriterier i fråga om: storlekspotential, belägenhet, access till närliggande infrastruktur, områdets geologi och tillgång till kvalificerad personal.

Som namnet antyder har företaget en bakgrund inom nickelbranschen men har utvecklats till ett diversifierat råvarubolag. Redan idag finns registrerade mineraltillgångar motsvarande totalt 134 mmboe, främst bestående av gas och kondensat, något som man försöker utöka ytterligare i och med de kommande testerna till att även omfatta olja. Projektet har visat stor potential och förhoppningen är att kunna realisera goda värden för aktieägarna.

Oljan – en allt mer betydelsefull faktor 

I maj 2017 förvärvades samtliga aktier i Mezhlisa från IFOX. Mezhlisa kontrollerar, genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Ryssland ("Tomskprojektet"). Mezhlisa har idag ett registrerat ägande om 65,0115 procent av BNG men har enligt ett investeringsavtal rätt att uppnå ett ägande om 74 procent av BNG och indirekt Tomskprojektet. Den 30 juni 2017 tog Bolaget upp ett kortfristigt lån för att säkra kortfristig finansiering av Tomskprojektet samt förbereda för de slutliga testerna på brunn 4, den brunn som tidigare återinträtts, perforerats och testats med goda resultat. Det finns några ytterligare intressanta intervall som bör perforeras innan brunnen förseglas.

Bolaget har under hösten genomfört förberedelserna för dessa tester, men hade inte erforderlig finansiering för att genomföra dem. I anslutning till att företrädesemissionen offentliggjordes inledde Bolaget det slutliga arbetet med testerna och att genomföra ett komprimerat testprogram, som testar några av de mest intressanta av de återstående intervallen.

De två första av dessa intervall återfinns i Juralagren, de "klassiska" oljeförande lagren i Tomskregionen. Vidare planerar bolaget att testa två sektioner i Kritalagren. Förekomst av olja i Kritalagren är relativt ovanlig, men tidigare borrhålsanalyser har visat att det möjligen kan finans kolväten i Krita och därför vill bolaget undersöka om så är fallet. I närområdet är kolväten i Krita bevisade på Sobolinoye-fältet norr om 71-1, ägt av Russneft. Målsättningen med testprogrammet är att undersöka ett fåtal intervall och att därigenom potentiellt kunna etablera förekomst av olja på dessa nivåer.

"Den första sektionen, JU-5 i Juralagret på ett djup om 2 764-2 772 meter med åtta meters tjocklek, perforerades den 9 januari i år och har initialt etablerat flöden av olja. Oljan är vid en första visuell kontroll av god kvalitet med låg densitet, motsvarande en Siberian Light Crude. Tester av detta och följande intervall planeras att pågå till slutet på februari 2018."

När testerna har slutförts beräknas den löpande kostnaden i Tomskprojektet kunna minskas och bolaget därmed ha en mer långsiktig uthållighet finansiellt. Detta är av vikt för de köpar-/partnerförhandlingar som drivs, då det är mycket svårt att bestämt förutse när och om sådana kan vara avslutade. En viss mängd personal behövs även fortsatt, bland annat för att svara upp mot motparter i förhandlingar samt att driva verksamheten i Tomsk, inte minst om registrering av officiella reserver ska genomföras. För att ha erforderliga tillstånd och licenser som oljebolag är det nödvändigt att personal med kompetens inom oljeprospektering och - utvinning men också inom t ex miljöskydd, brand- och arbetsmiljösäkerhet med mera finns på plats i Tomsk.

Bolaget beräknar med genomförande av företrädesemissionen att genom testerna kunna tillföra mycket intressant ny information om betydande, potentiellt oljeförande lager. Lyckade tester bedöms kunna tillföra reservmängd samt viktig information om fördelning mellan olja/kondensat och naturgas på tillgången.

Rönnbäcken – bolagets stora nickelfyndighet

Inom verksamhetens andra affärsområde – nickel, har bolaget bearbetningskoncessioner för tre stycken nickelfyndigheter som gemensamt kallas Rönnbäcken.
Rönnbäcken är Europas största kända obearbetade nickelförekomst. Sammantaget har fyndigheterna en mineraltillgång på 668 miljoner ton med en genomsnittlig nickelhalt i mineraliseringen på ca 0,17 procent i kategorierna antagen och indikerad mineraltillgång. 

Trots att fyndigheterna är låghaltiga ger de vid produktion ett högvärdigt nickelkoncentrat, en efterfrågad premiumprodukt inom smältverksindustrin. Rönnbäcken har tidigare varit föremål för listning och projektet värderades då av marknaden till mer än 200 miljoner kronor. Dock under en period med väsentligt högre nickelpriser. Nickelpriset återfinns idag omkring 13 500 USD/ton och råvaran handlas sedan mitten av juli 2017 i en stark stigande trend.

Du finner all information du behöver (inklusive IM och Teckningssedel) inför ett eventuellt investeringsbeslut på företagets webbplats.

Klicka på knappen nedan för att komma till emissionsrummet.

Till bolagets emissionsrum

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Nickel Mountain Resources AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser