Uppdaterad intervju – GoldBlue hävdar betydande felaktigheter och faktafel i SvD Börsplus

Svenska Dagbladets börstjänst “Börsplus” graderar återkommande tillförlitligheten och risken i svenska bolag som ska noteras på svenska aktiemarknaden (vanligtvis på en MTF som NGM Nordic Growth Market eller Nasdaq Firsth North). Genom en egenutvecklad metod framtagen av Börsplus tilldelas de analyserade bolagen så kallade varningsflaggor. Dessa baseras på ett antal olika faktorer vilka anses ha negativ betydelse för investeringsobjektet i fråga.

Annons

Emissionsaktuella GoldBlue AB är ett av många bolag som nyligen granskats av SvD Börsplus. Journalisten Peter Benson har tilldelat bolaget ett antal varningsflaggor. Företagets ledning menar dock att flera av SvD Börsplus slutsatser bygger på direkta faktafel. Mest framstående är påståendet att GoldBlue endast har fyra anställda vilket skapar starka reaktioner då detta enligt GoldBlue är totalt felaktigt. Företagets ledning har nu kontaktat SvD Börsplus och krävt en omedelbar dementi.

I denna uppdaterade intervju ställer Börsvärlden ett antal frågor till GoldBlues VD André Rodrigues som bemöter de slutsatser och varningsflaggor man anser vara felaktiga och bygger på rena faktafel.

André, kan du inledningsvis berätta om er reaktion på SVD Börsplus genomlysning av GoldBlue AB och hur ni uppfattat artikeln?

- När vi fick höra att SvD Börsplus skulle publicera en artikel om GoldBlue AB var vi alla, framför allt jag själv, uppspelta och motiverade över vilken feedback vi skulle få ut av en granskande analys, speciellt från en sådan välkänd publikation som SvD Börsplus. Det var intressant att se hur en tredje part analyserade vår verksamhet och uppsättning samt vilka antaganden och åsikter de hade kring våra investeringar och hur de bedömde var i vår livscykel vi befinner oss.

Känner du sedan tidigare till SvD Börsplus genomlysnings- och redovisningsmetod som innebär att varningsflaggor tilldelas IPO-bolag? Vad tycker du allmänt om detta sätt att genomlysa bolag på väg till marknaden?

- Jag kände sedan tidigare inte till SvD Börsplus genomlysnings- och redovisningsmetoder. Efter att ha studerat och analyserat de kriterier och den ekonomiska analysen till den grundläggande metoden bakom motiveringen till analysens slutsatser och varningsflaggor, har jag fått uppfattningen att det är en process som i stor utsträckning inte är baserad på en detaljerad analys av verksamheten och dess planer, strategi eller ekonomi. Redovisningsmetoden är som jag ser det mer baserad på uppfattning och känsla efter att ha läst ett prospekt eller ett informationsmemorandum.

Ni har reagerat särskilt kraftfullt över påståendet att GoldBlue endast har fyra personer anställda och menar att detta i förhållande till er omsättning skulle vara en ren omöjlighet. Er verksamhet uppvisar idag en spelomsättning på närmare 2 miljarder kronor. Hur ser ni på SvD Börsplus bedömning och hur många anställda har ni egentligen i er verksamhet?

- GoldBlue AB-koncernen kan omöjligt generera en omsättning på över 2 miljarder kronor, kundinsättningar på närmare 180 miljoner kronor samt en bruttointäkt på över 60 miljoner kronor under 2017 (slutet av tredje kvartalet) med enbart fyra anställda.

- GoldBlue AB-koncernen har både direkt och indirekt drygt över 100 anställda (vid tidpunkten för sammanställning av informationsmemorandumet var vi cirka 90 anställda) som verkar till koncernens verksamhet, genom direkta dotterbolag eller tredje part. GoldBlue AB har ett betydligt större behov av mer än de direkta fyra anställda under aktiebolaget, utöver vår styrelse.

- Vi värdesätter självklart våra anställda och strävar efter att ge dem en stark karriärtillväxt, dock korreleras inte direkta antalet anställda med det stora värdet av verksamheten och dess förmåga att lyckas. GoldBlue AB med dotterbolag ser till stora delar på sig själv som ett tech-företag. Detta innebär att vår immateriella egendom, tekniken som tillämpas på vår plattform samt tjänsterna och produkterna som erbjuds till våra slutanvändare har gjort det möjligt för våra anställa att utföra samt leverera den tillväxt vi hittills har uppnått under 2017. Vi känner att vår teknik är den viktigaste tillgången för att hålla personalkostnaderna nere under de kommande 10 åren. Att upprätthålla organisationens riktning med fokus på automatisering och innovation kommer att spela en nyckelroll i vår framtida lönsamhet.

Börsvärldens nyhetsbrev

Nyheter, eventinbjudningar och erbjudanden från samarbetspartners – direkt till din inkorg. Helt gratis!

Kan någon typ av missförstånd eller brist på information ligga bakom hur SvD Börsplus utvärderat GoldBlue och ert investeringserbjudande? Vad kan isåfall vara anledningen till detta?

- Bra fråga, det är svårt att spekulera vilken detaljnivå och ansträngning som SvD Börsplus väger in i sin analys. GoldBlue AB riktar sig mot en mycket konkurrenskraftig industri och en region där spelmarknaden online är relativt ny. Därav har de kanske inte en tillräcklig nivå av insikt i vad det är vi gör, de marknader vi arbetar med och strukturen som krävs för att stödja verksamheten.

- En av de varningsflaggor som SvD Börsplus höjde under “Märkliga avtal” var att vår struktur var för komplex i förhållande till det antal anställda vi har. Då det uppgivna antalet anställda var felaktigt är således deras slutsats helt irrelevant. Därav stärks mina tankar kring att artikeln är baserad på uppfattningar och inte på djupgående fakta. Vår struktur behöver vara anpassad och förenlig med de lokala licenser och lagstiftningar, inte bara på de marknader vi verkar, utan även på de platser där vi har operativ verksamhet.

- Enkelt formulerat är det en fråga om god företagsstyrningsstruktur, detta i syfte att skydda våra anställda, immateriella rättigheter, aktieägarvärde och kunder.

Vilka ytterligare felaktigheter och faktafel anser du och ledningen att den aktuella artikeln förmedlar?

- Det publicerades ett antal påståenden som behöver bemötas. Ett av dessa är spekulation kring en större aktieägare som vill sälja aktier, "Säljsugen storägare i förhoppningsbolag”. Samtliga större aktieägare har undertecknat lock-up avtal, vilket förhindrar aktieägare att sälja. Jag har varit i kontakt med de flesta av våra större aktieägare och ingen av dem har visat någon avsikt att sälja. Sedan är våra lock-up-avtal helt frivilliga, vilket är ett bevis på hur engagerade våra större investerare är till vår sak.

- Varningsflaggan kring den höga garantin "Högt garantiåtagande" kan verka hög (garantin är inte 60% utan 65%), utan att inkludera befintliga aktieägare som tecknade på det offentliga erbjudandet. Som ledande befattningshavare har jag en förpliktelse att skydda verksamheten så mycket som möjligt och i linje med koncernens övergripande strategi. Vi beskriver hur vi planerar att använda kapitalet från emissionen i informationsmemorandumet och vi anser att garantin bör täcka det nödvändiga minimikapitalet för att finansiera koncernens strategi.

- Vi anser även att "Lång väntetid” mer är en kritik mot väntetiden för att bli noterad på First North än mot Goldblue AB. Vi skulle naturligtvis vilja se företaget noterat direkt efter att våra aktieägare har betalat in för sina aktier.

Har ni fått svar av Peter Benson eller av någon annan företrädare på SvD Börsplus? Finns det isåfall något intresse av att lyssna på era argument mot den kritik och de varningsflaggor som har delats ut?

- Jag hade faktiskt ett kort utbyte via e-post med honom. Tillsammans med mitt team gick vi igenom de upplysta punkter och sammanställde ett förtydligande (förtydligande som jag är glad att offentliggöra). För allmänhetens intresse ville vi klargöra vår syn på varningarna. Peter Benson menade att hans uppfattningar var rimliga och såg ingen anledning att förtydliga ytterligare för läsarna.

- I syfte att förtydliga föreslog vi en Q & A på de frågor som uppstod av Bensons artikel då jag anser att det kan finnas potentiella investerare som kan ha liknande funderingar. Ett sådant förtydligande skulle vara värdefullt och informativt för läsarna samt investerarna. Peter Benson svarade dock inte på det förslaget, vilket gör mig tacksam att kunna få tillfälle att diskutera artikeln och dess innehåll med er på Börsvärlden.

Hur bedömer ni att möjligheterna till en dementi med tanke på de faktafel ni menar föreligger och spelar en viktig roll för de slutsatser som dragits?

- Ärligt talat tror jag möjligheten är liten, inte bara för GoldBlue AB utan även för det andra företaget som blev omnämnt i artikeln. Kanske borde mer ansträngning och arbete ha lagts ner för att förstå och analysera GoldBlue AB på ett objektivt sätt.

Fotnot: De argument och den kritik som i ovanstående redaktionella intervju riktas mot SvD Börsplus-artikeln är GoldBlues egen uppfattning och skall ej tolkas som ett utlåtande eller ställningstagande från Börsvärlden.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser