Bildkälla: Stockfoto

SEB Global Aktiefond minskade 2,5 procent i april – undervikt i energisektorn bidrog negativt

Fonden SEB Global Aktiefond A minskade 2,5 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 14,2 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Otto Francke och Anna Sigurd.

Inledningsvis skriver förvaltarna att börserna runt om i världen utvecklades blandat under april, där det breda världsindexet utvecklades negativt. Obligationsräntorna steg generellt samtidigt som den amerikanska ekonomin fortsatte visa styrka. Även den amerikanska tillverkningsindustrin och arbetsmarknaden var stark.

"Inflationstrycket var fortsatt högt och på nivåer tydligt högre än önskat. Förväntningar om räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Fed minskade och har nu flyttats fram till senare delen av hösten. Detta drev räntenivåerna högre, dollarn stärktes på bred front och bidrog till sviktande riskaptit på aktiemarknaderna", skriver förvaltarna.

De europeiska ekonomierna visar dock fortsatt på låg aktivitet med svag tillverkningsindustri och antingen oförändrade eller minskade inflationstal. Förväntningarna om att ECB kommer att sänka räntan under sommaren låg samtidigt kvar.

Vidare var april en viktig rapportmånad och i synnerhet för AI-relaterade bolag var förväntningarna mycket höga. När några av bolagens rapporter var svagare än väntat, blev effekterna på marknaden stora, även om de var övergående, enligt förvaltarna.

Fondens negativa relativavkastning påverkades av faktorallokeringen som främst drevs av exponering mot bolag med kvalitetsinslag, då de utvecklades svagare än marknaden överlag. Exponering mot bolag med attraktiv värdering bidrog istället positivt.

"Sektorallokeringen påverkade fondens relativa utveckling negativt på aggregerad nivå drivet av en undervikt i energi då energisektorn var en av de starkaste sektorerna under perioden."

Även aktieurval bidrog överlag negativt till den relativa avkastningen, där övervikter i Stellantis och Meta är exempel på innehav som tyngde efter svagare rapporter. Samtidigt bidrog övervikterna i Nippon Yusen, 3I Group och Colgate Palmolive positivt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nvidia, Microsoft och Apple med exponeringar om 5,4, 4,6 respektive 4,1 procent.

SEB Global Aktiefond A, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,5
Index MM, förändring i procent-1,1
Fond i år, förändring i procent14,9
Index i år, förändring i procent14,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER