Bildkälla: Stockfoto

Robusta tillväxtutsikter trots potentiell kortsiktig turbulens - C WorldWide India

Indien är för tillfället världens snabbast växande ekonomi. Inom de närmsta tre åren förväntas landet gå förbi både Japan och Tyskland och därmed ta platsen som världens tredje största ekonomi. Samtidigt har inrikespolitiken och relativt höga värderingar lett till kortsiktig turbulens på den indiska marknaden. Det säger Abhinav Rathee, som förvaltar C WorldWide India, i en intervju med Finwire.

Vad är det som gör Indien till en intressant marknad ur ett investeringsperspektiv just nu?

“Under de senaste 30 åren har Indiens ekonomi expanderat med en imponerande genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9 procent (mätt i dollar), och aktiemarknaderna har uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 8,8 procent (mätt i dollar), vilket placerar dem bland de bästa i världen när det gäller att skapa välstånd.”

“Framöver räknar vi med att Indiens strukturella tillväxttakt kommer att öka med minst 200 punkter, vilket gör att ekonomin i genomsnitt växer med 11 procent i nominella tal under nästa årtionde. Denna robusta tillväxt väntas leda till att Indien behåller sin position som den snabbast växande ekonomin under denna period.”

“Indiens gynnsamma demografiska profil, med en medianålder på cirka 28 år, ger dessutom en betydande tillväxtfördel. Denna ungdomliga demografi kommer sannolikt att driva på konsumtionen och den ekonomiska expansionen under de närmaste decennierna.”

Vilken inverkan tror ni att resultatet av det indiska valet kommer att ha på investeringsklimatet i landet?

"Det senaste valresultatet har haft en positiv inverkan på aktiemarknaderna. Under dagen för rösträkningen den 4 juni, uppvisade marknaden nervositet eftersom tidiga trender tydde på att sittande BJP skulle kunna få färre mandat än vad som förutspåddes i vallokalsundersökningarna. Sentimentet skiftade dock snabbt från pessimism till bred optimism”, säger förvaltaren och fortsätter:

“Marknaderna återhämtade sig inte bara från förlusterna den 4 juni utan nådde också nya toppnoteringar. De positiva utsikterna beror till stor del på ‘kontinuiteten’ i regeringen, där premiärminister Modi blev omvald för en historisk tredje mandatperiod och hans viktigaste ministrar behöll sina platser. Investerare är hoppfulla om att regeringen kommer att fortsätta fokusera på reformer och investeringsledd tillväxt samtidigt som man upprätthåller budgetdisciplin.”

Indien har på flera sätt en liknande ekonomisk utveckling som Kina haft tidigare. Hur skulle du jämföra Indien och Kina när du investerar i tillväxtmarknader? Vilka är likheterna och skillnaderna som bör få en investerare att rikta blicken mot Indien?

“Som kapitalförvaltare har vi studerat Kina noga genom åren och sett att Indien verkar spegla många av de trender som vi såg i Kina för 10-15 år sedan. I takt med att Indiens BNP per capita ökar ser vi en liknande ökning av utgifter för sällanköpsvaror i form av varaktiga konsumtionsvaror, livsstilsprodukter, bilar och resor. Att analysera Kinas tidigare tillväxt kan därför ge värdefulla insikter för investeringar i Indien.”

Förvaltaren menar dock att det finns betydande skillnader mellan de två länderna där de mest anmärkningsvärda skillnaderna uppges ligga i ländernas styrningsstrukturer och ekonomiska tillväxtmodeller.

“Kina styrs av ett centraliserat enpartisystem, medan Indien är en decentraliserad demokrati med över 2.800 politiska partier, varav de flesta är lokala eller regionala. Denna decentralisering återspeglar Indiens enorma mångfald, med över 1 500 språk och dialekter och hundratals olika lokala kulturer. Denna mångfald påverkar Indiens politiska diskurs och ramverk för styrning.”

En annan viktig skillnad uppges vara deras ekonomiska tillväxtmodeller. Kina har främst följt en investeringsledd tillväxtmodell, där tillverkningsindustrin spelat en dominerande roll och där exporttillväxten är ett resultat av högre investeringar. Indien har däremot till stor del drivits av inhemsk konsumtion, med en dominerande tjänstesektor. Nu ser vi dock tidiga tecken på en ökad investeringsledd tillväxt även i Indien.

Om man ser till megatrender som den globala klimatomställningen och artificiell intelligens, vilken roll ser du att Indien kommer att spela här?

“När det gäller den globala klimatomställningen har Indien potential att spela en viktig roll med tanke på landets storlek och omfattning. Flera initiativ är på gång för att hantera klimatförändringarna, och Indien expanderar aggressivt sin kapacitet för förnybar energi.”

För närvarande menar förvaltaren att förnybara energikällor står för över 190 GW av Indiens totala installerade produktionskapacitet på 426 GW. Sedan 2014 har Indiens kapacitet inom solenergi ökat 30 gånger och inom vindkraft har den fördubblats. Indien siktar på att tillgodose hälften av sitt elbehov genom förnybar energi till 2030 och har satt upp ett ambitiöst mål om att uppnå 500 GW icke-fossilbränslebaserad energi till samma år.

“När det gäller artificiell intelligens har Indien potential att bli en stor aktör. Landet har en stor bas av kvalificerad arbetskraft och en stark forsknings- och innovationsförmåga. Indien rankas högt när det gäller forskningspublikationer och talanger inom AI. Även om Indien är sent ute på AI-området och saknar ett robust ekosystem för halvledartillverkning i tidigare led, är de senaste politiska initiativen lovande. Enligt Stanfords AI Index Report (6:e upplagan) rankas Indien först när det gäller penetrationsgraden för AI-kompetens, före USA och Tyskland. På hårdvarusidan har Indien en betydande andel på nästan 19 procent av världens chipdesigners, enligt BCG.”

Senaste åren har kantats av turbulens kopplat till pandemin, hög inflation och ökade geopolitiska spänningar. Hur har Indien hanterat denna turbulenta period?

“Makroekonomisk stabilitet har varit en hörnsten i Indiens ekonomiska återhämtning efter covid-19. Till skillnad från många västländer behöll Indien sin finanspolitiska konservatism under pandemin, vilket bidrog till att kontrollera inflationen och bevara det finanspolitiska utrymmet för betydande infrastrukturinvesteringar under återhämtningsfasen.”

“Indien har i stort sett hållit sig neutralt i de senaste internationella konflikterna, vilket har gjort det möjligt för landet att skaffa prisvärd energi från Ryssland (trots västvärldens missnöje) och förvärva högteknologisk försvarsutrustning och partnerskap från västvärlden (trots ryskt missnöje).”

Förvaltaren menar att indiska beslutsfattare förstår att även om ekonomiskt samarbete med väst är fördelaktigt, får den nationella säkerheten inte äventyras, särskilt med tanke på de spända relationerna med de kärnvapenbestyckade grannarna Kina och Pakistan.

“Indiens förmåga att inta en självständig hållning beror till stor del på dess ekonomiska styrka och betydande storlek. Även om det är svårt att förutspå framtiden är det troligt att Indien kommer att fortsätta prioritera sina nationella intressen i beslutsfattandet och balansera ekonomiska och säkerhetsmässiga överväganden på ett skickligt sätt.”

Indiska aktier har historiskt handlats till premie jämfört med andra tillväxtmarknader och i dagsläget ligger multiplarna på relativt höga nivåer. Hur ser du på de höga värderingarna på indiska aktier just nu?

“För närvarande handlas de indiska marknaderna till höga multiplar, även i förhållande till sina egna historiska genomsnitt, drivet av robust ekonomisk tillväxt, stark lönsamhet och betydande inhemska investeringar i aktier. Som tidigare nämnts förväntas Indien förbli den snabbast växande större ekonomin under det kommande decenniet, en trend som återspeglas i dess vinsttillväxt.”

“Indiska marknader har genomgående uppvisat högre kapitaleffektivitet än sina konkurrenter, vilket i genomsnitt ger en avkastning på eget kapital som är 300 baspunkter högre. Denna kombination av stark tillväxt och lönsamhet resulterar vanligtvis i högre marknadsmultiplar, vilket vi ser i Indien idag. Vi räknar med att den bredare vinsttillväxten kommer att fortsätta vara högre än den nominella BNP-tillväxten, vilket innebär att tillväxtpremien bibehålls.”

“Dessutom hävdar vissa att Indiens PEG-tal för närvarande är lägre än sitt historiska genomsnitt, vilket tyder på att marknaden kanske inte är så övervärderad som den verkar. Även om en marknadskorrigering är möjlig, kommer den sannolikt att bli kortvarig om det inte inträffar betydande händelser som i grunden påverkar Indiens tillväxtutsikter.”

När det gäller att hitta intressanta investeringsmöjligheter i Indien utgår förvaltaren från ett tematiskt ramverk där man fokuserar på fyra viktiga teman för att fånga upp potentiella tillväxtmöjligheter. Dessa fyra teman är finansialisering, formalisering, boende och capex-återhämtning.

“Vi förväntar oss en betydande ökning av bankpenetrationen, vilket leder till ökad kreditefterfrågan när fler individer får tillgång till formell kredit. Dessutom är penetrationen av finansiella produkter som fonder och försäkringar fortfarande i sin linda, vilket ger en betydande tillväxtpotential.”

Vidare ser man även att genomförandet av skattereformer och digital infrastruktur har ökat transparensen, vilket gynnar tillsynsmyndigheter, regeringen och företagen. Denna förändring uppges driva på en ökad formalisering av ekonomin och säkerställer att tidigare obeskattade företag nu följer skattereglerna. Förvaltaren menar att detta främjar ett sunt företagsklimat, förbättrar efterlevnaden av skatteregler och minskar företagens regelbörda.

Gällande bostadsmarknaden har Indien historiskt haft kapacitetsbegränsningar med en obalans mellan efterfrågan och prissättning.

“Den senaste tidens reformer inom bostadssektorn innebär en flerårig tillväxtmöjlighet, med stöd av låga kapitalkostnader, ökad tillsyn och starka utsikter för inkomsttillväxt. Dessa faktorer väntas driva på en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden.”

Förvaltaren menar även att Indien befinner sig i en tidig del av en investeringscykel, med förväntad tillväxt i investeringar från hushållen, den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Hur ser du på de kortsiktiga utsikterna för indiska aktier?

“Att förutspå kortsiktiga marknadsrörelser är i sig en utmaning. I synnerhet de indiska marknaderna har upplevt ökad volatilitet i kölvattnet av de senaste valresultaten. Medan internationella investerare i stor utsträckning har hållit sig vid sidlinjen på grund av höga värderingar, har den robusta inhemska likviditeten, som drivs av den växande finansialiseringen av sparandet, utgjort en buffert mot betydande nedgångar.”

“Vi räknar med att den inhemska likviditeten kommer att fortsätta vara stark, vilket begränsar risken för betydande nedgångar. Även om Indien är en av de dyraste aktiemarknaderna är det fortfarande den snabbast växande stora ekonomin.”

Avslutningsvis menar man att för den långsiktiga investeraren är Indien kanske fortfarande en av de mest spännande och lovande marknaderna att investera i på global nivå.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER