Bildkälla: Stockfoto

Sandvik kommer ta engångskostnader i tredje kvartalet

Verkstadsbolaget Sandvik kommer att redovisa engångskostnader hänförliga till utdelningen av Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) och avvecklingen av verksamheten i Ryssland i det tredje kvartalet. Kostnaderna kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster.

"Som tidigare kommunicerats den 29 juni så avvecklar Sandvik sin verksamhet i Ryssland. Då processen fortskrider väl kommer Sandvik att redovisa en ytterligare engångskostnad om cirka 0,6 miljarder kronor, beräknat på aktuella valutakurser vid utgången av augusti. Kostnaden rapporteras inom jämförelsestörande poster och består av nedskrivningar om cirka 0,4 miljarder kronor och en reservering om cirka 0,2 miljarder kronor för kostnader relaterade till avvecklingen.
Efter nedskrivningen kvarstår inga betydande återstående tillgångsvärden eller materiella avvecklingskostnader relaterade till Ryssland", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den 31 augusti delade Sandvik ut aktierna i det helägda dotterbolaget Alleima till sina aktieägare. Som en konsekvens av detta redovisas en kapitalförlust om cirka 4,7 miljarder kronor, bestående av differensen mellan SMT:s nettotillgångar och verkligt värde av utdelningen. Kapitalförlusten kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i avvecklad verksamhet för det tredje kvartalet.

Utdelningen av Alleima kommer att påverka resultatet för avvecklad verksamhet medan kostnaderna hänförliga till avvecklingen i Ryssland påverkar rapporterat rörelseresultatet (ebita) för kvarvarande verksamhet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER