Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Karolinska Developments extra bolagsstämma 2022

STOCKHOLM, SVERIGE – 12 januari 2022. Vid Karolinska Development AB:s (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma som hölls den 12 januari 2022 beslutade aktieägarna, följande:

Val av ny styrelseledamot: beslöts i enlighet med valberedningens förslag att med entledigande av styrelseledamoten Tse Ping välja Philip Duong till ny styrelseledamot.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt ändring av bolagsordningen: beslöts att godkänna styrelsens beslut från den 10 december 2021 om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 227 947,77 SEK genom nyemission av högst 1 052 163 aktier av serie A och högst 121 742 614 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt styrelsens förslag för att möjliggöra företrädesemissionen.

En befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en teckningsrätt och tio teckningsrätter ger rätt att teckna sju nya aktier av samma aktieslag som teckningsrätten avser. Teckningskursen uppgår till 4,00 SEK per aktie oavsett serie.

Anmälan om teckning och betalning ska ske under tiden från och med den 18 januari till och med den 2 februari 2022.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen: beslöts att ändra bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra poströstning i samband med bolagsstämmor.

Fullständig information om varje förslag som antogs av den extra bolagsstämman kan laddas ner från www.karolinskadevelopment.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vide vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER