Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Karolinska Development AB offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information med anledning av förestående företrädesemission samt bjuder in till investerarpresentationer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Karolinska Development AB offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information med anledning av förestående företrädesemission samt bjuder in till investerarpresentationer

STOCKHOLM, SVERIGE 14 januari 2022. Karolinska Development AB (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående nyemission. Prospektet innehåller tidigare ej publicerad finansiell information avseende kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 30 november 2021. Informationen återfinns på sida 51 i prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Karolinska Developments hemsida (www.karolinskadevelopment.com) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Karolinska Development bjuder även in till digitala investerarpresentationer den 19 och 26 januari 2022.

Prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information

Det prospekt som Karolinska Development har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Karolinska Development och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Karolinska Developments webbplats (www.karolinskadevelopment.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Prospektet innehåller tidigare ej publicerad finansiell information avseende kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 30 november 2021. Informationen återfinns på sida 51 i prospektet.

Investerarpresentationer

Med anledningen av förestående företrädesemission kommer Viktor Drvota, VD på Karolinska Development, hålla en bolagspresentation den 19 januari 2022 kl. 10:00 respektive den 26 januari 2022 kl. 16:00. Instruktion för deltagande återfinns nedan:

 • Vänligen använd följande länk för att delta på bolagspresentationen den 19 januari kl. 10:00:
  tinyurl.com/2p8nd34r
 • Vänligen använd följande länk för att delta på bolagspresentationen den 26 januari kl. 16:00: tinyurl.com/mr3pdexu

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Varje ägare av aktier av serie A och serie B äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag. En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) i Karolinska Development som innehas på avstämningsdagen den 14 januari 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nyemitterade aktier av samma slag. Enbart aktier av serie B kommer erbjudas allmänheten.
 • Teckningskursen uppgår till 4,00 SEK per aktie.
 • Vid fulltecknad företrädesemissionen tillförs Karolinska Development cirka 491 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 14 januari 2022.
 • Teckningsperioden löper under perioden 18 januari till och med 2 februari 2022.
 • Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Stockholm under perioden 18 - 28 januari 2022.
 • Handel med BTA sker från och med den 18 januari till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.
 • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 227 947,77 SEK, motsvarande högst 122 794 777 aktier, varav 1 052 163 aktier av serie A och 121 742 614 aktier av serie B, innebärande en maximal utspädning om cirka 41,1 procent.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Karolinska Development i samband med nyemissionen och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, VD Karolinska Development
E-post: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Kort om Karolinska Development AB

Karolinska Development är ett investmentbolag som erbjuder investerare en möjlighet att ta del av värdeutvecklingen i ett antal nordiska life science-bolag. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och investerar för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade kommersiella produkter, som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karolinska Development. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karolinska Development kommer endast att ske genom prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “qualified investors” i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften“); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER