Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Bokslutskommuniké 2021, Januari - December

 Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 571 MSEK (405), motsvarande en ökning med 41%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK
 • Orderingången uppgick till 699 MSEK (408), motsvarande en ökning med 71%
 • Rörelseresultatet uppgick till 109 MSEK (75), motsvarande en rörelsemarginal på 19,2% (18,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 86 MSEK (57) och vinst per aktie till 1,85 SEK (1,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104 MSEK (83)
 • Förvärv av minoritetsandel i Connectitude AB

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 972 MSEK (1 467), vilket motsvarar en ökning med 34%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 75 MSEK
 • Orderingången uppgick till 2 538 MSEK (1 447), motsvarande en ökning med 75%
 • Rörelseresultatet uppgick till 446 MSEK (288), motsvarande en rörelsemarginal på 22,6% (19,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 362 MSEK (220) och vinst per aktie till 7,61 SEK (4,79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 508 MSEK (370)
 • Förvärv av 60% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kr (2,00)


VD kommentar
En stark avslutning av rekordåret 2021
Den starka marknadsefterfrågan vi rapporterat om tidigare under året har fortsatt det fjärde kvartalet. Vidare har vi under kvartalet haft en temporär förbättring av tillgång på halvledarkomponenter som ökat vår leveranskapacitet. Sammantaget ger detta nya rekord för kvartalet med en orderingång på 699 MSEK, och en omsättning på 571 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 71% respektive 41% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet slutar på 109 MSEK, vilket är en ökning med 46% jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi kan därmed stänga ett fantastiskt 2021 med imponerade årssiffror. En orderingång på 2 538 MSEK, motsvarande en tillväxt med 75% och en rekordomsättning på 1 972 MSEK, en ökning med 34% varav 26% är organisk tillväxt. Vårt rörelseresultat når en ny rekordnivå om 446 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 55% från föregående år. Noterbart och glädjande är även vårt starka kassaflöde under året, som uppgår till 508 MSEK, en ökning med 38% jämfört med föregående år.

Ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning skapar goda förutsättningar för framtida offensiva satsningar, både organiskt och via förvärv.

God tillväxt i samtliga av våra geografiska marknader
Samtliga av våra geografiska marknader uppvisar fortsatt god tillväxt i både orderingång och försäljning, primärt drivet av ökande investeringar i automation, digitalisering, energieffektivitet och fjärrövervakning av industriella maskiner. Förutom ökad produktivitet av industriella applikationer bedömer vi även ett ökat fokus på hållbarhet som underliggande orsaker till en hög investeringstakt.

Den största ökningen ser vi i Kontinentaleuropa som har mer än en fördubblad organisk orderingång i kvartalet. Precis som årets tidigare kvartal är det en kombination av hög investeringstakt och pareringar för längre ledtider och komponentosäkerhet som ligger bakom utvecklingen. Vi kan konstatera att de marknader i Kontinentaleuropa som hade det tuffast under 2020 har visat den starkaste återhämtningen under 2021.

Fortsatt stor osäkerhet kring försörjning av halvledare
Det råder fortsatt en stor osäkerhet och problematik kring försörjning av olika halvledarkomponenter, framförallt processorer. Vi har under kvartalet kortsiktigt lyckats med att lösa flera av våra utmaningar och därför lyckats leverera bättre volymer än väntat. För kommande kvartal ser vi fortsatt brist på komponenter som utmanande och vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att vara fortsatt volatil.

Precis som under det tredje kvartalet ser vi en negativ påverkan på vår bruttomarginal på grund av kostnadsökningar på insatsvaror och fortsatt behov av komponentförsörjning på spotmarknaden. Bruttomarginalen slutade på 60,8% (61,6). Vi har under andra halvåret 2021 gjort prisökningar som mestadels träder i kraft vid årsskiftet 2021/2022. Vi har valt att inte ändra på redan bekräftade order vilket innebär att vi tror på en gradvis förbättring av bruttomarginalen i takt med att våra prisökningar får effekt under 2022.

Orderboken stärkt av förköpsorder
Det starka marknadsläget i kombination med längre ledtider och tidigare nämnda utmaningar i komponentförsörjning leder till att kunder fortsätter lägga order längre fram i tiden än vad som är normalt. Vi fortsätter bygga en orderbok som nu uppgår till 864 MSEK, stärkt med uppskattningsvis 200 MSEK från förköpsorder i kvartalet, som vi ser som en direkt konsekvens av omvärldsläget och som inte speglar underliggande efterfrågan. Av årets orderingång räknar vi med att cirka 500 MSEK är förköpsorder.

Stabilt inflöde av nya Design-Wins
Trots att många av våra kunder tvingats jobba med att modifiera sina befintliga produkter för att kunna leverera och därmed kortsiktigt minskat sitt fokus på nyutveckling så har intresset för HMS lösningar fortsatt vara högt. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell, cirka 43% av HMS omsättning, kan vi konstatera ett fortsatt stabilt inflöde av nya kunder under 2021. Totalt erhöll vi 174 (165) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår till 1 790 (1 820). Av dessa är 1 447 (1 418) i produktion medan 343 (402) förväntas komma i produktion under kommande år.

Förvärv och strategiska samarbeten
Spanska Owasys, som förvärvades till 60% vid halvårsskiftet, har utvecklats väl och flera teknik- och marknadsprojekt har redan startats tillsammans med HMS.

Under kvartalet förvärvade vi en minoritet av svenska Connectitude AB, och vi har startat samarbetsprojekt med att använda Connectitudes mjukvara tillsammans med vårt Ewon erbjudande. Denna typ av minoritetsinvesteringar är ett sätt för oss att skapa nya långsiktiga samarbeten, kommersiellt och tekniskt, inom nya områden vi bedömer är intressanta.

Fortsatt positivt marknadsläge med kortsiktiga variationer kring leveransförmåga
Sammantaget ser vi fortsatt en positiv inställning hos våra kunder. Trots pågående pandemi och geopolitisk osäkerhet tycks våra kunders intresse och behov för industriell kommunikation fortsatt vara stor och många basindustrier har en stark utveckling.

Vi bedömer utsikterna för 2022 som goda, vi går in i året med en stark orderbok och bra fart på affärerna på våra nyckelmarknader. Vår omsättning kommer fortsatt på kort sikt vara starkt avhängig av tillgången på komponenter. Vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att vara volatil, framförallt under årets första hälft.

Läget på komponentmarknaden är fortfarande osäkert och det går inte att utesluta tillfälliga bakslag. Vi har en god dialog med våra kunder, som är förstående för läget som drabbat hela branschen och vi ser risken för tappade affärer som liten. Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader.

Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2022-01-26


Staffan Dahlström         
Verkställande Direktör         


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 26 januari 2022.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.

 

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER