Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari-december 2021

Viktiga punkter

 • Bruttomarginalen stärktes med 8 procentenheter gentemot det fjärde kvartalet föregående år.
 • Beställning av den senaste generationens T-Shape-sensormodul (T2) från en av världens tre största korttillverkare.
 • En uppdelning av affärsverksamheterna i två helägda dotterbolag genomfördes för att öka fokus inom respektive område och därmed driva lönsam tillväxt.
 • Fingerprints emitterade seniora säkerställda obligationer om 300 Mkr i syfte att accelerera tillväxten.

Fjärde kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 356,6 Mkr (369,4)
 • Bruttomarginalen uppgick till 31,7 % (23,7)
 • EBITDA uppgick till 26,7 Mkr (32,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 Mkr (-326,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 kr (-1,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 Mkr (46,9)


Januari-december 2021

 • Intäkterna uppgick till 1 355,8 Mkr (1 255,7)
 • Bruttomarginalen uppgick till 29,3 % (21,9)
 • EBITDA uppgick till 85,6 Mkr (59,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,6 Mkr (-365,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kr (-1,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,3 Mkr (158,1)

Kommentar från vd

Omsättningen i det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 357 Mkr, samtidigt som vi fortsatte att förbättra bruttomarginalen, som uppgick till 32 procent. Detta innebär en marginalökning med 8 procentenheter gentemot motsvarande period 2020 och med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal. Även om kvartalsomsättningen i konstant valuta minskade med fyra procent jämfört med motsvarande period 2020, är trenden positiv. Detta avspeglas i en omsättningsökning i konstant valuta om 16 procent för helåret 2021 jämfört med 2020. Vi kunde leverera denna tillväxt trots att tillgången till produktionskapacitet under hela året var otillräcklig på grund av den rådande halvledarbristen i världen. Jag tycker att det visar på styrkan och stabiliteten i vår verksamhet, som under året också började breddas till nya områden i en betydligt högre takt än tidigare. Tillväxten inom PC och Access bidrog till förbättringen av bruttomarginalen, både i kvartalet och på helårsbasis. Samtidigt har produktmixen inom Mobile fortsatt att förskjutas mot nyare produkter, med en positiv effekt på bruttomarginalen.

Vår verksamhet inom Mobile fortsatte att utvecklas starkt under det fjärde kvartalet och även om det första kvartalet normalt sett är säsongsmässigt svagt, förväntar vi oss en positiv utveckling också under 2022. Detta reflekteras i vår tidigare meddelade intäktsprognos om 1 600 – 2 000 Mkr för helåret 2022. Efter ett svagt 2020, då många konsumenter på grund av coronapandemin avvaktade med att uppgradera sina smartphones, såg vi en ökad efterfrågan under 2021, vilket också drev marknaden för fingeravtryckssensorer. Den kapacitiva sensorn är fortsatt den i särklass vanligaste biometriska modaliteten i mobilbranschen. Den senaste generationens ultratunna sensorer, avsedda för sidomontering, fortsatte att utöka sin andel av marknaden under året. Fingerprints leder utvecklingen inom detta område, och den ökande andelen nya produkter bidrog till den positiva bruttomarginalutvecklingen i det fjärde kvartalet.

Under 2021 mottog vi de första volymbeställningarna av vår nya biometriska PC-lösning, och vi kunde under det fjärde kvartalet tillkännage att ytterligare en PC-modell har lanserats med vår teknologi: HONOR MagicBook V14. Vi dominerar sedan tidigare marknaden för fingeravtryckssensorer i Chromebooks, samtidigt som tre av världens fem största tillverkare av Windows PC-datorer redan jobbar med att integrera vår teknologi i sina produkter. Hittills har vi kunnat offentliggöra Windows PC-lanseringar med vår sensor i produkter från Dell, HONOR, Huawei och Xiaomi. Jag förväntar mig att vi kommer att kunna namnge fler kunder som använder vår teknologi inom den närmaste framtiden. Som tidigare meddelats har vår försäljning till PC-branschen alla förutsättningar att växa om Access-området inom de kommande 12-18 månaderna och därmed utvecklas till det näst största tillämpningsområdet för våra produkter.

Under det fjärde kvartalet genomfördes ännu en kommersiell lansering av biometriska betalkort med vår teknologi, denna gång i Polen av Bank Pocztowy. Vi förväntar oss att se ett ökande antal lanseringar under 2022 och vi fortsätter driva utvecklingen framåt i samarbete med våra partners. Samtliga av de tre största leverantörerna i världen av säkra chip till betalkort har valt Fingerprint Cards teknologi för sina referensdesigns och en av dem, STMicroelectronics, uppmärksammades i början av januari med en CES 2022 Innovation Award för STPayBio, en avancerad plattform för biometriska betalkort utvecklad i samarbete med Fingerprint Cards och Linxens. Under kvartalet mottog vi också en initial beställning av den senaste generationens T-Shape-sensormodul (T2) från en av världens tre största korttillverkare, att användas för att kommersialisera nästa generations biometriska betalkort. I januari 2022 kunde vi meddela att denna senaste generations T-Shape-sensormodul (T2) uppfyller Mastercards uppdaterade säkerhetskrav för fingeravtryckssensorer.

Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten i det fjärde kvartalet beror på en ökning av kundfordringar och varulager, en konsekvens av våra tillväxtinitiativ. Vi ser en fortsatt positiv utveckling av den underliggande marknaden för våra produkter, och Fingerprints har ambitiösa tillväxtplaner. Detta ökar behovet av rörelsekapital och investeringar i FoU, och jag är därför mycket nöjd med att vi i december 2021 framgångsrikt kunde emittera seniora säkerställda obligationer om 300 Mkr i syfte att ytterligare accelerera bolagets tillväxt.

För att ytterligare utöka våra möjligheter att driva lönsam tillväxt inom våra olika fokusområden genomförde vi också i slutet av året en uppdelning av våra affärsverksamheter i två helägda dotterbolag. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2022 och innebär att vår verksamhet inom Payments & Access leds av dotterbolaget Fingerprint Cards Switzerland AG, baserat i Zug, Schweiz, och att vår verksamhet inom Mobile och PC leds av dotterbolaget Fingerprint Technology Company (FPC) i Shanghai, Kina. Förändringen möjliggör ett ännu skarpare fokus på våra två enskilda affärsverksamheter, vars branschförutsättningar skiljer sig åt med avseende på struktur, geografi, kunder, partners och regleringar. Vår nya organisation ger oss också bättre möjligheter att utforska välavgränsade och separata utvecklingsvägar och finansieringsalternativ för de olika enheterna i vår koncern.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig fingerprints.com.

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://edge.media-server.com/mmc/p/ae2ki69u

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 6498218.För information, vänligen kontakta:
Christian Fredrikson, vd

Per Sundqvist, CFO

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl. 07.00 CET.Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 

 

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER