Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Sparbanken Västra Mälardalen: Bokslutskommuniké januari – december 2021

Starkt år för Sparbanken Västra Mälardalen

Vi lägger ett på många sätt annorlunda år bakom oss. Verksamhetsåret har präglats av restriktioner i spåren av Covid-19-pandemin. Ändock kan vi konstatera en god aktivitetsnivå anpassad efter rådande omständigheter. Vi fortsätter att med hög frekvens möta våra kunder och leverera mervärden och kundnytta. Generellt sett kan vi konstatera ett livskraftigt näringsliv med stort självförtroende och god investeringsvilja. Västra Mälardalen fortsätter att växa. Intresset att bo, leva och verka i Köping, Arboga och Kungsör fortsätter att öka. I samtliga tre kommuner planeras och produceras fler bostäder.

Sparbanken stärker ställningarna - solid och trygg
Sparbanken har en mycket stark balansräkning och en betryggande kapitaltäckning, en total kapitalrelation på 26,21% per 2021-12-31. Detta ger oss goda förutsättningar att göra skillnad och att finnas till för att göra verklig nytta för våra kunder och Västra Mälardalen.

En milstolpe har passerats – Sparbanken är en 30-miljarders bank
Bankens totala affärsvolym per 2021-12-31 uppgår till 30 250 939 tkr (26 692 443 tkr), vilket för jämförbara volymer är en ökning med 3 558 496 tkr eller 13,32%.

Sparbanken redovisar det bästa resultatet genom tiderna
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - december 2021 är 166 684 tkr (88 527 tkr).

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Provisionsnettot ökar med 14% till 79 966 tkr (70 109 tkr) jämfört med föregående år. Räntenettot uppgår till 150 395 tkr (150 554 tkr) och är i stort oförändrat jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 22 536 tkr (-10 947 tkr), varav realiserat 13 188 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga ökningen är både högre orealiserade samt realiserade vinster på aktie- och obligationsrelaterade placeringar.

Kostnaderna ökar med 16% till 134 834 tkr, vilket är 18 873 tkr högre än föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till -3 275 tkr (10 661 tkr) och motsvarar -0,04% (0,14%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Kreditförlusterna påverkar således Sparbankens resultat positivt.

Jämförelsesiffror inom parentes avser januari – december 2020

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under perioden har Sparbanken Västra Mälardalen, Sparbanken Rekarne AB, Bergslagens Sparbank AB samt Sala Sparbank sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Sparbanken Skaraborg AB. Efter transaktionen äger de fem bankerna en femtedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

Nytt Sparbankssamarbete inom administrativa tjänster i Sparsam Administration Svealand AB
Under perioden har Sparbanken Västra Mälardalen, Lekebergs Sparbank samt Norrbärke Sparbank inlett ett nytt samarbete inom administrativa tjänster. Bolaget, Sparsam Administration Svealand AB, ägs av de tre bankerna genom en tredjedel vardera.

Ökat fokus på hållbarhetsarbetet
Under perioden har Sparbanken Västra Mälardalen undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Åtagandet innebär att banken ska bidra till de globala hållbarhetsmålen som FN tagit fram i Agenda 2030, samt till Parisavtalet.

Guld- och silvermedalj i kundnöjdhet
Det blev guldmedalj i kundnöjdhet för Sparbankerna, där Sparbanken Västra Mälardalen ingår, bland företagskunder, och silvermedalj bland privatkunder, när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) rapporterat resultatet av den årliga branschundersökningen.

Officiell rating
Under året har Sparbanken Västra Mälardalen bibehållit kreditbetyg BBB+ med stable outlook av Nordic Credit Rating.

Förnyat samarbetsavtal med Swedbank
Under året har Swedbank och de 58 samverkande Sparbankerna förlängt samarbetsavtalet som ligger till grund för det unika partnerskapet.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Johan Grunditz, Finanschef
Telefon 0221-344 56
Mobil 070-261 48 21
E-post johan.grunditz@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 28 januari 2022 kl. 08.00.

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

 

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER